"மீடியாவிக்கி:Gadget-twinkleimage.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

996 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  2 மாதங்களுக்கு முன்
update from enwiki
("//<nowiki> (function($){ /* *********************************..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 
(update from enwiki)
 
// <nowiki>
 
 
(function($) {
 
 
****************************************
* Mode of invocation: Tab ("DI")
* Active on: FileLocal pages with a correspondingnonredirect file which is localpages (not on Commons)
* Config directives in: TwinkleConfig
*/
 
Twinkle.image = function twinkleimage() {
if (mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 6 && mw.config.get('wgArticleId') && !document.getElementById('mw-sharedupload') && !Morebits.isPageRedirect()) {
Twinkle.addPortletLink(Twinkle.image.callback, 'DI', 'tw-di', 'Nominate file for delayed speedy deletion');
!document.getElementById("mw-sharedupload") &&
document.getElementById("mw-imagepage-section-filehistory")) {
 
Twinkle.addPortletLink(Twinkle.image.callback, "DI", "tw-di", "Nominate file for delayed speedy deletion");
}
};
 
Twinkle.image.callback = function twinkleimageCallback() {
var Window = new Morebits.simpleWindow( 600, 330 );
Window.setTitle( "'File for dated speedy deletion" ');
Window.setScriptName( "'Twinkle" ');
Window.addFooterLink( "'Speedy deletion policy"', "'WP:CSD" #Files');
Window.addFooterLink('Image "Twinkle help"prefs', "'WP:TW/DOCPREF#image" ');
Window.addFooterLink('Twinkle help', 'WP:TW/DOC#image');
Window.addFooterLink('Give feedback', 'WT:TW');
 
var form = new Morebits.quickForm( Twinkle.image.callback.evaluate );
form.append( {
type: 'checkbox',
list: [
{
label: 'Notify original uploader',
value: 'notify',
name: 'notify',
tooltip: "Uncheck this if you are planning to make multiple nominations from the same user, and don't want to overload their talk page with too many notifications.",
checked: Twinkle.getPref('notifyUserOnDeli')
}
]
}
);
var field = form.append( {
type: 'field',
label: 'Type of action wanted'
} );
field.append( {
type: 'radio',
name: 'type',
event: Twinkle.image.callback.choice,
list: [
{
label: 'No source (CSD F4)',
value: 'no source',
checked: true,
tooltip: 'Image or media has no source information'
},
{
label: 'No license (CSD F4)',
value: 'no license',
tooltip: 'Image or media does not have information on its copyright status'
},
{
label: 'No source and no license (CSD F4)',
value: 'no source no license',
tooltip: 'Image or media has neither information on source nor its copyright status'
},
{
label: 'Orphaned fair use (CSD F5)',
value: 'orphaned fair use',
tooltip: 'Image or media is unlicensed for use on Wikipedia and allowed only under a claim of fair use per Wikipedia:Non-free content, but it is not used in any articles'
},
{
label: 'No fair use rationale (CSD F6)',
value: 'no fair use rationale',
tooltip: 'Image or media is claimed to be used under Wikipedia\'s fair use policy but has no explanation as to why it is permitted under the policy'
},
{
label: 'Disputed fair use rationale (CSD F7)',
value: 'disputed fair use rationale',
tooltip: 'Image or media has a fair use rationale that is disputed'
},
{
label: 'Replaceable fair use (CSD F7)',
value: 'replaceable fair use',
tooltip: 'Image or media may fail Wikipedia\'s first non-free content criterion ([[WP:NFCC#1]]) in that it illustrates a subject for which a free image might reasonably be found or created that adequately provides the same information'
},
{
label: 'No evidence of permission (CSD F11)',
value: 'no permission',
tooltip: 'Image or media does not have proof that the author agreed to licence the file'
}
]
} );
form.append( {
type: 'div',
label: 'Work area',
name: 'work_area'
} );
form.append( { type: 'submit' } );
 
var result = form.render();
Window.setContent( result );
Window.display();
 
// We must init the parameters
var evt = document.createEvent( "'Event" ');
evt.initEvent( 'change', true, true );
result.type[0].dispatchEvent( evt );
};
 
var value = event.target.values;
var root = event.target.form;
var work_area = new Morebits.quickForm.element( {
type: 'div',
name: 'work_area'
} );
 
switch ( value ) {
case 'no source no license':
case 'no source':
work_area.append( {
type: 'checkbox',
namelist: 'non_free',[
list: [{
{label: 'Non-free',
labelname: 'Non-freenon_free',
tooltip: 'File is licensed under a fair use claim'
}
]
} );
/* falls through */
case 'no license':
work_area.append( {
type: 'checkbox',
namelist: 'derivative',[
list: [{
{name: 'derivative',
label: 'Derivative work which lacks a source for incorporated works',
tooltip: 'File is a derivative of one or more other works whose source is not specified'
}
]
} );
break;
case 'no permission':
work_area.append( {
type: 'input',
name: 'source',
label: 'Source: '
} );
break;
case 'disputed fair use rationale':
work_area.append( {
type: 'textarea',
name: 'reason',
label: 'Concern: '
} );
break;
case 'orphaned fair use':
work_area.append( {
type: 'input',
name: 'replacement',
label: 'Replacement: ',
tooltip: 'Optional file that replaces this one. The "File:" prefix is optional.'
} );
});
break;
case 'replaceable fair use':
work_area.append( {
type: 'textarea',
name: 'reason',
label: 'Reason: '
} );
break;
default:
}
 
root.replaceChild( work_area.render(), $(root).find('div[name="work_area"]')[0] );
};
 
Twinkle.image.callback.evaluate = function twinkleimageCallbackEvaluate(event) {
var type, non_free, source, reason, replacement, derivative;
 
var input = Morebits.quickForm.getInputData(event.target);
var notify = event.target.notify.checked;
if (input.replacement) {
var types = event.target.type;
input.replacement = (new RegExp('^' + Morebits.namespaceRegex(6) + ':', 'i').test(input.replacement) ? '' : 'File:') + input.replacement;
for( var i = 0; i < types.length; ++i ) {
if( types[i].checked ) {
type = types[i].values;
break;
}
}
if( event.target.non_free ) {
non_free = event.target.non_free.checked;
}
if( event.target.source ) {
source = event.target.source.value;
}
if( event.target.reason ) {
reason = event.target.reason.value;
}
if( event.target.replacement ) {
replacement = event.target.replacement.value;
}
if( event.target.derivative ) {
derivative = event.target.derivative.checked;
}
 
var csdcrit;
switch ( input.type ) {
case 'no source no license':
case 'no source':
case 'no license':
csdcrit = "'F4"';
break;
case 'orphaned fair use':
csdcrit = "'F5"';
break;
case 'no fair use rationale':
csdcrit = "'F6"';
break;
case 'disputed fair use rationale':
case 'replaceable fair use':
csdcrit = "'F7"';
break;
case 'no permission':
csdcrit = "'F11"';
break;
default:
throw new Error( "'Twinkle.image.callback.evaluate: unknown criterion" ');
}
 
var lognomination = Twinkle.getPref('logSpeedyNominations') && Twinkle.getPref('noLogOnSpeedyNomination').indexOf(csdcrit.toLowerCase()) === -1;
var templatename = (input.derivative ? ('dw ' + input.type) : input.type);
 
var params = $.extend({
templatename: templatename,
'type': type,
normalized: csdcrit,
'templatename': templatename,
lognomination: lognomination
'normalized': csdcrit,
}, input);
'non_free': non_free,
 
'source': source,
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled(false);
'reason': reason,
Morebits.status.init(event.target);
'replacement': replacement,
'lognomination': lognomination
};
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( event.target );
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = mw.config.get('wgPageName');
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "'Tagging complete"';
 
// Tagging image
var wikipedia_page = new Morebits.wiki.page( mw.config.get('wgPageName'), 'Tagging file with deletion tag' );
wikipedia_page.setCallbackParameters( params );
wikipedia_page.load( Twinkle.image.callbacks.taggingImage );
 
// Notifying uploader
if ( input.notify ) {
wikipedia_page.lookupCreatorlookupCreation(Twinkle.image.callbacks.userNotification);
} else {
// add to CSD log if desired
if (lognomination) {
Twinkle.image.callbacks.addToLog(params, null);
params.fromDI = true;
Twinkle.speedy.callbacks.user.addToLog(params, null);
}
// No auto-notification, display what was going to be added.
var noteData = document.createElement( 'pre' );
noteData.appendChild( document.createTextNode( "'{{subst:di-"' + templatename + "'-notice|1="' + mw.config.get('wgTitle') + "'}} ~~~~" ') );
Morebits.status.info( 'Notification', [ 'Following/similar data should be posted to the original uploader:', document.createElement( 'br' ), noteData ] );
}
};
 
// remove "move to Commons" tag - deletion-tagged files cannot be moved to Commons
text = text.replace(/\{\{(mtc|(copy |move )?to ?commons|move to wikimedia commons|copy to wikimedia commons)[^}]*\}\}/gi, ""'');
 
var tag = "'{{di-"' + params.templatename + "'|date={{subst:#time:j F Y}}"';
switch ( params.type ) {
case 'no source no license':
case 'no source':
tag += params.non_free ? "'|non-free=yes"' : ""'';
break;
case 'no permission':
tag += params.source ? "'|source="' + params.source : ""'';
break;
case 'disputed fair use rationale':
tag += params.reason ? "'|concern="' + params.reason : ""'';
break;
case 'orphaned fair use':
tag += params.replacement ? "'|replacement="' + params.replacement : ""'';
break;
case 'replaceable fair use':
tag += params.reason ? "'|1="' + params.reason : ""'';
break;
default:
break; // doesn't matter
}
tag += "'|help=off}}\n"';
 
pageobj.setPageText(tag + text);
pageobj.setEditSummary("'This file is up for deletion, per [[WP:CSD#"' + params.normalized + "'|CSD "' + params.normalized + "']] ("' + params.type + "')." + Twinkle.getPref('summaryAd'));
switch pageobj.setChangeTags(Twinkle.getPref('deliWatchPage')changeTags) {;
pageobj.setWatchlist(Twinkle.getPref('deliWatchPage'));
case 'yes':
pageobj.setWatchlist(true);
break;
case 'no':
pageobj.setWatchlistFromPreferences(false);
break;
default:
pageobj.setWatchlistFromPreferences(true);
break;
}
pageobj.setCreateOption('nocreate');
pageobj.save();
// disallow warning yourself
if (initialContrib === mw.config.get('wgUserName')) {
pageobj.getStatusElement().warn("'You ("' + initialContrib + "') created this page; skipping user notification"');
} else {
var usertalkpage = new Morebits.wiki.page('User talk:' + initialContrib, "'Notifying initial contributor ("' + initialContrib + "')"');
var notifytext = "'\n{{subst:di-"' + params.templatename + "'-notice|1="' + mw.config.get('wgTitle');
if (params.type === 'no permission') {
notifytext += params.source ? "'|source="' + params.source : ""'';
}
notifytext += "'}} ~~~~"';
usertalkpage.setAppendText(notifytext);
usertalkpage.setEditSummary("'Notification: tagging for deletion of [[":' + Morebits.pageNameNorm + "']]." + Twinkle.getPref('summaryAd'));
usertalkpage.setChangeTags(Twinkle.changeTags);
usertalkpage.setCreateOption('recreate');
switch usertalkpage.setWatchlist(Twinkle.getPref('deliWatchUser')) {;
usertalkpage.setFollowRedirect(true, false);
case 'yes':
usertalkpage.setWatchlist(true);
break;
case 'no':
usertalkpage.setWatchlistFromPreferences(false);
break;
default:
usertalkpage.setWatchlistFromPreferences(true);
break;
}
usertalkpage.setFollowRedirect(true);
usertalkpage.append();
}
// add this nomination to the user's userspace log, if the user has enabled it
if (params.lognomination) {
Twinkle.image.callbacks.addToLog(params, initialContrib);
params.fromDI = true;
Twinkle.speedy.callbacks.user.addToLog(params, initialContrib);
}
},
addToLog: function(params, initialContrib) {
var usl = new Morebits.userspaceLogger(Twinkle.getPref('speedyLogPageName'));
usl.initialText =
"This is a log of all [[WP:CSD|speedy deletion]] nominations made by this user using [[WP:TW|Twinkle]]'s CSD module.\n\n" +
'If you no longer wish to keep this log, you can turn it off using the [[Wikipedia:Twinkle/Preferences|preferences panel]], and ' +
'nominate this page for speedy deletion under [[WP:CSD#U1|CSD U1]].' +
(Morebits.userIsSysop ? '\n\nThis log does not track outright speedy deletions made using Twinkle.' : '');
 
var formatParamLog = function(normalize, csdparam, input) {
if (normalize === 'F5' && csdparam === 'replacement') {
input = '[[:' + input + ']]';
}
return ' {' + normalize + ' ' + csdparam + ': ' + input + '}';
};
 
var extraInfo = '';
 
// If a logged file is deleted but exists on commons, the wikilink will be blue, so provide a link to the log
var fileLogLink = ' ([{{fullurl:Special:Log|page=' + mw.util.wikiUrlencode(mw.config.get('wgPageName')) + '}} log])';
 
var appendText = '# [[:' + Morebits.pageNameNorm + ']]' + fileLogLink + ': DI [[WP:CSD#' + params.normalized.toUpperCase() + '|CSD ' + params.normalized.toUpperCase() + ']] ({{tl|di-' + params.templatename + '}})';
 
['reason', 'replacement', 'source'].forEach(function(item) {
if (params[item]) {
extraInfo += formatParamLog(params.normalized.toUpperCase(), item, params[item]);
return false;
}
});
 
if (extraInfo) {
appendText += '; additional information:' + extraInfo;
}
if (initialContrib) {
appendText += '; notified {{user|1=' + initialContrib + '}}';
}
appendText += ' ~~~~~\n';
 
var editsummary = 'Logging speedy deletion nomination of [[:' + Morebits.pageNameNorm + ']].';
 
usl.changeTags = Twinkle.changeTags;
usl.log(appendText, editsummary);
}
};
 
Twinkle.addInitCallback(Twinkle.image, 'image');
})(jQuery);
 
 
// </nowiki>
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3108509" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது