கணக்கெடுப்பில் உள்ள ஊர்

கணக்கெடுப்பில் உள்ள ஊர் என்பது இந்தியாவில் கீழ்வரும் தரவுகளை கொண்டதாகும்:

  1. மக்கட்தொகை குறைந்தது 5,000
  2. ஆண்களில் குறைந்தது 75% ஆண்கள் விவசாயத் துறையில் ஈடுபடாதிருத்தல்
  3. மக்கள் அடர்த்தி குறைந்தது 400 பேர்கள்/ச.கிமீ.

கணக்கெடுப்பில் உள்ள ஊர் என்பது அயர்லாந்து நாட்டில்

ஒரு சட்டப்படி வரையறுக்காத எல்லையில், ஐம்பது அல்லது மிகுதியான வசிக்கும் வீடுகள் - அவற்றில் சாலையின் இருபக்கங்களிலும் 800 மீட்டர் தூரத்திற்குள் 30 வசிக்கும் வீடுகளோ அல்லது சாலையின் ஒரு பக்கத்தில் 20 வசிக்கும் வீடுகளோ இருக்க வேண்டும்

—- மத்திய புள்ளியியல் அலுவலகம் (அயர்லாந்து)

வெளி இணைப்புகள்தொகு