கன்னியாகுமரி மாவட்ட சார் நிலை நீதிமன்றங்கள்

கன்னியாகுமரி மாவட்ட சார் நிலை நீதிமன்றங்கள் இந்தியாவின் மாநிலமான தமிழகத்தின் மாவட்டமான் கன்னியாகுமரியில் இயங்கும் சார் நிலை உள்நீதிமன்றங்களாகும். இவைகள் மதுரைக் கிளை அமர்வின் கீழ் இயங்கும் நீதிமன்றங்காளாகும். இந்நீதிமன்றங்கள் அம்மாவட்டத்தின் நகர மற்றும் கிராம நீதிமுறைமைகளை செயல்படுத்துகின்றன .

நீதிமன்றங்களின் பட்டியல் தொகு

நாகர்கோவில் (கன்னியாகுமரி) மாவட்ட சார் நிலை நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதிபதிகளின் அமர்வுகள்[1]
வ.எண் நீதிமன்றங்கள் நீதிபதிகளின் இருக்கைகள்
1 நாகர்கோவில் (கன்னியாகுமரி) மாவட்ட நீதிபதிகள்
மாவட்ட நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(முதுநிலை)
தலைமை நீதிமுறைமை நடுவர்
முதன்மை சார் நீதிபதி
1 வது கூடுதல் சார் நீதிபதி
2 வது கூடுதல் சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
முதன்மை மாவட்ட முன்சீப்
1 வது கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
2 வது கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
1 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
3 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 பத்மநாபபுரம் உரிமையியல் நீதிபதிகள்(முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
முதன்மை மாவட்ட முன்சீப்
கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
நீதிமுறைமை நடுவர்
3 குழித்துறை உரிமையியல் நீதிபதிகள்(முதுநிலை)
சார் நீதிபதி
உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
முதன்மை மாவட்ட முன்சீப்
1 வது கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
2 வது கூடுதல் மாவட்ட முன்சீப்
1 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
2 வது நீதிமுறைமை நடுவர்
4 இரணீயல் உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
முதன்மை மாவட்ட முன்சீப் உடன் நீதிமுறைமை நடுவர்
கூடுதல் நீதிமுறைமை நடுவர்
5 பூதப்பாண்டி உரிமையியல் நீதிபதிகள்(இளநிலை)
நீதிமுறைமை நடுவர்

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

வெளி இணைப்புக்கள் தொகு

மேற்கோள்கள் தொகு