சீன இசைக் கருவிகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

ConcertGroupPano.jpg

சீனாவின் பாரம்பரிய மரபு இசைக்கருவிகளின் பட்டியல் இங்கு தரப்பட்டுள்லது

நரம்பிசைக்கருவிதொகு

கம்பி இசைக்கருவிதொகு

 • பென்ஹு
 • மாதுவ்சின்
 • லெசின்
 • நியூதெய்சின்
 • கொவ்ஹு
 • ஆவ்ஹு

காற்று இசைக்கருவிதொகு

 • சிபிலி
 • ஹொகுவான்
 • சியொ
 • குவெங்ச
 • சியுன
 • சங்
 • ஹுலுசியொ
 • திச்சி

தாள இசைக்கருவிதொகு

 • யாங்சின்
 • சிங்
 • பியெசுங்
 • லோ
 • குவ்

முகவீணை (மோர்சிங்) போன்ற இசைக்கருவிதொகு

 • காவ்சிய

உசாத்துணைதொகு