உருளைக் கிழங்கு குடும்பம் (தாவரவியல்)

உருளைக் கிழங்கு குடும்பம் (தாவரவியல்) என்பது (இலத்தீன்:Solanaceae; ஆங்கிலம்:nightshades) பூக்கும் தாவரங்களிலுள்ள ஒரு பெரிய குடும்பம் ஆகும். இக்குடும்பத்தில் 98 பேரினங்களும். அவற்றினுள் ஏறத்தாழ 2,700 இனங்களும் உள்ளன.[1] இக்குடும்பத் தாவரங்களுள் 21 பேரினங்களும். 700 க்கும் மேற்பட்ட சிற்றினங்களும் இந்தியாவில் உள்ளன.

Solanum dulcamara
உலகின் பரவல் நிலை - பச்சை

தோற்றம்தொகு

 
Nothocestrum latifolium

வளரியல்புதொகு

பெரும்பாலும் ஓராண்டு சிறுசெடிகளாக உள்ளன. (எ.கா. 'சொலானம் மெலாஞ்சினா') சில புதர் செடிகளாகவும் உள்ளன. (எ.கா. 'சொலானம் டார்வம்' (சுண்டைக்காய்) மற்றும் அரிதாக மரங்கள் (எ.கா. 'சொலனம். செய்சான்சியம்') இக்குடும்பத்தில் காணப்படுகின்றன.

குறிப்புகள்தொகு


மேற்கோள்கள்தொகு

  1. Olmstead, R.G. and Bohs, L. 2007. A Summary of molecular systematic research in Solanaceae: 1982-2006. Acta Hort. (ISHS) 745:255-268

புற இணைய இணைப்புகள்தொகு

விக்கியினங்கள் தளத்தில் பின்வரும் தலைப்பில் தகவல்கள் உள்ளன:
விக்கிமீடியா பொதுவகத்தில்,
Solanaceae
என்பதின் ஊடகங்கள் உள்ளன.