ராப் மான்ஸ்டர் (சொல்லிசை கலைஞர்) - Other languages