தமிழ் எழுத்து

தனிநிலையில் தொகு

  • தமிழ் எழுத்து வகை, தனியெழுத்து நிலையில் எழுத்தின் பெயர்கள்.
  • மொழிமுதல் எழுத்து, மொழியின் முதலில் வரும் எழுத்து
  • மொழியீறு, மொழி என்னும் சொல்லின் ஈற்றில் வரும் எழுத்து
  • எழுத்து மயக்கம், சொல்லில் இணைந்து ஒலியோடு ஒலி மயங்கும் எழுத்துகள் (காண்க: மெய்யெழுத்துகளின் உடனிலை மயக்கம் என்னும் தலைப்பிலுள்ள உட்பிரிவு)
  • எழுத்துப் போலி, சொல்லில் ஓர் எழுத்து நிற்கும் இடத்தில் மற்றொரு எழுத்து நின்று சொல்லின் பொருளை மாற்றாத எழுத்து
  • மகர னகர மயக்கம், உயிரெழுத்து வரும்போது மகரம் னகரமாக மாறுதல்

புணர்ச்சியில் தொகு

மொழியியல் பார்வை தொகு

மேலும் ஒப்புநோக்கம் தொகு

வரலாற்றுப் பார்வை தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தமிழ்_எழுத்து&oldid=3206111" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது