எழுத்து முறைமைகளின் பட்டியல்

வெவ்வேறுவகை எழுத்து முறைமைகளின் விபரங்களுக்கு எழுத்து முறைமை கட்டுரையைப் பார்க்கவும். வித்தியாசமாக இருப்பின் மொழியின் பெயர், அதை எழுதப் பயன்பட்ட எழுத்தின் பெயரைத் தொடர்ந்து தரப்பட்டுள்ளது.

எழுத்து முறைமைகள்

Logographic எழுத்து முறைமைதொகு

==அசையெழுத்துகள்== (Syllabaries)

==ஒலியன் எழுத்து== (Alphabets)

Abjadsதொகு

Abugidasதொகு

==புரிந்துகொள்ளப்படாத எழுத்து முறைமை== (Undeciphered) இந்த எழுத்து முறைகள் இன்னும் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளப்படவில்லை.

மூலம்தொகு

Omniglot - எழுத்து முறைமைகளுக்கான வழிகாட்டி