கைரானா சட்டமன்றத் தொகுதி

கைரானா சட்டமன்றத் தொகுதி, உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கான தொகுதி. இது கைரானா பாராளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது.[1]

பகுதிகள்தொகு

இந்த தொகுதியில் முசாபர்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள கீழ்க்காணும் பகுதிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.[1]

  • கைரானா வட்டத்தில் உள்ள உன் கனுங்கோ வட்டத்தின் ககோர், உன், சவுசனா-1, சவுசனா-2, தோடா, கோத்சமா, சாம்லி-சாம்லா, பல்லமஜரா, பஜேரி, கேரா பவூ, நை நங்குலா, தத்தேரா, பஹேடா, சகோட்டி, உத்பூர், மச்சுரவுலி, லவா தாவுத்பூர் ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள்.
  • கைரானா வட்டத்தில் உள்ள ஜிஞ்சனா கனுங்கோ வட்டம்,
  • கைரானா வட்டத்தில் உள்ள கைரானாவின் 1 முதல் 4 வரையிலான பத்வார் வட்டங்கள்
  • கைரானா வட்டத்தில் உள்ள கைரானா கனுங்கோ வட்டத்துக்கு உட்பட்ட மொகமத்பூர் ராய், ராம்ரா, பஞ்சீத், மமவுர், தீதர்வடா, உஞ்சகாவ், ஐராட்டி, கண்டேலா, துந்துகேடா, இசோபூர் ஆகிய பத்வார் வட்டங்கள்
  • கைரானா வட்டத்தில் உள்ள உன் நகராட்சி, ஜிஞ்சனா நகராட்சி, கைரானா நகராட்சி ஆகியன.

சட்டமன்ற உறுப்பினர்தொகு

இந்த தொகுதியில் இருந்து உத்தரப் பிரதேச சட்டமன்றத்திற்கு ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்.

  • உத்தரப் பிரதேசத்தின் பதினாறாவது சட்டமன்றத்தில், இந்த தொகுதியை ஹுக்கும் சிங் முன்னிறுத்துகிறார்.[2]

சான்றுகள்தொகு