பி.சி.ஆர். படிவாக்கம்

பி.சி.ஆர் படிவாக்கம் (PCR Cloning) என்பது பாலிமரசு தொடர் வினையில் (Polymerase chain reaction) வரும் விளை பொருள்களை டி முனை பரப்பிகளில் (T-tail vector) நேரடியாக படிவாக்கம் செய்யப்படும் நிகழ்வு ஆகும். பாலிமரசு தொடர் வினைக்கு தெர்மசு அக்வாடிகசு (thermus aquaticus) என்ற நிலைகருவற்ற உயிரியில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டடி. என். ஏ பாலிமரேசு பயன்படுத்தபடவேண்டும். இவைகள் பாலிமரசு தொடர் விளை பொருள்களுக்கு அடினைன் என்ற டி.என்.ஏ துகளை கூடுதலாக இரு முனைகளில் உருவாக்கும் தன்மை கொண்டுள்ளன. இதனால் டி ( தயமின்) முனை பரப்பிகளில் அடினைன் முனை கொண்ட பி.சி.ஆர். விளை பொருட்கள் எளிதில் இணைவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகையாக உள்ளன. டி முனை பரப்பிகளில் தயமின் இறுதி டிரன்பெரசு (terminal transferase) என்ற நொதியால் டி முனை உண்டாக்கப்படுகின்றன.

பி.சி.ஆர் படிவாக்கத்தை விளக்கும் படம். இம்முறையில் பாலிமரசு தொடர் வினையில் வரும் விளை பொருட்களுக்கு (target DNA) அடினைன் துகள் நீட்சியாக இருப்பதை கவனிக்கவும். இவைகள் எளிதாக தயமின் முனை பரப்பிகளில் படிவாக்கம் செய்யப்படும்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பி.சி.ஆர்._படிவாக்கம்&oldid=2752012" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது