"மீடியாவிக்கி:Gadget-friendlytalkback.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

update from enwiki
(Fixed minor issue caused by previous security fix, phab:T241950#5794909)
(update from enwiki)
 
// <nowiki>
 
 
(function($) {
 
 
****************************************
* Mode of invocation: Tab ("TB")
* Active on: ExistingAny page with relevant user talkname (userspace, contribs, pagesetc.)
* Config directives in: FriendlyConfig
*/
Twinkle.talkback = function() {
 
if ( !mw.config.get('wgRelevantUserName') ) {
return;
}
 
Twinkle.addPortletLink( Twinkle.talkback.callback, "பேச்சு"'TB', "'friendly-talkback"', "இலகுவான பேச்சு"'Easy talkback');
};
 
Twinkle.talkback.callback = function( ) {
if( (mw.config.get('wgRelevantUserName') === mw.config.get("'wgUserName"') && !confirm("உங்களுடனேயேIs நீங்கள்it கதைக்கப்really போகின்றீர்களாso bad that you're talking back to yourself?") ) {
return;
}
 
var Window = new Morebits.simpleWindow( 600, 350 );
Window.setTitle("பேச்சு"'Talkback');
Window.setScriptName("மின்னல்"'Twinkle');
Window.addFooterLink('Talkback "{{பேச்சு}} பற்றி"prefs', "வார்ப்புரு'WP:Talkback" TW/PREF#talkback');
Window.addFooterLink('Twinkle "மின்னல் உதவி"help', "'WP:TW/DOC#talkback" ');
Window.addFooterLink('Give feedback', 'WT:TW');
 
var form = new Morebits.quickForm( callback_evaluate Twinkle.talkback.evaluate);
 
form.append({ type: "'radio"', name: "'tbtarget"',
list: [
{
label: 'Talkback: my talk page',
label: "பேச்சு: என் பேச்சுப் பக்கம்",
value: "'mytalk"',
checked: "'true"'
},
{
label: 'Talkback: other user talk page',
label: "பேச்சு: வேறு பயனரின் பேச்சுப் பக்கம்",
value: "'usertalk"'
},
{
label: "பேச்சு'Talkback: வேறுother பக்கம்"page',
value: "'other"'
},
{
label: '"Please see"',
label: "\"அருள்கூர்ந்து காண்க\"",
value: "'see"'
},
{
label: 'Noticeboard notification',
label: "அறிவிப்புப்பலகை அறிவிப்பு",
value: "'notice"'
},
{
label: "\"You've got mail\"",
label: "\"உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் கிடைத்துள்ளது\"",
value: "'mail"'
}
],
event: callback_change_targetTwinkle.talkback.changeTarget
});
 
form.append({
type: "'field"',
label: "பணிப்'Work பரப்பு"area',
name: "'work_area"'
});
 
var previewlink = document.createElement('a');
form.append({ type: "submit" });
$(previewlink).click(function() {
Twinkle.talkback.preview(result); // |result| is defined below
});
previewlink.style.cursor = 'pointer';
previewlink.textContent = 'Preview';
form.append({ type: 'div', id: 'talkbackpreview', label: [ previewlink ] });
form.append({ type: 'div', id: 'friendlytalkback-previewbox', style: 'display: none' });
 
form.append({ type: 'submit' });
 
var result = form.render();
Window.setContent( result );
Window.display();
result.previewer = new Morebits.wiki.preview($(result).find('div#friendlytalkback-previewbox').last()[0]);
 
// We must init the
var evt = document.createEvent("'Event"');
evt.initEvent( "'change"', true, true );
result.tbtarget[0].dispatchEvent( evt );
 
// Check whether the user has opted out from talkback
var query = {
// TODO: wgCategories is only set on action=view (bug 45033)
action: 'query',
var wgcat = mw.config.get("wgCategories");
prop: 'extlinks',
if (wgcat.length && wgcat.indexOf("Users who do not wish to receive talkbacks") === -1) {
titles: 'User talk:' + mw.config.get('wgRelevantUserName'),
Twinkle.talkback.optout = false;
elquery: 'userjs.invalid/noTalkback',
} else {
ellimit: '1',
var query = {
actionformat: 'queryjson',
};
prop: 'extlinks',
var wpapi = new Morebits.wiki.api('Fetching talkback opt-out status', query, Twinkle.talkback.callback.optoutStatus);
titles: mw.config.get('wgPageName'),
wpapi.post();
elquery: 'userjs.invalid/noTalkback',
ellimit: '1'
};
var wpapi = new Morebits.wiki.api("Fetching talkback opt-out status", query, Twinkle.talkback.callback.optoutStatus);
wpapi.post();
}
};
 
Twinkle.talkback.optout = null'';
 
Twinkle.talkback.callback.optoutStatus = function(apiobj) {
var xmlel = apiobj.getXMLgetResponse().query.pages[0].extlinks;
varif $(el =&& $(xml)el.find('el'length); {
Twinkle.talkback.optout = mw.config.get('wgRelevantUserName') + ' prefers not to receive talkbacks';
 
var url = el[0].url;
if ($el.length) {
var reason = mw.util.getParamValue('reason', url);
Twinkle.talkback.optout = mw.config.get('wgRelevantUserName') + " பேச்சு வார்ப்புருக்களைப் பெற விரும்பவில்லை";
Twinkle.talkback.optout += reason ? ': ' + reason : '.';
var url = $el.text();
if (url.indexOf("reason=") > -1) {
Twinkle.talkback.optout += ": " + decodeURIComponent(url.substring(url.indexOf("reason=") + 7)) + ".";
} else {
Twinkle.talkback.optout += ".";
}
} else {
Twinkle.talkback.optout = false;
}
 
var $status = $("#twinkle-talkback-optout-message");
if ($status.length && Twinkle.talkback.optout) {
$status.text(Twinkle.talkback.optout);
}
$('#twinkle-talkback-optout-message').text(Twinkle.talkback.optout);
};
 
var prev_page = ""'';
var prev_section = ""'';
var prev_message = ""'';
 
var callback_change_targetTwinkle.talkback.changeTarget = function( e ) {
var value = e.target.values;
var root = e.target.form;
var old_area = Morebits.quickForm.getElements(root, "'work_area"')[0];
 
if (root.section) {
prev_section = root.section.value;
}
if (root.message) {
prev_message = root.message.value;
}
if (root.page) {
prev_page = root.page.value;
}
 
var work_area = new Morebits.quickForm.element({
type: "'field"',
label: "பேச்சுத்'Talkback தகவல்"information',
name: "'work_area"'
});
 
root.previewer.closePreview();
switch( value ) {
 
case "mytalk":
switch (value) {
case 'mytalk':
/* falls through */
default:
work_area.append({
type: "'div"',
label: ""'',
style: "'color: red"',
id: "'twinkle-talkback-optout-message"'
});
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'section"',
label: 'Linked section (optional)',
label:"இணைத்த பகுதி (விருப்பத்தேர்வுக்குரியது)",
tooltip: 'The section heading on your talk page where you left a message. Leave empty for no section to be linked.',
tooltip:"உங்கள் பேச்சுப் பக்கத்தில் நீங்கள் விட்டுச்சென்ற செய்தி அமைந்துள்ள பகுதியின் தலைப்பை உள்ளிடவும். எந்தவொரு பகுதியையும் இணைக்காதிருக்க எதனையும் உள்ளிடவேண்டாம்.",
value: prev_section
});
break;
 
case "usertalk":
case 'usertalk':
work_area.append({
type: "'div"',
label: ""'',
style: "'color: red"',
id: "'twinkle-talkback-optout-message"'
});
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'page"',
label:"பயனர்" 'User (required)',
tooltip: 'The username of the user on whose talk page you left a message. Required.',
tooltip:"நீங்கள் எப்பயனருடைய பேச்சுப் பக்கத்தில் செய்தியை விட்டுச்சென்றீர்களோ, அவரின் பயனர் பெயர்.",
value: prev_page,
});required: true
});
 
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'section"',
label: 'Linked section (optional)',
label:"இணைத்த பகுதி (விருப்பத்தேர்வுக்குரியது)",
tooltip: 'The section heading on the page where you left a message. Leave empty for no section to be linked.',
tooltip:"பக்கத்தில் நீங்கள் விட்டுச்சென்ற செய்தி அமைந்துள்ள பகுதியின் தலைப்பை உள்ளிடவும். எந்தவொரு பகுதியையும் இணைக்காதிருக்க எதனையும் உள்ளிடவேண்டாம்.",
value: prev_section
});
break;
 
case "notice":
case 'notice':
var noticeboard = work_area.append({
type: "'select"',
name: "'noticeboard"',
label: "அறிவிப்புப்பலகை'Noticeboard:"',
event: function(e) {
if (e.target.value === "'afchd"') {
Morebits.quickForm.overrideElementLabel(e.target.form.section, "'Title of draft (excluding the prefix): "');
Morebits.quickForm.setElementTooltipVisibility(e.target.form.section, false);
} else {
Morebits.quickForm.resetElementLabel(e.target.form.section);
Morebits.quickForm.setElementTooltipVisibility(e.target.form.section, true);
}
}
}
});
 
$.each(Twinkle.talkback.noticeboards, function(value, data) {
noticeboard.append({
type: 'option',
label: data.label,
value: value,
selected: !!data.defaultSelected
});
});
noticeboard.append({
 
type: "option",
label: "நிருவாகிகளுக்கான அறிவிப்புப்பலகை",
value: "an"
});
// let's keep AN and its cousins at the top
noticeboard.append({
type: "option",
label: "WP:HD (ஒத்தாசைப் பக்கம்)",
value: "hd"
});
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'section"',
label:"இணைத்த இழை"'Linked thread',
tooltip: 'The heading of the relevant thread on the noticeboard page.',
tooltip:"அறிவிப்புப்பலகைப் பக்கத்திலுள்ள தொடர்புடைய இழையின் தலைப்பு",
value: prev_section
});
break;
 
case "other":
case 'other':
work_area.append({
type: "'div"',
label: ""'',
style: "'color: red"',
id: "'twinkle-talkback-optout-message"'
});
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'page"',
label: 'Full page name (required)',
label:"பக்கத்தின் முழுப்பெயர்",
tooltip: "The full page name where you left the message. For example: 'Wikipedia talk:Twinkle'. Required.",
tooltip:"நீங்கள் செய்தியை விட்டுச்சென்ற பக்கத்தின் முழுப்பெயர். எ-டு: 'விக்கிப்பீடியா பேச்சு:மின்னல்'",
value: prev_page,
});required: true
});
 
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'section"',
label: 'Linked section (optional)',
label:"இணைத்த பகுதி (விருப்பத்தேர்வுக்குரியது)",
tooltip: 'The section heading on the page where you left a message. Leave empty for no section to be linked.',
tooltip:"பக்கத்தில் நீங்கள் விட்டுச்சென்ற செய்தி அமைந்துள்ள பகுதியின் தலைப்பை உள்ளிடவும். எந்தவொரு பகுதியையும் இணைக்காதிருக்க எதனையும் உள்ளிடவேண்டாம்.",
value: prev_section
});
break;
 
case "mail":
case 'mail':
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'section"',
label: 'Subject of email (optional)',
label:"மின்னஞ்சலின் பொருள் (விருப்பத்தேர்வுக்குரியது)",
tooltip: 'The subject line of the email you sent.'
tooltip:"நீங்கள் அனுப்பிய மின்னஞ்சலின் பொருள்"
});
break;
 
case "see":
case 'see':
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'page"',
label: 'Full page name (required)',
label:"பக்கத்தின் முழுப்பெயர்",
tooltip: "The full page name of where the discussion is being held. For example: 'Wikipedia talk:Twinkle'. Required.",
tooltip:"உரையாடல் இடம்பெறும் பக்கத்தின் முழுப்பெயர். எ-டு: 'விக்கிப்பீடியா பேச்சு:மின்னல்'",
value: prev_page,
});required: true
});
work_area.append({
type:" 'input"',
name:" 'section"',
label: 'Linked section (optional)',
label:"இணைத்த பகுதி (விருப்பத்தேர்வுக்குரியது)",
tooltip: "The section heading where the discussion is being held. For example: 'Merge proposal'.",
tooltip:"உரையாடல் இடம்பெறும் பகுதியின் தலைப்பு. எ-டு: 'ஒன்றிணைப்பு வேண்டுகோள்'",
value: prev_section
});
break;
}
 
if (value !== "'notice"') {
work_area.append({ type: 'textarea', label: 'Additional message (optional):', name: 'message', tooltip: 'An additional message that you would like to leave below the talkback template. Your signature will be added to the end of the message if you leave one.' });
work_area.append({ type:"textarea", label:"மேலதிகச் செய்தி (விருப்பத்தேர்வுக்குரியது):", name:"message", tooltip:"பேச்சு வார்ப்புருவின் கீழே நீங்கள் விட்டுச்செல்ல விரும்பும் மேலதிகச் செய்தியை உள்ளிடவும். ஒரு மேலதிகச் செய்தியை விட்டுச்செல்வீர்களாயின், உங்கள் கையொப்பமும் அதன் இறுதியில் சேர்க்கப்படும்." });
}
 
work_area = work_area.render();
root.replaceChild( work_area, old_area );
if (root.message) {
root.message.value = prev_message;
}
 
if $('#twinkle-talkback-optout-message').text(Twinkle.talkback.optout) {;
};
$("#twinkle-talkback-optout-message").text(Twinkle.talkback.optout);
 
Twinkle.talkback.noticeboards = {
an: {
label: "WP:AN (Administrators' noticeboard)",
text: '{{subst:AN-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Administrators\' noticeboard]]'
},
an3: {
label: "WP:AN3 (Administrators' noticeboard/Edit warring)",
text: '{{subst:An3-notice|$SECTION}} ~~~~',
editSummary: "Notice of discussion at [[Wikipedia:Administrators' noticeboard/Edit warring]]"
},
ani: {
label: "WP:ANI (Administrators' noticeboard/Incidents)",
text: "== Notice of Administrators' noticeboard/Incidents discussion ==\n" +
'{{subst:ANI-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Administrators\' noticeboard/Incidents]]',
defaultSelected: true
},
// let's keep AN and its cousins at the top
afchd: {
label: 'WP:AFCHD (Articles for creation/Help desk)',
text: '{{subst:AFCHD/u|$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'You have replies at the [[Wikipedia:AFCHD|Articles for Creation Help Desk]]'
},
blpn: {
label: 'WP:BLPN (Biographies of living persons noticeboard)',
text: '{{subst:BLPN-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Biographies of living persons/Noticeboard]]'
},
coin: {
label: 'WP:COIN (Conflict of interest noticeboard)',
text: '{{subst:Coin-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Conflict of interest/Noticeboard]]'
},
drn: {
label: 'WP:DRN (Dispute resolution noticeboard)',
text: '{{subst:DRN-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Dispute resolution noticeboard]]'
},
effp: {
label: 'WP:EFFP/R (Edit filter false positive report)',
text: '{{EFFPReply|1=$SECTION|2=~~~~}}',
editSummary: 'You have replies to your [[Wikipedia:Edit filter/False positives/Reports|edit filter false positive report]]'
},
eln: {
label: 'WP:ELN (External links noticeboard)',
text: '{{subst:ELN-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:External links/Noticeboard]]'
},
ftn: {
label: 'WP:FTN (Fringe theories noticeboard)',
text: '{{subst:Ftn-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Fringe theories/Noticeboard]]'
},
hd: {
label: 'WP:HD (Help desk)',
text: '== Your question at the Help desk ==\n' + '{{helpdeskreply|1=$SECTION|ts=~~~~~}}',
editSummary: 'You have replies at the [[Wikipedia:Help desk|Wikipedia help desk]]'
},
norn: {
label: 'WP:NORN (Reliable sources noticeboard)',
text: '{{subst:Norn-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Reliable sources/Noticeboard]]'
},
npovn: {
label: 'WP:NPOVN (Neutral point of view noticeboard)',
text: '{{subst:NPOVN-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Neutral point of view/Noticeboard]]'
},
rsn: {
label: 'WP:RSN (Reliable sources noticeboard)',
text: '{{subst:RSN-notice|thread=$SECTION}} ~~~~',
editSummary: 'Notice of discussion at [[Wikipedia:Reliable sources/Noticeboard]]'
},
th: {
label: 'WP:THQ (Teahouse question forum)',
text: "== Teahouse talkback: you've got messages! ==\n{{WP:Teahouse/Teahouse talkback|WP:Teahouse/Questions|$SECTION|ts=~~~~}}",
editSummary: 'You have replies at the [[Wikipedia:Teahouse/Questions|Teahouse question board]]'
},
otrs: {
label: 'WP:OTRS/N (OTRS noticeboard)',
text: '{{OTRSreply|1=$SECTION|2=~~~~}}',
editSummary: 'You have replies at the [[Wikipedia:OTRS noticeboard|OTRS noticeboard]]'
}
};
 
var callback_evaluateTwinkle.talkback.evaluate = function( e ) {
var input = Morebits.quickForm.getInputData(e.target);
 
var fullUserTalkPageName = new mw.Title(mw.config.get('wgRelevantUserName'), 3).toText();
var tbtarget = e.target.getChecked( "tbtarget" )[0];
var talkpage = new Morebits.wiki.page(fullUserTalkPageName, 'Adding talkback');
var page = null;
var section = e.target.section.value;
var fullUserTalkPageName = mw.config.get("wgFormattedNamespaces")[ mw.config.get("wgNamespaceIds").user_talk ] + ":" + mw.config.get('wgRelevantUserName');
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled(false);
if( tbtarget === "usertalk" || tbtarget === "other" || tbtarget === "see" ) {
Morebits.status.init(e.target);
page = e.target.page.value;
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = fullUserTalkPageName;
if( tbtarget === "usertalk" ) {
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = 'Talkback complete; reloading talk page in a few seconds';
if( !page ) {
 
alert("நீங்கள் எப்பயனருடைய பேச்சுப் பக்கத்தில் செய்தியை விட்டுச்சென்றீர்களோ, அவரின் பயனர்பெயரைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்.");
// Not used for notice or mail
return;
input.page = input.page || mw.config.get('wgUserName');
 
switch (input.tbtarget) {
case 'notice':
talkpage.setEditSummary(Twinkle.talkback.noticeboards[input.noticeboard].editSummary);
break;
case 'mail':
talkpage.setEditSummary("Notification: You've got mail");
break;
case 'see':
talkpage.setEditSummary('Please check the discussion at [[:' + input.page +
(input.section ? '#' + input.section : '') + ']]');
break;
default: // tbtarget one of mytalk, usertalk, other
var editSummary = 'Talkback ([[:';
if (input.tbtarget !== 'other' && !new RegExp('^\\s*' + Morebits.namespaceRegex(3) + ':', 'i').test(input.page)) {
editSummary += 'User talk:';
}
talkpage.setEditSummary(editSummary + input.page + (input.section ? '#' + input.section : '') + ']])');
} else {
if( !page ) {
alert("உங்கள் செய்தி ஒரு பயனர் பேச்சுப் பக்கத்தில் அமைந்திராவிடின், பக்கத்தின் முழுப்பெயரை நீங்கள் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்.");
return;
}
}
} else if (tbtarget === "notice") {
page = e.target.noticeboard.value;
}
 
talkpage.setAppendText('\n\n' + Twinkle.talkback.getNoticeWikitext(input));
var message;
talkpage.setChangeTags(Twinkle.changeTags);
if (e.target.message) {
talkpage.setCreateOption('recreate');
message = e.target.message.value;
talkpage.setMinorEdit(Twinkle.getPref('markTalkbackAsMinor'));
}
talkpage.setFollowRedirect(true);
talkpage.append();
};
 
Twinkle.talkback.preview = function(form) {
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
var input = Morebits.statusquickForm.initgetInputData( e.target form);
 
if (input.tbtarget !== 'notice') {
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = fullUserTalkPageName;
// usertalk, other, see
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "பேச்சு நிறைவு; ஒருசில நொடிகளில் பக்கம் மறுநினைவேற்றப்படும்.";
input.page = input.page || mw.config.get('wgUserName');
}
 
var noticetext = Twinkle.talkback.getNoticeWikitext(input);
var talkpage = new Morebits.wiki.page(fullUserTalkPageName, "பேச்சுச் சேர்க்கப்படுகின்றது.");
form.previewer.beginRender(noticetext, 'User_talk:' + mw.config.get('wgRelevantUserName')); // Force wikitext/correct username
var tbPageName = (tbtarget === "mytalk") ? mw.config.get("wgUserName") : page;
};
 
Twinkle.talkback.getNoticeWikitext = function(input) {
var text;
if ( tbtarget === "notice" ) {
switch (page) {
case "an":
text = "\n\n== " + Twinkle.getFriendlyPref("adminNoticeHeading") + " ==\n";
text += "{{subst:ANI-notice|thread=" + section + "|noticeboard=விக்கிப்பீடியா:நிருவாகிகளுக்கான அறிவிப்புப்பலகை}} ~~~~";
talkpage.setEditSummary( "[[விக்கிப்பீடியா:நிருவாகிகளுக்கான அறிவிப்புப்பலகை]]யில் உரையாடலுக்கான அறிவிப்பு" + Twinkle.getPref("summaryAd") );
break
case "hd":
text = "\n\n== ஒத்தாசைப் பக்கத்தில் உங்கள் கேள்வி ==\n";
text += "{{helpdeskreply|1=" + section + "|ts=~~~~~}}";
talkpage.setEditSummary( "[[விக்கிப்பீடியா:ஒத்தாசைப் பக்கம்|ஒத்தாசைப் பக்கத்தில்]] உங்களுக்கு மறுமொழிகள் உள்ளன." + Twinkle.getPref("summaryAd") );
break;
default:
throw "Twinkle.talkback, function callback_evaluate: default case reached";
}
 
} else ifswitch ( input.tbtarget === "mail" ) {
case 'notice':
text = "\n\n==" + Twinkle.getFriendlyPref("mailHeading") + "==\n{{you've got mail|subject=";
text = Morebits.string.safeReplace(Twinkle.talkback.noticeboards[input.noticeboard].text, '$SECTION', input.section);
text += section + "|ts=~~~~~}}";
break;
case 'mail':
text =
'==' + Twinkle.getPref('mailHeading') + '==\n' +
"{{You've got mail|subject=" + input.section + '|ts=~~~~~}}';
 
if ( input.message ) {
text += "'\n"' + messageinput.trim()message + "' ~~~~"';
} else if ( Twinkle.getFriendlyPrefgetPref("'insertTalkbackSignature"') ) {
text += "'\n~~~~"';
}
break;
case 'see':
text = '{{subst:Please see|location=' + input.page + (input.section ? '#' + input.section : '') + '|more=' + input.message + '}}';
break;
default: // tbtarget one of mytalk, usertalk, other
// clean talkback heading: strip section header markers that were erroneously suggested in the documentation
text =
'==' + Twinkle.getPref('talkbackHeading').replace(/^\s*=+\s*(.*?)\s*=+$\s*/, '$1') + '==\n' +
'{{talkback|' + input.page + (input.section ? '|' + input.section : '') + '|ts=~~~~~}}';
 
if (input.message) {
talkpage.setEditSummary("அறிவிப்பு: உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் கிடைத்துள்ளது." + Twinkle.getPref("summaryAd"));
text += '\n' + input.message + ' ~~~~';
 
} else if ( tbtarget === "see" Twinkle.getPref('insertTalkbackSignature')) {
text += '\n~~~~';
text = "\n\n{{subst:Please see|location=" + tbPageName;
}
if (section) {
text += "#" + section;
}
text += "|more=" + message.trim() + "}}";
talkpage.setEditSummary("அருள்கூர்ந்து [[" + tbPageName +
(section ? ("#" + section) : "") + "]] என்ற பக்கத்தில் உரையாடலைக் காண்க" + Twinkle.getPref("summaryAd"));
 
} else { // tbtarget one of mytalk, usertalk, other
// clean talkback heading: strip section header markers that were erroneously suggested in the documentation
text = "\n\n==" + Twinkle.getFriendlyPref("talkbackHeading").replace( /^\s*=+\s*(.*?)\s*=+$\s*/, "$1" ) + "==\n{{talkback|";
text += tbPageName;
 
if( section ) {
text += "|" + section;
}
 
text += "|ts=~~~~~}}";
 
if( message ) {
text += "\n" + message.trim() + " ~~~~";
} else if( Twinkle.getFriendlyPref("insertTalkbackSignature") ) {
text += "\n~~~~";
}
 
var editSummary = "பேச்சு ([[";
if (tbtarget !== "other" && !/^\s*user talk:/i.test(tbPageName)) {
editSummary += "பயனர் பேச்சு:";
}
editSummary += tbPageName + (section ? ("#" + section) : "") + "]])";
talkpage.setEditSummary(editSummary + Twinkle.getPref("summaryAd"));
}
return text;
 
talkpage.setAppendText( text );
talkpage.setCreateOption("recreate");
talkpage.setMinorEdit(Twinkle.getFriendlyPref("markTalkbackAsMinor"));
talkpage.setFollowRedirect( true );
talkpage.append();
};
 
Twinkle.addInitCallback(Twinkle.talkback, 'talkback');
})(jQuery);
 
 
// </nowiki>
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3108525" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது