பரங்கிமலை இரயில் நிலையம்

பரங்கிமலை இரயில் நிலையம், இவற்றில் ஏதோ ஒன்றைக் குறிப்பிடலாம்.