டென்சிங் நோர்கே: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு