ஔவையார் (பக்கவழி நெறிப்படுத்துதல்)

ஔவையார் என்பது பின்வருனவற்றைக் குறிக்கலாம்: