எதிரியில்லாச் சிப்பாய்

சதுரங்கத்தில், எதிரியில்லாச் சிப்பாய் (Passed pawn) என்பது, எட்டாவது வரிசையை அடைவதற்கு எதிராக, அதைத் தடுத்து நிறுத்த எதிராளியின் சிப்பாய் இல்லாத சிப்பாய் ஆகும். எ.கா. இது இருக்கும் செங்குத்து வரிசையிலோ அல்லது அதற்கு அருகேயுள்ள வரிசைகளிலோ எதிராளியின் சிப்பாய் இருக்காது. எதிரியின் மற்றைய காய்களாலேயே இந்தச் சிப்பாய்களின் நிலை உயர்வை தடுக்கமுடியும் என்பதால் எதிரியில்லாச் சிப்பாய்கள் பயனுடையவை.

abcdefgh
8
Chessboard480.svg
h6 black pawn
b5 white pawn
e5 white pawn
f5 black pawn
h5 white pawn
c4 white pawn
d4 black pawn
f4 white pawn
g4 white pawn
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
b5, c4, மற்றும் e5 என்பன வெள்ளை ஆட்டக்காரரின் எதிரியில்லாச் சிப்பாய்கள். d4 இலுள்ள கருப்புச் சிப்பாய் எதிரியற்றது.

வலது பக்கம் உள்ள படத்தில், b5, c4, மற்றும் e5 என்பன எதிரியில்லாச் சிப்பாய்கள். d4 இலுள்ள கருப்பினது சிப்பாயும் எதிரியில்லாச் சிப்பாய். கருப்பு fxg4 விளையாடினால், கருப்புக்கும் g4 இல் ஒரு எதிரியில்லாச் சிப்பாய் இருக்கும். வெள்ளைக்கு f4 இல் எதிரியில்லாச் சிப்பாய் இருக்கும்.


பாதுகாக்கப்பட்ட எதிரியில்லாச் சிப்பாய்தொகு

abcdefgh
88
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
போத்வினிக்-காப்பிலாங்கா, 1938

தனது சிப்பாய்களால் பாதுகாக்கபடும் எதிரியில்லச் சிப்பையானது பாதுகாக்கப்பட்ட எதிரியில்லாச் சிப்பாய் எனப்படும். இந்தக் கட்டுரையின் முதல் படத்தில், e மற்றும் d ஆகிய செங்குத்து வரிசையிலுள்ள சிப்பாய்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட எதிரியில்லாச் சிப்பாய்கள். இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சிப்பாய்கள் அருகருகே உள்ள செங்குத்து வரிசைகளில் இருந்தால் அவை இணைக்கப்பட்ட எதிரியில்லாச் சிப்பாய்கள் (பார்க்க: இணைக்கப்பட்ட சிப்பாய்கள் என அழைக்கப்படுவதுடன் இவை பலம் மிகுந்தவை. மேலே உள்ள படத்தில், வெள்ளியின் b மற்றும் c சிப்பாய்கள் இணைக்கப்பட்ட எதிரியில்லாச் சிப்பாய்கள்.

சில வேளைகளில், மந்திரி அல்லது குதிரையை பலியிட்டு சிப்பாய் எட்டாவது வரிசையை அடைந்து நிலை உயர்வடைய வழியை ஏற்படுத்துவர். வலது பக்கத்திலுள்ள உதாரணத்தில் (போத்வினிக்-காப்பிலாங்கா, 1938), e6 கட்டத்திலுள்ள எதிரியில்லாச் சிப்பாயை நிலை உயர்வடையச்செய்ய தடையாக நிற்கும் கருப்பு இராணியை நீக்க, வெள்ளை 30. Ba3! Qxa3 31. Nh5+! gxh5 32. Qg5+ Kf8 33. Qxf6+ விளையாடி e வரிசையிலுள்ள சிப்பியின் நிலை உயர்விற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. எதிரியில்லாச் சிப்பாயின் பெறுமதி, பலியிடப்பட்ட மந்திரி மற்றும் குதிரையின் பெறுமதியை விட அதிகமாகும் ஏனென்றால் அந்தப் பலியாட்டம் மூலம் e கட்டச் சிப்பாயின் நிலை உயர்வுக்கு தடையாயிருந்த கருப்பு இராணி மற்றும் குதிரையை நீக்கமுடிந்தது. e-சிப்பாயின் நிலை உயர்வைத் தடுக்க கருப்பு இராணி மற்றும் குதிரை இருந்தன, அவை ஒருமுறை வெளியேறியவுடன் e-சிப்பாய்க்கு நிலை உயர்வடைய தடை இல்லை ஏனென்றால் கருப்பு சிப்பாய்களால் அதைத் தடுத்து உதவ முடியாது. ஒருவேளை ஏழாவது கிடை வரிசையில் ஒரு கருப்பு சிப்பாய் இருந்திருந்தால் அது e-சிப்பாயின் நிலை உயர்வுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்திருக்கும், வெள்ளை சிப்பாயின் நகர்வை நிறுத்தியிருக்கும்.[1]

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

குறிப்புகள்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு

  • Golombek, Harry (1977), Golombek's Encyclopedia of Chess, Crown Publishing, ISBN 0-517-53146-1
  • Hooper, David; Whyld, Kenneth (1992), The Oxford Companion to Chess (second ed.), Oxford University Press, ISBN 0-19-866164-9
  • Levenfish, Grigory; Smyslov, Vasily (1971), Rook endings, Batsford, ISBN 0-7134-0449-3
  • Müller, Karsten; Pajeken, Wolfgang (2008), How to Play Chess Endings, Gambit Publications, ISBN 978-1-904600-86-2