நகரப் பரப்பளவு அடிப்படையில் மக்கள்தொகையின் பட்டியல் - Other languages