பல்லுருத்தோற்றம் (கணிப்பொறி அறிவியல்) - Other languages