பயனர்:Sengai Podhuvan/கட்டுரை-தொகுத்தல்

8தொகு

7தொகு

6தொகு

நூல் மேற்கோள், ஆங்கிலம் [1]

  • நூல்

5தொகு

எடுத்துக்காட்டுகள்
  • The waves came in quickly over the rocks.
  • I found the film incredibly dull.
  • The meeting went well, and the directors were extremely happy with the outcome!
  • Crabs are known for walking sideways.
  • I often have eggs for breakfast.
  • However, I shall not eat fried eggs again.

4தொகு

 இப்பயனர் விரைவுப்பகுப்பி என்னும் பகுப்புருவாக்க விக்கிக்கருவியைப் பயன்படுத்துகிறார்.


3தொகு

சங்க இலக்கியம் ஓர் எடுத்துக்காட்டு

யாதும் ஊரே, யாவரும் கேளிர்;

2தொகு

2தொகு

| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |