கிழக்கு செமிடிக் மொழிகள்

கிழக்கு செமிடிக் என்பது செமிடிக் மொழி குடும்பத்தின் இரண்டு பெரிய பிரிவுகளில் ஒன்றாகும். மற்றைய பிரிவு மேற்கு செமிடிக் ஆகும். கிழக்கு செமிடிக் மொழிக்குழு இரண்டு மொழிகளை கொண்டுள்ளது. அவையாவன அக்காத், எப்லேயிட் என்பனவாகும். இவை இரண்டுமே அழிவுகுள்ளான மொழிகளாகும்.[1]

கிழக்கு செமிடிக்
புவியியல்
பரம்பல்:
முன்னால் மெசொப்பொத்தேமியா
இன
வகைப்பாடு
:
ஆபிரிக்க-ஆசிய
 செமிடிக்
  கிழக்கு செமிடிக்
துணைக்
குழுக்கள்:

கிழக்கு செமிடி மொழிகள் மேற்கு செமிடிக் மொழிகளிலிருந்து பல வகையில் வேறுபடுகிறது. இது கிழக்கு செமிடிக் மொழி பேசியவர்கள் மற்ற மொழிகளை விட்டு தூர கிழக்காக இடம்பெயர்ந்தமை இதற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது. கிமு 3வது ஆயிரவாண்டில், அவர்களின் "மெசொப்பொத்தேமியா நுழைவு வரலாறு" எழுதப்பட்ட வரலாறுகளில் முதன்மையானதாகும். கிமு 2வது ஆயிரவாண்டின் தொடக்கத்தில் கிழக்கு செமிடிக் மொழிகள் குறிப்பாக அக்காத் மொழி அப்பிரதேசத்தில் முதன்மை பெற்றுக் காணப்பட்டது. அக்காத் மொழியானது, செமிடிக் மொழியல்லாத சுமேரிய மொழியிலிருந்து எழுத்து முறைமை பெறப்பட்டது.

குறிப்பு 1: தெற்கு செமிடிக் மொழிகளின் வகைப்படுத்தல் தொடர்பாகக் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன. முதன்மையான இரண்டு வகைகளும், சிவப்பு கோடுகளால் காட்டப்பட்டுள்ளன. பின்வரும் படிமம், தெற்கு செமிடிக் மொழிகளின் வகைப்படுத்தலைக் காட்டுகின்றன. பிற விபரங்களுக்கு, அத்தலைப்புகளில் உள்ள கட்டுரைகளைக் காணவும்.

மேற்கோள்கள்

தொகு
  1. Semitic languages