சிகாமணி ரமாமணி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு