முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

கலீபாக்கள் ( Caliphs, அரபு: الخلفاء ) எனப்படுபவர்கள் முகம்மது நபிக்குப் பிறகு, இஸ்லாமிய அரசை ஆட்சி செலுத்திய தலைவர்கள் ஆவர். பொதுவாக இவர்களது ஆட்சி அரசியலை விட சமயத்திற்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடத்தப்பட்டது.

ராசிதீன் நேர்வழி நின்ற கலிபாக்கள்தொகு

உமையா கலிபாக்கள்தொகு

 1. முதலாம் முஆவியா (ரலி) கிபி 661 - கிபி 680 வரை
 2. முதலாம் யசீத் கிபி 680 - கிபி 683 வரை
 3. இரண்டாம் முஆவியா கிபி 683 - கிபி 684 வரை
 4. முதலாம் மார்வான் கிபி 684 - கிபி 685 வரை
 5. அப்துல் அல் மாலிக் கிபி 685 - கிபி 705 வரை
 6. முதலாம் அல் வாலித் கிபி 705 - கிபி 715 வரை
 7. சுலைமான் கிபி 715 - கிபி 717 வரை
 8. உமர் பின் அப்துல் அஜீஸ் ஐந்தாவது நேர்வழி நின்ற கலிபாவாக போற்றப்படுபவர் கிபி 717 - கிபி 720 வரை
 9. இரண்டாம் யஜித் கிபி 720 - கிபி 724 வரை
 10. ஹிஷாம் கிபி 724 - கிபி 743 வரை
 11. இரண்டாம் அல் வாலித் கிபி 743 - கிபி 744 வரை
 12. மூன்றாம் யஜித் கிபி 744
 13. இப்ராஹீம் கிபி 744
 14. இரண்டாம் மார்வான் கிபி 744 - கிபி 750 வரை

பாக்தாத் அப்பாசியா கலிபாக்கள்தொகு

 1. அஸ்சபா கிபி 750 - கிபி 754 வரை
 2. அல் மன்சூர் கிபி 754 - கிபி 775 வரை
 3. அல் மகதி கிபி 775 - கிபி 785 வரை
 4. அல் ஹாதி கிபி 785 - கிபி 786 வரை
 5. ஹாருன் ரஷீத் கிபி 786 - கிபி 809 வரை
 6. முஹமது இப்னு ஹாருன் அல் அமீன் கிபி 809 - கிபி 813 வரை
 7. அல் மாமூன் கிபி 813 - கிபி 833 வரை
 8. அல் முதாசிம் கிபி 833 - கிபி 842 வரை
 9. அல் வாதிக் கிபி 842 - கிபி 847 வரை
 10. அல் முத்தவக்கில் கிபி 847 - கிபி 861 வரை
 11. அல் முண்டாசிர் கிபி 861 - கிபி 862 வரை
 12. அல் முஸ்தகின் கிபி 862 - கிபி 866 வரை
 13. அல் முதாஜ் கிபி 866 - கிபி 869 வரை
 14. அல் முகத்ததி கிபி 869 - கிபி 870 வரை
 15. அல் முதம்மிட் கிபி 870 - கிபி 892 வரை
 16. அல் முத்ததித் கிபி 892 - கிபி 902 வரை
 17. அல் முக்தாபி கிபி 902 - கிபி 908 வரை
 18. அல் முக்ததிர் கிபி 908 - கிபி 932 வரை
 19. அல் காகிர் கிபி 932 - கிபி 934 வரை
 20. அல் ரதி கிபி 934 - கிபி 940 வரை
 21. அல் முத்தக்கி கிபி 940 - கிபி 944 வரை
 22. அல் முஸ்தாக்பி கிபி 944 - கிபி 946 வரை
 23. அல் முத்தி கிபி 946 - கிபி 974 வரை
 24. அல் தாய் கிபி 974 - கிபி991 வரை
 25. அல் காதிர் கிபி 991 - கிபி 1031 வரை
 26. அல் காயம் கிபி 1031 - கிபி 1075 வரை
 27. அல் முக்ததி கிபி 1075 - கிபி 1094 வரை
 28. அல் முஸ்தஜிர் கிபி 1094 - கிபி 1118 வரை
 29. அல் முஸ்தஷிர்ட் கிபி 1118 - கிபி 1135 வரை
 30. அல் ரஷீத் கிபி 1135 - கிபி 1136 வரை
 31. அல் முக்தாபி கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 32. அல் முஸ்தஞ்சிட் கிபி 1160 - கிபி 1170 வரை
 33. அல் முஸ்ததி கிபி 1170 - கிபி 1180 வரை
 34. அன் நசீர் கிபி 1180 - கிபி 1225 வரை
 35. அஜ் ஜாகிர் கிபி 1225 - கிபி 1226 வரை
 36. அல் முஸ்தன்சிர் கிபி 1226 - கிபி 1242 வரை
 37. அல் முஸ்தசிம் கிபி 1242 - கிபி 1258 வரை
 38. இரண்டாம் அல் முஸ்தன்சிர் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 39. அல் ஹக்கீம் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 40. அல் முஷ்டபி கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 41. அல் வாதிக் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 42. அல் ஹக்கீம் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 43. அல் முத்தித் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 44. அல் முத்தவாகில் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 45. அல் வாதில் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கலீபா&oldid=2199341" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது