எண்ணியல் உருவ முறைகளில், படவணு அல்லது பிக்சல் (pixel) அல்லது படத்தின் அடிப்படை கூறுகள்[1]) உருவ பரவில் ஒரு புள்ளியை குறிப்பதாகும். இப்பிக்செல்லானது திரை கூறின் மிக சிறிய முகவரியாகும். படங்களின் சிறு பிரிவான இவைகளை கட்டுபடுத்தவும் இயலும். ஒவ்வொரு பிச்செல்லுக்கும் தனி முகவரி உண்டு. அம்முகவரியானது பிக்செல்லின் ஆயத்தொலைவுகள் பொருந்தியே அமையும்.

படத்தின் ஒரு பகுதி பெரிதாக்கப்பட்ட, தனிப்பட்ட பிக்சல்கள் எளிதில் காணக்கூடிய சிறிய சதுரங்களாக இருப்பதை இந்த எடுத்துக்காட்டு காண்ப்பிக்கிறது.
மடிக்கணினியின் LCD திரையில் இருக்கும் துணை-பிக்சல் காட்சி கூறுகளின் புகைப்படம்

பொதுவாக பிக்செல்லானது, இருபரிமாண கட்ட அமைப்பில் சீரான புள்ளிகளை அல்லது சதுரங்களை கொண்டும் அமையபெற்றிருக்கும். பிக்செல், அசல் உருவங்களின் மாதிரியாகும். இவ்வாறான பல மாதிரிகள், அசல் உருவத்தின் துல்லியமான வகைக்குறிகளாக அமைகின்றன. ஒவ்வொரு பிக்செல்களின் செறிவுத்தன்மை மாறுபாடுகள் கொண்டதாக விளங்குகிறது. வண்ண உருவ அமைப்புகளில், வண்ணமானது மூன்று அல்லது நான்கு அங்க செறிவுகலான சிகப்பு, பச்சை மற்றும் நீலம், அல்லது சயான், மேஜெந்தா, மஞ்சள், கருப்பு வண்ணங்களை கொண்டு குறிக்கப்படுகிறது.

சில சந்தர்ப்பங்களில் (புகைப்பட கருவி உணர்வீகளை பற்றி விவரிக்கும் போது) பிக்சல் என்ற சொல் பல அங்கங்களை கொண்ட அமைப்பின் ஒரு சிறிய அளவிடை தனிமமாக எடுத்துகொள்ளபடுகிறது (ஒளி உணர்வி கோணத்தில் இவற்றை 'போட்டோ சைட்'என்று கூறப்படுகிறது) மற்ற பல தருணங்களில் இச்சொல் முழு தொகுதிகளை கொண்ட அங்க செரிவுகளின் கட்டமைப்பாக குறிக்கப்படுகிறது. நிறமி உட்மாதிரிகளை உபயோகிக்கும் வண்ண அமைப்புகளில், பிக்சல் சம்பந்தமான பலஅங்க கருத்தை பொருத்துவது கடினமாகும். இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைவது வண்ண கலவைகளின் செறிவு அளவு வித்தியாசங்கள் மற்றும் வேறுபட்ட கட்டமைப்பே முன்வைக்கப்படுகிறது.

பிக்செல் என்ற வார்த்தை pix ("pictures") மற்றும் el ("element") என்ற வார்த்தைகளின் சுருக்கமாகும்.இதை போன்ற மற்ற el அமைப்பை கொண்ட சொற்களாக voxel. மற்றும் texel.[2] சொற்களை காணலாம்.

சொற்பிறப்பியல்தொகு

பிக்செல் என்ற வார்த்தை 1965 ஆண்டில் (பசடேனா, CA) -இல், உள்ள JPLலை சேர்ந்த பிரெடரிக் சி. பில்லிங்ஸ்லே என்பவரால் நிலவு மற்றும் செவ்வாய் கோள்களின் விண்கல நிகழ்படங்களின் கூறுகளை குறிப்பிடும் வகையில் வெளியிடப்பட்டது. எனினும், பில்லிங்ஸ்லே இச்சொல்லை தாமாகவே உருவாக்கவில்லை. பிக்செல் என்ற சொல்லை பலோ ஆல்டோவில் உள்ள, லிங்க் டிவிசன் ஆப் ஜெனரல் ப்ரிசிசன்னை சேர்ந்த கீத்.எ.மாக்பார்லாந் அவர்களிடம் இருந்து பெற்று உபயோகித்து கொண்டார். ஆனால் மாக்பார்லண்டிற்கோ இச்சொல் எவ்வாறு வழக்கத்தில் வந்தது என்று கூற முடியவில்லை. மேலும் இதை பற்றி அவரிடும் கேட்கும் போது (சிர்கா 1963).[3] இல் இச்சொல் உபயோகத்தில் இருந்ததாக குறிப்பிடுகிறார்.

பிக்ஸ் என்ற சொல் படம் மற்றும் கூறு , சொற்களின் சேர்க்கையை கொண்டு அதன் வழியே வந்த வார்த்தையாகும். 1932 இல் வெரைட்டி வாரஇதழ் தலைப்பாக பிக்ஸ் என்ற சொல் திரைப்படங்களை குறிப்பாக கொண்டு படங்கள் என்ற வார்த்தையின் சுருக்கமாக வெளிவந்தது. பத்திரிகை புகைப்பட கலைஞர்கள் ,[3] 1938 ஆம் காலத்தில், "பிக்ஸ்" என்ற சொல்லை அசையா நிழற்படங்களை குறிக்க உபயோகித்தனர்.

"பட கூறு" எண்ணங்கள், தொலைக்காட்சி நடைமுறைக்கு வந்த ஆரம்ப காலம் முதலே இருந்து வந்தது. உதாரணமாக 1888 ஆம் ஆண்டு பவுல் நிப்கவு ஜெர்மானிய தொழில் நுட்ப குறிப்பில் உள்ள "பில்ட்புங்கட்" (பிக்செல், என்ற ஜெர்மானிய சொல் படப் புள்ளி ) என்ற சொல்லை குறித்தது) சொல்லை கூறலாம். பல வார்த்தை ஆராய்ச்சியாளர்களின் கூற்றுப்படி, பட கூறு என்ற சொல்லின் ஆரம்ப வெளியீடு, 1927[4] இல் வெளிவந்த வயர்லஸ் வேர்ல்டு வார இதழில் இருந்ததாகவும், இருப்பினும் இதன் உபயோகம் 1911[5] ஆம் ஆண்டு முதலே பல அமெரிக்க தொழில்நுட்ப பதிவுகளில் உள்ளதாக கூறுகின்றனர்.

1972[6] ஆம் ஆண்டு ஆரம்ப காலங்களில் சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் பிக்சல் என்ற சொல் பட செல் வார்த்தையை குறித்ததாக கூறுகின்றனர். நிழல் பட செயலாக்கத்தில்,பிக்சல் [7] என்ற வார்த்தைக்கு பதிலாக பெல் என்ற சொல்லே நடைமுறையில் உபயோகிக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, IBM ஒரிஜினல் PC தொழில்நுட்ப குறிப்புகளில் இச்சொல்லை உபயோகித்துள்ளது.

சொற்பிறப்பியலை ஒத்த சொற்கள்தொகு

 • டெக்சல் (இழைம உறுப்பு) மற்றும் லக்சல் (லக்ஸ் உறுப்பு) என்பவை குறிப்பிட்ட உள்ளடக்கத்தில் (இழைமமாக்கல் மற்றும் லைட் மேப்பிங் முறையே) பயன்படுத்தும்போது பிக்சலைக் குறிக்கப் பயன்படும்
 • 2D பிக்சலின் 3D உருவகமான, தொகுப்பு உறுப்பே வொக்சல் என்பதாகும்.
 • சர்ஃபல்கள் (பரப்பு கூறுகள்) என்பவை, பிக்சல்களைப் போன்றே ஒத்த பெயர் வடிவத்தைக் கொண்டதாக இருப்பினும், சுருக்கப்பட்ட முக்கோணங்களைவிட விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பிக்சல்களின் ஒத்த வடிவத்தைக் பகிர்கின்றன

தொழில்நுட்பம்தொகு

 
ஒரு சிறிய சதுரமாக பிக்சலை வழங்க வேண்டியதில்லை.புள்ளிகள், வரிகள் அல்லது மென்மையான வடிகட்டுதலைப் பயன்படுத்தி பிக்சல் மதிப்புகளின் தொகுப்பிலிருந்து படத்தை மறுகட்டமைப்பு செய்வதற்காக மாற்று வழிகளை இந்தப் படம் காண்பிக்கிறது.

A pixel is generally டிஜிட்டல் படத்தின் சிறிய ஒற்றை கூறே இது. இந்த வரையறை, சூழல்-சார்ந்தவையாக இருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு பக்கத்தில், "அச்சிடப்பட்ட பிக்சல்கள்" இருக்கலாம் அல்லது மின்னணு சிக்னல்களைக் கொண்ட பிக்சல்கள் அல்லது டிஜிட்டல் மதிப்புகளைக் குறிக்கும் பிக்சல்கள் அல்லது காட்சி சாதனத்தில் இருக்கும் பிக்சல்கள் அல்லது டிஜிட்டல் கேமரா (போட்டோ சென்சார் கூறுகள்) வில் இருக்கும் பிக்சல்கள் என்பவை உண்டு. இது ஒரு முழுமையான பட்டியல் அல்ல மற்றும் சூழலைப் பொறுத்து, ஒரே பொருளைக் குறிப்பிடக்கூடிய பல சொற்கள் உள்ளன. அவை பெல், சாம்பிள், பைட், பிட், டாட், ஸ்பாட் போன்றவை. "பிக்சல்" என்ற சொல்லானது, சுருக்க வடிவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அல்லது ஒரு அங்குலத்திற்கு 2400 பிக்சல்கள், ஒரு வரிக்கு 640 பிக்சல்கள் அல்லது இடைவெளியிட்டு பிரிக்கப்பட்ட 10 பிக்சல்கள் போன்று தெளிவுத்திறனின் அளவாகப் பயன்படுத்தும்போது அளவீட்டு அலகாகவும் பயன்படுகிறது.

டாட்ஸ் பர் இன்ச் (dpi) மற்றும் பிக்சல் பர் இன்ச் (ppi) என்ற அளவீடுகள் சிலநேரங்களில் மாறி மாறிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆனால் விளக்கமான அர்த்தங்களில் குறிப்பாக, புள்ளி இருக்கும் இடத்தின் (எ.கா. இங்க் துளி) அச்சுப்பொறியின் அடர்த்தியை அளவிடப் பயன்படுவது dpi.[8] எடுத்துக்காட்டாக, அதிக-திறன் வாய்ந்த புகைப்படகிராஃபிக் படத்தை, 1200 ppi இங்க்ஜெட் அச்சுப்பொறியில் 600 dpi -இல் அச்சிடக்கூடியது.[9] 4800 ppi போன்ற அதிக ppi எண்களை, 2002 என்று அச்சுப்பொறி உற்பத்தியாளர்கள் வரையறுத்தாலும், அதிக அவ்வளவு தெளிவுத்திறனைக் கொண்டதாக இருக்கும் என்று அர்த்தமில்லை.[10]

ஒரு படத்தைக் குறிப்பிடவே பெரும்பாலும் பிக்சல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நெருங்கிய முடிவுகள் அசலையே குறிக்கும். நெருங்கிய முடிவுகள் அசலையே குறிக்கும். படத்தில் உள்ள பிக்சல்களின் எண்ணிக்கையானது தெளிவுத்திறன், எனப்படும். தெளிவுத்திறன் என்பதும் குறிப்பிட்ட வரையறையைக் கொண்டிருக்கும். 3 கோடி பிக்சல்களைக் கொண்டிருக்கும் "மூன்று-மெகாபிக்சல்" டிஜிட்டல் கேமரா அல்லது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் 640 பிக்சல்களையும் மேலிருந்து கீழ்வரை VGA டிஸ்பிளே போன்று) 480 பிக்சல்களைக் கொண்டிருப்பதாக இருக்கும் இரட்டை எண்களாக இருப்பினும் ஆனால் அதன் மொத்த எண்ணிக்கை 640 × 480 = 307,200 பிக்சல்கள் அல்லது 0.3 மெகாபிக்சல்கள் என்றிருப்பதால், பிக்சல் எண்ணிக்கைகள் பெரும்பாலும் ஒற்றை இலக்க எண்ணிலேயே வெளிப்படும்.

ஒரு படத்தை கணினியானது எவ்வாறு காண்பிக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து, டிஜிட்டல் ஆக்கப்பட்ட படத்தை (வலைப் பக்கத்தில் பயன்படக்கூடிய JPEG கோப்பு) உருவாக்கக்கூடிய பிக்சல்கள் அல்லது வண்ண மாதிரிகள் திரை பிக்சல்களில் ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்புடையதாய் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலிருக்கலாம். கணினி மொழியில், பிக்சல்களைக் கொண்டு தொகுக்கப்பட்ட ஒரு படத்தை பிட்மேப்பிங் செய்யப்பட்ட படம் அல்லது செவ்வக கோண படம் என்றழைக்கப்படும். தொலைக்காட்சி ஸ்கேனிங் களவடிவங்களில் இருந்து செவ்வக கோணம் என்ற சொல் புழக்கத்திற்கு வந்தது மேலும் இது தொலைக்காட்சி ஸ்கேனிங் களவடிவங்களில் இருந்து செவ்வக கோணம் என்ற சொல் புழக்கத்திற்கு வந்தது மேலும் இது ஹாஃப்டோன் பிரிண்டிங் மற்றும் ஸ்டோரேஜ் தொழில்நுட்பங்களுடன் ஒத்திருக்கக்கூடியவற்றை குறிக்க பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மாதிரி களவடிவங்கள் (சாம்ப்ளிங் பேட்டர்ன்ஸ்)தொகு

மாதிரி களவடிவங்கள் (சாம்ப்ளிங் பேட்டர்ன்ஸ்) வசதிக்காக, இரு-பரிமாண கட்டத்தில் பொதுவாக பிக்சல்கள் அமைந்திருக்கும். இந்த சீரமைப்பைப் பயன்படுத்தும்போது, ஒவ்வொரு பிக்சலிலும் தனித்தனியாக ஒரே செயலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பொதுவான பல செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தலாம். படத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு பிக்சலின் வடிவத்தை (அல்லது கர்னல்) பிக்சல்களை சில மாதிரி களவடிவங்களைக் கொண்டு மாற்றுவதன் மூலம் வேறு சீரமைப்புகளும் பிக்சல்களில் செய்யலாம் இதன் காரணமாகவே, ஒரு சாதனத்திலிருந்துப் பெற்று மற்றொரு சாதனத்தில் காட்சிப்படுத்தும்போது அல்லது ஒரு பிக்சல் வடிவமைப்பிலிருந்து மற்றொரு வடிவமைப்பிற்கு படத் தரவை மாற்றும்போது கூடுதல் கவனம் தேவைப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு:

 
Cleartype - ஐ பயன்படுத்தி வழங்கப்படும் உரை
 • சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல உபகரணங்களைக் கொண்டு லேசான வேறுபட்ட இருப்பிடங்களில் அமைந்திருக்கக்கூடிய சீரான கட்டத்தை LCD திரைகள் பொதுவாக பயன்படுத்துகின்றன LCD திரைகளில் இருக்கும் உரையின் தோற்றத்தை மேம்படுத்துவதற்கு இந்த வேறுபாடுகளில் இருக்கும் பயனைப் பயன்படுத்திகொள்ளும் தொழில்நுட்பமே துணை பிக்சல் ரெண்டரிங் என்பதாகும்.
 • கட்டத்தில் இருக்கும் இடநிலையைப் பொறுத்து ஒவ்வொரு பிக்சலின் வண்ணமும் வழக்கமான பிக்சல்களின் கட்டமாகத் தோன்றக்கூடிய பேயர் வடிப்பான் -ஐ சில டிஜிட்டல் கேமராக்கள் பயன்படுத்துகின்றன.
 • படிநிலைக்குள்ளேயே அமையப் பெற்றிருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து ஒவ்வொரு பிக்சலின் அளவை ஆதரிக்கக்கூடிய படிநிலை மாதிரி களவடிவத்தை கிளிக்மேப் பயன்படுத்துகிறது.
 • வான்வெளியிலிருந்து பூமியை நோக்கி எடுக்கப்பட்ட படங்கள் போன்று, அடிப்படை வடிவவியலானது நான்-பிளானராக இருக்கும்போது மடிக்கப்பட்ட கட்டங்கள் பயன்படுத்தப்படும்.[11]
 • செயல் ஆய்வுப் பகுதியில், சீரற்ற கட்டங்களின் பயன்பாடானது, பாரம்பரிய நைக்யுஸ்ட் வரம்பை தடுக்க முயர்சிப்பதே ஆகும்.[12]
 • கணினித் திரையில் இருக்கும் பிக்சல்களானது, பொதுவாக "கட்டம்" வடிவில் (சரிசமமான கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து சாம்பிளிங் இடைத்தொலைவைக் கொண்டிருக்கும்; பிற அமைப்புகளில் "செவ்வகம்" வடிவில் இருக்கும் (சீரற்ற கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து சாம்பிளிங் இடைத்தொலைவைக் கொண்டிருக்கும் - செவ்வக உருவுள்ள வடிவம்), மேலும் இவை டிஜிட்டல் வீடியோ ஸ்டாண்டர்டு என்று சொல்லப்படும் CCIR 601 -இன் வடிவமைப்புகளான அனமார்ஃபிக் பரந்ததிரை போன்று, பல தன்மை விகிதங்களைக் கொண்ட டிஜிட்டல் வீடியோ]] வடிவமைப்புகளாகவும் இருக்கும்.

திரையகத் தெளிவுத்திறனும், கணினித் திரையகங்களில் இருக்கும் இயற்கையான தெளிவுத்திறனும்தொகு

GUI என்ற சுருக்கப் படத்தை பெரும்பாலும் குறிக்கக்கூடிய படத்தைக் காண்பிப்பதற்கு கணினிகள் பிக்சலைப் பயன்படுத்துகின்றன. இந்தப் படத்தின் தெளிவுத்திறனானது, திரையகத் தெளிவுத்திறன் என்றழைக்கப்படுகிறது மேலும் கணினியின் வீடியோ கார்டின் மூலமாக இது தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இயற்கையான தெளிவுத்திறனில், LCD கணினி திரையகங்கள் கூட, படத்தைக் காண்பிப்பதற்கு பிக்சல்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. '''ஒவ்வொரு பிக்சலும், மூன்று விதமான தன்மைகளால், ஆனவை. இந்த தன்மைகளின் எண்ணிக்கையே இயற்கைத் தெளிவுத்திறனைத் தீர்மானிக்கிறது. '''சில CRT திரையகங்களில், பீம் ஸ்வீப் ரேட் ஆனது மாறாத தன்மையால் அமைக்கப்பட்டு, தீர்மானமான இயற்கைத் தெளிவுத்திறனை வழங்கும். '''பெரும்பாலான CRT திரையகங்களானது தீர்மானமான பீம் ஸ்வீப் ரேட்டைக் கொண்டிருப்பதில்லை, காரணம் அவற்றில் இயற்கைத் தெளிவுத்திறனை இல்லாமல் இருப்பதுதான் - அதற்குபதில் மிகச் சரியாக ஆதரவளிக்கக்கூடிய தெளிவுத்திறன்களின் தொகுப்பு அவற்றில் அமைந்திருக்கின்றன.'

LCD -இல் காணும்படியான கூர்மையான படங்களை உருவாக்குவதற்கு, கணினியின் காட்சித் தெளிவுத்திறனானது திரையகத்தின் இயற்கையான தெளிவுத்திறனுடன் பொருந்துவதை பயனர் உறுதிசெய்யவேண்டும். தீர்மானமான பீம் ஸ்வீப் ரேட்டைக் கொண்டிருக்கும் CRT இல், இயற்கையான தெளிவுத்திறனைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகும். இந்த வரையறை இல்லாமல் இருக்கும் CRT இல், திரையகத்தின் இயற்கையான தன்மைவிகிதத்துடன் பொருந்தக்கூடிய காண்பதற்கு ஏற்ற திரையகத்தால் ஆதரிக்கப்படும் எந்த தெளிவுத்திறனையும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். இயற்கையான காட்சியின் தன்மைவிகிதமும், தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறனும் வேறாக இருப்பின், பல வேற்றுமைகள் நிகழ வாய்ப்புண்டு. சில LCDகளில் மொத்த காட்சியிலும் பொருந்தும்படி இருக்க, திரையகமானது படத்தை விரிவாக்கவோ அல்லது சுருக்கவோ செய்யும். இதன் விளைவு படமானது மங்கலானதாகவோ அல்லது துண்டிக்கப்பட்ட நிலையிலோ தோன்றும்.

மற்றவற்றில், தன்மைவிகிதமானது, காட்சியில் பொருத்துவதற்கு படத்தை விரிவாக்கும்போது சரியான முறையில் பயன்படுத்தப்படுவது, படத்தின் மேல் அல்லது ஒரங்களில் கருப்பு பட்டிகளை உண்டாக்கிவிடும். காட்சியின் இயற்கையான தெளிவுத்திறனைப் பொருத்தும், கணினியில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் தெளிவுத்திறனைப் பொருத்தும் படமானது மங்கலானதாகவோ அல்லது துண்டிக்கப்பட்ட நிலையிலோ தோன்றும். எடுத்துக்காட்டாக, பொதுவான முழுத்திரைப் பயன்பாட்டை எடுத்துக்கொள்வோம். 16:10 தன்மை விகிதம்கொண்ட பரந்த திரைக் காட்சியில் 4:3 தன்மைவிகிதம் அமைக்கப்படுகிறதென்று வைத்துகொள்வோம். தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறனானது 1600x1200 என்றால், நீங்கள் அதை 1920x1200 திரையில் அதை அமைத்தால் பொருத்துவதற்காகப் படத்தை விரிவாக்கும்போது தன்மைவிகிதம் அப்படியே வைத்திருக்கும் இதனால் படம் மங்கலாக தோன்றாது காரணம் 1600x1200 படத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிக்சலும் 1920x1200 காட்சியில் இருக்கும் ஒரு பிக்சலை வரையிணைக்கும். தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறனானது 1280x960 என்றிருந்தால், 1200 பிக்சல்களை நிரப்ப திரையானது 960 பிக்சல்கலை விரிவாக்க முயற்சிக்கும் அதாவது தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறன் கொண்ட ஒவ்வொரு பிக்சலும் நிஜமான திரையில் 1.25 பிக்சல்களை எடுத்துக்கொள்கிறது. இது நிகழாவிட்டாலும், நிஜத் திரையில் 1200 பிக்சல்களை நிரப்புவதற்கு மானிட்டரானது 960 பிக்சலில் இருக்கும் வண்ணத்தை எப்படி பகிர்வது என்பது குறித்த சில திட்டங்களைப் பயன்படுத்தும். இதன் முடிவுகளானது, மங்கலானதாக அல்லது துண்டிக்கப்பட்ட தோற்றத்துடன் இருக்கும். எனினும், தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறனானது 800x600 என இருந்தாலும் அது சரியாக இருக்கும் காரணம் தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறனில் உள்ள ஒவ்வொரு பிக்சலும் நிஜத் திரையில் 2 பிக்சல்களை எடுத்துக்கொள்வதால் 600 பிக்சல்களை 1200 பிக்சல்களாக விரிவாக்க முடியும்.

பிற LCD மானிட்டர்களில், மானிட்டரின் இயற்கையான தெளிவுத்திறனை விட தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறனானது குறைவாக இருந்தால், முனைகளில் கருப்பு நிற ஓரங்களை உருவாக்கி, இருக்கும் விஷயங்களைத் தேர்ந்தெடுத்த தெளிவுத்திறனிலேயே மானிட்டர் காண்பிக்கும்.

பிட்ஸ் பர் பிக்சல்தொகு

பிட்ஸ் பர் பிக்சல் (bpp) என்பதன் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தே, பிக்சலைக் குறிக்கக்கூடிய வெவ்வேறான வண்ணங்களின் எண்ணிக்கை இருக்கும். ஒரு 1 bpp படமானது, ஒரு பிக்சலுக்கு 1 பிட்டைப் பயன்படுத்தும், அதனால் ஒவ்வொரு பிக்சலையும் காணமுடியும் அல்லது முடியாமலும் போகலாம். ஒவ்வொரு கூடுதல் பிட்டும் இருக்கும் வண்ணங்களின் எண்ணிக்கையை இரட்டிப்பாக்கும் அதனால் 2 bpp படமானது 4 வண்ணங்களையும் 3 bpp படமானது 4 வண்ணங்களையும் கொண்டிருக்க முடியும்.

 • 1 bpp, 21 = 2 வண்ணங்கள் (ஒற்றை நிற ஒலிச் சைகை)
 • 2 bpp, 22 = 4 வண்ணங்கள்
 • 3 bpp, 23 = 8 வண்ணங்கள்
...
 • 8 bpp, 28 = 256 வண்ணங்கள்
 • 16 bpp, 216 = 65,536 வண்ணங்கள் ("அதிக வண்ணம்" )
 • 24 bpp, 224 ≈ 16.8 மில்லியன் வண்ணங்கள் ("நிஜ வண்ணம்")

15 அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட பிட்ஸ் பர் பிக்சலின் வண்ண ஆழங்களுக்கு, ஒவ்வொரு சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல கூறுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பிட்களின் கூட்டுத்தொகையுடன் ஒத்திருக்கும். 16 bpp என்பது அதிக வண்ணம் என்பதைக் குறிக்கும், இயல்பாக சிவப்பு மற்றும் நீலத்திற்கு ஐந்து பிட்களும், பச்சை நிறத்திற்கு 6 பிட்கள் என அமைந்திருக்கும் ஆனால் மனிதனின் கண்ணானது பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் பிழைகளைக் கண்டறிவதைவிடவும் மற்ற இரண்டு முதன்மை வண்ணங்களில் இருக்கும் பிழைகளை எளிதில் கண்டறிந்துவிடும். ஒளிபுகும் தன்மைகொண்ட பயன்பாடுகளில், 16 பிட்களானது 5 பிட்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு சிவப்பு, பச்சை மற்றும் நீல நிறங்களுக்கென அமைக்கப்படக்கூடும் அதில் மீதமுள்ள ஒன்றானது ஒளிபுகும் தன்மைக்கானதாகும். 24-பிட் ஆழமானது, ஒரு கூறுக்கு 8 பிட்களை அனுமதிக்கும். சில அமைப்புகளில், 32-பிட் ஆழம் கிடைக்கத்தக்கதாய் இருக்கும்: இதன் பொருள், ஒவ்வொரு 24-பிட் பிக்சலும் கூடுதல் 8 பிட்களைக் கொண்டு அதன் ஒளிபுகா நிலையைக் குறிக்கும் (மற்றொரு படத்துடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கான நோக்கத்திற்காக).

துணை பிக்சல்கள்தொகு

 
பல்வேறான CRT மற்றும் LCD திரைகளின் வண்ண கூறுகளின் வடிவவியல்; வண்ண CRT (மேல் வரிசை) இல் உள்ள ஒளிரும் பொருள் புள்ளிகளுக்கும் பிக்சல்கள் அல்லது துணைபிக்சலுக்கும் தொடர்பு இல்லை.

பெரும்பாலான திரை மற்றும் பட-கையடக்கமாதல் அமைப்புகளானது பல காரணங்களுக்காக, ஒரே தளத்தில் வெவ்வேறான வண்ண சானல்களைக் காண்பிப்பதற்கு அல்லது அறிவதற்கு திறனற்றவையாக இருக்கும். எனினும், தொலைதூரத்தில் இருக்கும் பார்க்கும்போது, காண்பிக்கக்கூடிய அல்லது அறியக்கூடிய ஒற்றை-வண்ண பரப்பிடங்களாக பிக்சலின் கட்டம் பிரிக்கப்படுகிறது. LCD, LED மற்றும் பிளாஸ்மா போன்ற சில திரைகளில், இந்த ஒற்றை-வண்ண பரப்பிடங்களானது தனித்தனியே குறிக்கக்கூடிய கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும் அதையே "துணைபிக்சல்கள்" என்றழைக்கிறோம். எடுத்துக்காட்டிற்கு, LCD திரையானது பொதுவாக ஒவ்வொரு பிக்சலையும் 3 துணைபிக்சல்களாக கிடைமட்டமாக பிரிக்கும். (கட்ட வடிவிலிருக்கும் பிக்சலானது மூன்று துணைபிக்சல்களாகப் பிரிக்கப்படும்போது, ஒவ்வொரு துணைபிக்சலும் கட்டாயமாக செவ்வக வடிவத்திலேயெ இருக்கும். அவற்றை குறைந்த அளவுள்ள செவ்வக உருவுள்ள வடிவமாக்குவதற்கு, ஒரு வண்ணத்தில் இரண்டு துணைபிக்சல்கள் பயன்படுத்தப்படும், இதனை LCD TV -இல் உள்ள பிக்சல்களில் காணமுடியும்.)

பெரும்பாலான டிஜிட்டல் கேமராவின் 0}பட சென்சார்களானது, ஒற்றை-வண்ண சென்சார் பகுதிகளையும் பயன்படுத்தும், எடுத்துக்காட்டாக, பேயர் வடிகட்டியைப் பயன்படுத்துவது கேமராக்களைப் பொறுத்து இவை பிக்சல்கள் என்று அறியப்படுகின்றன துணை பிக்சல்கள் என்று அல்ல.

துணை பிக்சல்களைக் கொண்ட அமைப்புகளில், இருவிதமான செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படும்:

 • முழு-வண்ண பிக்சல்களை, குறிப்பிடக்கூடிய சிறிய படமாக்கல் கூறாக கருதப்படும்போது துணைபிக்சல்கள் விர்க்கமுடியும்;அல்லது
 • கூடுதல் பகுப்பாய்வு மற்றும் செயலாக்க நேரம் தேவைப்படும் கணக்கிடுதலில் துணை பிக்சலை சேர்க்க முடியும் ஆனால் சில சமயங்களில் உயர்தன்மை கொண்ட படத் தோற்றத்தை இதனால் உருவாக்க முடியும்.

இந்த அணுகுமுறையே பிற்காலத்தில் துணைபிக்சல் ரெண்டரிங் என்று குறிக்கப்பட்டது, இது பிக்சல் வடிவவியலைப்]] பயன்படுத்தி மூன்று வண்ண துணை பிக்சல்களை தனித்தனியே பிரித்து, வண்ணத் திரையில் லேசான தோற்றத் தெளிவுத்திறனை வழங்கக்கூடியது. வலைக் கட்டம் என்றழைக்கப்படும் நிழல் முகமூடியால் வழங்கப்படும் சிவப்பு-பச்சை-நீலம் முகமூடிகொண்ட ஒளிரும் பகுதிகளிலும் CRT திரைகள் பயன்படுத்தப்படும்போது, காண்பிக்கப்படும் பிக்சல் ரேஸ்டருக்கு கடினமான அளவீட்டு செயல்முறையை சீரமைப்பது அவசியமாகிறது மேலும் CRTகள் நடப்பில் துணைபிக்சல் ரெண்டரிங்கைப் பயன்படுத்துவதில்லை.

மெகா பிக்சல்தொகு

ஒரு மெகா பிக்சல் (மெபி) என்பது 1 மில்லியன் பிக்சல்களைக் குறிப்பது படத்தில் உள்ள பிக்சல்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பதற்கு மட்டுமில்லாமல், டிஜிட்டல் கேமராக்களில் உள்ள பட சென்சார் கூறுகளை வெளிப்படுத்தவும் அல்லது டிஜிட்டல் காட்சியகங்களில் உள்ள கூறுகளின் எண்ணிக்கையை வெளிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தபடுகினறன. எடுத்துக்காட்டாக, 2048×1536 சென்சார் கூறுகளைக் கொண்ட கேமராவை பொதுவாக "3.1 மெகாபிக்சல்கள்" (2048 × 1536 = 3,145,728) என்பர். நியோலாஜிசம் சென்சல் ஆனது, டிஜிட்டல் கேமராவின் சென்சார் கூறுகளை விவரிப்பதற்கு சிலநேரங்களில் பயன்படுத்தப்படும்ம் இவை பட உருவாக்க கூறுகளைவிடவும், பட கண்டறிதல் கூறுகளுக்கேப் பயன்படும்.[13]

புகைப்பட உணர்வு மின்னனுக்களைப் பயன்படுத்தும் டிஜிட்டல் கேமராக்கள், சார்ஜ்-கப்புள்டு டிவைஸ் (CCD) ஆகவோ அல்லது காம்ப்ளிமென்ட்ரி மெட்டல்-ஆக்சைட்-செமிகன்டக்டர் (CMOS) பட சென்சார்களாகவோ இருக்கும் அடர்த்தி நிலையை அளவிட்டு பதிவுசெய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒற்றை சென்சார் கூறுகளின் அதிகப்படியான எண்ணிக்கையையும் இது கொண்டிருக்கும். பேயர் வடிகட்டி வரிசையில் இருப்பதைப் போன்ற சிவப்பு, பச்சை, நீல பரப்பிடங்களைக் கொண்டு பெரும்பாலான டிஜிட்டல் கேமராக்களின் களவடிவமுள்ள வண்ண வடிகட்டியுடன் சென்சார் வரிசையானது மூடப்பட்டிருக்கும் இதனால் ஒவ்வொரு சென்சார் கூறும் ஒற்றை முதன்மை ஒளியின் வண்ணத்தை பதிவு செய்ய முடியும். இறுதிப் படத்தை உருவாக்குவதற்காக, டெமோசைசிங் செயலாக்கத்தின் மூலமாக, சென்சார் கூறுகளின் வண்ணத் தகவலை கேமராவானது இடைச்செருகின்றது. இறுதி வண்ணப் படத்தின் ஒரு சானலை (சிவப்பு அல்லது பச்சை அல்லது நீலம் மட்டும்) மட்டுமே அவை பதிவுசெய்கிறதென்றாலும், இந்த சென்சார் கூறுகள், "பிக்சல்கள்" என்றழைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு சென்சாருக்கான மூன்று வண்ண சானல்களில் இரண்டு ஆவது இடைசெருகப்படவேண்டும் மற்றும் N-மெகாபிக்சல் படத்தை உருவாக்கும் N-மெகாபிக்சல் கேமராவானது படத்தின் ஒரே அளவு ஸ்கேனரிலிருந்து பெறப் பட்டாலும் கூட, அதில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தகவலையே அது வழங்குகிறது. எனினும், முதன்மை வண்ணங்களின் (பேயர் அமைப்பில் சிவப்பு அல்லது நீலம் போன்ற பல கூறுகளை பச்சை நிறமானது இரட்டிப்பாகக் கொண்டுள்ளது) ஒதுக்கீட்டைப் பொறுத்து மற்றவற்றை விட சில வண்ண மாறுபாடுகள் தெளிவற்றவையாக காட்சித் தரக்கூடும்.

நிலையான காட்சித் தெளிவுத்திறன்தொகு

டிஜிட்டல் தொலைக்காட்சி அல்லது திரை சாதனம் இவற்றின் திரை தெளிவுத்திறன் ஆனது, காண்பிக்கப்படும் ஒவ்வொரு பரிமாணத்தின் வெவ்வேறான பிக்சல்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கும். இது ஈரடியான உறுப்பாக இருக்க முடியும் குறிப்பாக, கேதோட் ரே டியூப் (CRT) அல்லது பிளாட் பேனல் அல்லது புரொஜக்ஷன் -இல் உள்ள அனைத்து விதமான வேறுபட்ட காரணங்களால் காண்பிக்கப்படும் தெளிவுத்திறனானது கட்டுப்படுத்தப்பட்டால், (பிக்சல்) வரிசையில் உள்ள பொருத்தப்பட்ட பட கூறைப் பயன்படுத்தி காண்பிக்கப்படும்.

"திரை தெளிவுத்திறன்" என்ற ஒரு வார்த்தையின் பயன்பாடானது, பொருத்தப்பட்ட-பிக்சல்-வரிசை திரைகள் எனப்படும், பிளாஸ்மா டிஸ்பிளே பேனல்ஸ் (PDPs), லிக்யூட் கிரிஸ்டல் டிஸ்பிளேகள் (LCDs), டிஜிட்டல் லைட் புராசசிங் (DLP) புரொஜக்டர்ஸ் அல்லது அதை ஒத்த தொழில்நுட்பங்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் மேலும் காட்சியை (எ.கா., 1920×1200) உருவாக்கும் நிஜமான நெடுவரிசைகள் மற்றும் வரிசைகளைக் காண்பிக்கும். பல-வடிவமைப்புக் கொண்ட வீடியோ உள்ளீடுகளில். பொருத்தப்பட்ட கட்டத்தைக் கொண்டிருப்பதால் ஏற்படும் விளைவானது, திரைக்கான உள்வரும் பட வடிவமைப்புடன் பொருந்துவதற்கு அனைத்து திரைகளுக்கும் "ஸ்கேலிங் எஞ்சின்" (நினைவக வரிசைக்கொண்ட, டிஜிட்டல் வீடியோ செயலி) தேவைப்படுகிறது.

சொல்லின் தெளிவுத்திறனானது இங்கே தவறாக குறிக்கப்படும் வகையில் உள்ளது. "திரை தெளிவுத்திறன்" என்பது பிக்சல் பரிமாணங்களைக் (எ.கா., 1920×1200) குறிப்பிடவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் உருவாக்கப்படும் திரையின் தெளிவுத்திறனை அது குறிப்பிடவில்லை. டிஜிட்டல் அளவீட்டில், திரையின் தெளிவுத்திறனானது பிக்சல்கள் பர் இஞ்ச் என்பதாக இருக்கலாம். அனலாக் அளவீட்டில், திரையானது 10 அங்குலங்கள் உயரமாக இருந்தால் 10 அங்குல அகலத்திற்கு கிடைமட்ட தெளிவுத்திறன் அளவிடப்படும். இது பொதுவாக, "ஒரு பட உயரத்திற்கான, xxx வரிகள் கிடைமட்ட தெளிவுத்திறன்" என்று குறிப்பிடப்படும். எடுத்துக்காட்டு: அனலாக் NTSC மற்றும் PAL TVகளானது 480 (NTSC க்கு) வரிகள் கொண்ட கிடைமட்ட தெளிவுத்திறனைக் காண்பிக்க முடியும் ஒரு பட உயரமானது இடது-மூலையிருந்து வலது-மூலைவரை உள்ள 640 மொத்த வரிகளுக்குச் சமமானதாக இருக்கும்.

 
காட்சி தரநிலை ஒப்பீடு

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலையான காட்சித் தெளிவுத் திறனில் அடங்குபவை:

பெயர் தெளிவுத்திறன்
(மெகாபிக்சல்கள்)
அகலம் x உயரம்
CGA 0.064 320×200
EGA 0.224 640×350
VGA 0.3 640×480
SVGA 0.5 800×600
XGA 0.8 1024×768
SXGA 1.3 1280×1024
UXGA 1.9 1600×1200
WUXGA 2-3 1920×1200

மேலும் காண்கதொகு

 • நிலையான கணினித் திரை
 • ஜிகாபிக்சல் படம்
 • படத் தெளிவுத்திறன்
 • இன்ட்ரா பிக்சல் மற்றும் இன்டர்பிக்சல் செயலாக்கம்
 • பிக்சல் விளம்பரம்
 • பிக்சல் ஆர்ட்
 • பிக்சல் ஆர்ட் ஸ்கேலிங் அல்காரிதம்ஸ்
 • பிக்சல் தன்மைவிகிதம்
 • பாயிண்ட் (டைஃபோகிராபி)
 • ராஸ்டர் ஸ்கேன்
 • ராஸ்டரிசேஷன்
 • வெக்டர் கிராஃபிக்ஸ்
 • வொக்ஸல்

மேற்குறிப்புகள்தொகு

 1. Rudolf F. Graf (1999). Modern Dictionary of Electronics. Oxford: Newnes. பக். 569. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:0-7506-43315. http://books.google.com/books?id=o2I1JWPpdusC&pg=PA569&dq=pixel+intitle:%22Modern+Dictionary+of+Electronics%22+inauthor:graf&lr=&as_brr=0&ei=5ygASM3qHoSgiwH45-GIDA&sig=7tg-LuGdu6Njypaawi2bbkeq8pw. 
 2. பிழை காட்டு: செல்லாத <ref> குறிச்சொல்; JF என்னும் பெயரில் உள்ள ref குறிச்சொல்லுக்கு உரையேதும் வழங்கப்படவில்லை
 3. 3.0 3.1 லியான், ரிச்சர்ட் F. (|2006 'பிக்சல்' குறித்த சுருக்க வரலாறு . மின்னணு படமாக்கல் குறித்த IS&T/SPIE சிந்தனையரங்கு.
 4. "ஆன் லாங்குவேஜ்; மோடம், ஐ எம் ஒடம்", தி நியூயார்க் டைம்ஸ் , ஏப்ரல் 2, 1995. அணுகியது ஏப்ரல் 7, 2008.
 5. சின்டிங்-லார்சன், ஆல்ஃப்நகரும் பொருட்களில் படத்தை செலுத்தல், US காப்புரிமை 1,175,313, மார்ச் 14, 1916 அன்று வெளியிடப்பட்டது.
 6. Robert L. Lillestrand (1972). "Techniques for Change Detection". IEEE Trans. Computers C-21 (7). 
 7. லூயிஸ், பீட்டர் H. (பிப்ரவரி 12, 1989 தி எக்ஸிகியூட்டிவ் கம்ப்யூட்டர்; காம்பக் ஷார்பன்ஸ் இட்ஸ் வீடியோ ஆப்ஷன். த நியூயார்க் டைம்ஸ்.
 8. Derek Doeffinger (2005). The Magic of Digital Printing. Lark Books. பக். 24. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1579906893. http://books.google.com/books?id=s2hIx1amJUcC&pg=PA24&dq=printer+dots-per-inch+pixels-per-inch&ei=ilKfSKjyBYm6tQPAu9WdBQ&sig=ACfU3U1img9C-r3_16xNKoYjTubg02GyVA. 
 9. "Experiments with Pixels Per Inch (PPI) on Printed Image Sharpness". ClarkVision.com. July 3, 2005.
 10. Harald Johnson (2002). Mastering Digital Printing. Thomson Course Technology. பக். 40. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:1929685653. http://books.google.com/books?id=wto19gxFyfQC&pg=PA40&dq=inkjet+printer+4800+dpi+addressability&lr=&as_brr=3&ei=ZI-kSITKAo3sswO7g-2dBQ&sig=ACfU3U2RdAVkFq_0rsmQK6QwKPcDveJcxg#PPA41,M1. [தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
 11. "Image registration of blurred satellite images". 2008-05-09 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 12. "ScienceDirect - Pattern Recognition: Image representation by a new optimal non-uniform morphological sampling:". 2009-02-01 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2008-05-09 அன்று பார்க்கப்பட்டது.
 13. Michael Goesele (2004). New Acquisition Techniques for Real Objects and Light Sources in Computer Graphics. Books on Demand. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண்:3833414898. http://books.google.com/books?id=ZTJJ8QzNv1wC&pg=PA33&dq=sensel+sensor-element&lr=&as_brr=0&ei=t_-4R7WMPKCQtwOV-I2SBQ&sig=nbPybOvZhWwQSt0uS0Rtq60mJlg. 

புற இணைப்புகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=படவணு&oldid=3635796" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது