கலீபாக்கள் ( Caliphs, அரபு: الخلفاء ) எனப்படுபவர்கள் முகம்மது நபிக்குப் பிறகு, இஸ்லாமிய அரசை ஆட்சி செலுத்திய தலைவர்கள் ஆவர். பொதுவாக இவர்களது ஆட்சி அரசியலை விட சமயத்திற்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடத்தப்பட்டது.

ராசிதீன் நேர்வழி நின்ற கலிபாக்கள்

தொகு
 1. அபூபக்கர்(ரலி) கிபி 632 - கிபி 634 வரை
 2. உமர்(ரலி) கிபி 634 - கிபி 644 வரை
 3. உதுமான்(ரலி) கிபி 644 - கிபி 656 வரை
 4. அலீ(ரலி) கிபி 656 - கிபி 661 வரை

உமையா கலிபாக்கள்

தொகு
 1. முதலாம் முஆவியா (ரலி) கிபி 661 - கிபி 680 வரை
 2. முதலாம் யசீத் கிபி 680 - கிபி 683 வரை
 3. இரண்டாம் முஆவியா கிபி 683 - கிபி 684 வரை
 4. முதலாம் மார்வான் கிபி 684 - கிபி 685 வரை
 5. அப்துல் அல் மாலிக் கிபி 685 - கிபி 705 வரை
 6. முதலாம் அல் வாலித் கிபி 705 - கிபி 715 வரை
 7. சுலைமான் கிபி 715 - கிபி 717 வரை
 8. உமர் பின் அப்துல் அஜீஸ் ஐந்தாவது நேர்வழி நின்ற கலிபாவாக போற்றப்படுபவர் கிபி 717 - கிபி 720 வரை
 9. இரண்டாம் யஜித் கிபி 720 - கிபி 724 வரை
 10. ஹிஷாம் கிபி 724 - கிபி 743 வரை
 11. இரண்டாம் அல் வாலித் கிபி 743 - கிபி 744 வரை
 12. மூன்றாம் யஜித் கிபி 744
 13. இப்ராஹீம் கிபி 744
 14. இரண்டாம் மார்வான் கிபி 744 - கிபி 750 வரை

பாக்தாத் அப்பாசியா கலிபாக்கள்

தொகு
 1. அஸ்சபா கிபி 750 - கிபி 754 வரை
 2. அல் மன்சூர் கிபி 754 - கிபி 775 வரை
 3. அல் மகதி கிபி 775 - கிபி 785 வரை
 4. அல் ஹாதி கிபி 785 - கிபி 786 வரை
 5. ஹாருன் ரஷீத் கிபி 786 - கிபி 809 வரை
 6. முஹமது இப்னு ஹாருன் அல் அமீன் கிபி 809 - கிபி 813 வரை
 7. அல் மாமூன் கிபி 813 - கிபி 833 வரை
 8. அல் முதாசிம் கிபி 833 - கிபி 842 வரை
 9. அல் வாதிக் கிபி 842 - கிபி 847 வரை
 10. அல் முத்தவக்கில் கிபி 847 - கிபி 861 வரை
 11. அல் முண்டாசிர் கிபி 861 - கிபி 862 வரை
 12. அல் முஸ்தகின் கிபி 862 - கிபி 866 வரை
 13. அல் முதாஜ் கிபி 866 - கிபி 869 வரை
 14. அல் முகத்ததி கிபி 869 - கிபி 870 வரை
 15. அல் முதம்மிட் கிபி 870 - கிபி 892 வரை
 16. அல் முத்ததித் கிபி 892 - கிபி 902 வரை
 17. அல் முக்தாபி கிபி 902 - கிபி 908 வரை
 18. அல் முக்ததிர் கிபி 908 - கிபி 932 வரை
 19. அல் காகிர் கிபி 932 - கிபி 934 வரை
 20. அல் ரதி கிபி 934 - கிபி 940 வரை
 21. அல் முத்தக்கி கிபி 940 - கிபி 944 வரை
 22. அல் முஸ்தாக்பி கிபி 944 - கிபி 946 வரை
 23. அல் முத்தி கிபி 946 - கிபி 974 வரை
 24. அல் தாய் கிபி 974 - கிபி991 வரை
 25. அல் காதிர் கிபி 991 - கிபி 1031 வரை
 26. அல் காயம் கிபி 1031 - கிபி 1075 வரை
 27. அல் முக்ததி கிபி 1075 - கிபி 1094 வரை
 28. அல் முஸ்தஜிர் கிபி 1094 - கிபி 1118 வரை
 29. அல் முஸ்தஷிர்ட் கிபி 1118 - கிபி 1135 வரை
 30. அல் ரஷீத் கிபி 1135 - கிபி 1136 வரை
 31. அல் முக்தாபி கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 32. அல் முஸ்தஞ்சிட் கிபி 1160 - கிபி 1170 வரை
 33. அல் முஸ்ததி கிபி 1170 - கிபி 1180 வரை
 34. அன் நசீர் கிபி 1180 - கிபி 1225 வரை
 35. அஜ் ஜாகிர் கிபி 1225 - கிபி 1226 வரை
 36. அல் முஸ்தன்சிர் கிபி 1226 - கிபி 1242 வரை
 37. அல் முஸ்தசிம் கிபி 1242 - கிபி 1258 வரை
 38. இரண்டாம் அல் முஸ்தன்சிர் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 39. அல் ஹக்கீம் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 40. அல் முஷ்டபி கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 41. அல் வாதிக் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 42. அல் ஹக்கீம் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 43. அல் முத்தித் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 44. அல் முத்தவாகில் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
 45. அல் வாதில் கிபி 1136 - கிபி 1160 வரை
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கலீபா&oldid=4021281" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது