ஆனையிறவுப் படைத்தளத் தாக்குதல், 2000 - Other languages