புணர்ச்சி மேற்கோள்

புணர்ச்சி மேற்கோள் என்னும் இந்தக் குறியீடு புணர்ச்சி விதிகளுக்குத் தரப்பட்டுள்ள மேற்கோள்களைக் குறிக்கும். புணர்ச்சி என்பது தமிழ்மொழியில் இரண்டு சொற்கள் இணையும் பாங்கு ஆகும். புணரும் சொற்களை நிலைமொழி, வருமொழி என வழங்குவர். புணரும்போது இடையில் உரிச்சொல்-சாரியை வருவதும் உண்டு.

தொல்காப்பியம் [1] எழுத்ததிகாரம் புணரியல், தொகைமரபு, உருபியல், உயிர் மயங்கியல், புள்ளி மயங்கியல், குற்றியலுகரப் புணரியல் என்னும் ஆறு இயல்களில் சொற்கள் புணரும் பாங்கை விளக்கிக் கூறுகிறது. அவற்றில் உள்ள நூற்பாக்களுக்குத் தொல்காப்பிய உரையாசிரியர் இளம்பூரணர் தந்துள்ள எடுத்துக்காட்டு மேற்கோள் தொடர்கள் தொகுக்கப்பட்டு அகர வரிசைப் படுத்தப்பட்டு இங்கு தரப்படுகின்றன.

இன்ன சொல் இன்ன பொருளில் இவ்வாறு புணர்வது மரபு என்பதை அறிந்துகொள்ள இது உதவும். பண்டைய இலக்கியங்களில் காணப்படும் தொடர்களுக்கு இவ்வாறு பொருள் காணவேண்டும் என்பதை அறியவும் இது கருவியாக அமையும்.

புணர்ச்சித் தொடர் – தொடர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நூற்பா எண் – தொடரைப் புரிந்துகொள்வதற்காகத் தொடர் தரப்பட்டுள்ள தொல்காப்பிய நூற்பா அடிப்படையிலான சிறுகுறிப்பு – என்ற முறையில் புணர்ச்சித் தொடர்கள் அகர வரிசையில் தரப்பட்டுள்ளன. சில பழஞ் சொற்களுக்குப் பொருள் விளக்கமும் தரப்பட்டுள்ளது.

தொகு

அ < அவ் < அவை+

 1. அஃகடிய 380, அவ்(அவை)+கடிய

 1. அஃகான் 137, அ எழுத்து

அ < அவ் < அவை+

 1. அஃசிறிய 380, அவ்(அவை)+சிறிய

அஃது+

 1. அஃதடை 424, அஃது+அடை
 2. அஃதடைபு 424, அஃது+அடைபு
 3. அஃதாட்டம் 424, அஃது+ஆட்டம்
 4. அஃதாடை 424, அஃது+ஆடை
 5. அஃதிலை 424, அஃது+இலை

அ < அவ் < அவை+

 1. அஃதீய 380, அவ்(அவை)+தீய
 2. அஃபெரிய 380, அவ்(அவை)+பெரிய

அ+ (சுட்டு)

 1. அக்காற் கொண்டான் 369 (அக்கால் = அப்பொழுது)
 2. அக்காற் சென்றான் 369 (அக்கால்)
 3. அக்காற் போயினான் 369 (அக்கால்)
 4. அக்காற் றந்தான் 369 (அக்கால்)
 5. அக்குறிது 204 (அகரம்)
 6. அக்கொற்றன் 205 (அந்த)

அகம்+

 1. அகங்கை 316 (அகம் கை)

 1. அகரம் 137 அ

(அகலும் வினை, அகன்றுற்ற பாண்டம்)

 1. அகல் 171 (முகத்தல்-அளவைப் பெயர்)

 1. அகாரம் 137 அ,

அங்கண்+

 1. அங்கட்கொண்டான் 308 (அங்கண் = அவ்விடம்)

அங்கு+

 1. அங்குக்கொண்டான் 430
 2. அங்குச்சென்றான் 430
 3. அங்குத்தந்தான் 430
 4. அங்குப்போயினான் 430

அகம்+

 1. அங்கை 316 (அகம் கை)
 2. அஞ்செவி 483 (அகம் செவி)
 3. அஞ்ஞாண் 381 (அந்த)
 4. அஞ்ஞாலம் 206 (அந்த)

அணி+

 1. அண்ணணிக் கொண்டான் 247 (இ-ஈறு) (உடனே)

அண்ணா+

 1. அண்ணாஅத்துக்குளம் 227 (அண்ணா – முறைப்பெயர் ஆ-ஈறு)
 2. அண்ணாத்தேரி 134 (ஆ-ஈறு)

அணி+

 1. அணிக்கொண்டான் 237 (இ-ஈறு) (உடனே)
 2. அணிச்சென்றான் 237 (இ-ஈறு)
 3. அணித்தந்தான் 237 (இ-ஈறு)
 4. அணிப்போயினான் 237 (இ-ஈறு)

அது+

 1. அதற்கு 124, அது கு
 2. அதன்கோடு 264, 423 அது அன் கோடு
 3. அதன்செதிள் 264
 4. அதன்தோல் 264
 5. அதன்பூ 264
 6. அதனை 140, 177, 201,அது அன் ஐ
 7. அதனொடு 177, 201
 8. அதாஅன்றம்ம 259 அது அன்று அம்ம
 9. அது கடிது 425
 10. அது குறிது 258
 11. அது சிறிது 258
 12. அது சிறிது 425
 13. அது ஞான்றது 425
 14. அது தீது 258, 425
 15. அது நீண்டது 425
 16. அது பெரிது 258, 425
 17. அது மாண்டது 425
 18. அது யாது 425
 19. அது யாவது 173
 20. அது வலிது 425
 21. அதுமற்கொண்கன் 334 அதுமன் – மன் இடைச்சொல்
 22. அதைமற்றம்ம 259 (அதை)

அதோள்+

 1. அதோட்கொண்டான் 399 (அதோள் = அவ்விடம்)
 2. அதோட்சென்றான் 399
 3. அதோட்டந்தான் 399
 4. அதோட்போயினான் 399 (அதோள் = அவ்விடம்)
 5. அதோளிக்கொண்டான் 160 (அதோளி = அவ்விடம்)

அந்தில்

 1. அந்தை 171 (அந்தை - முகத்தலளவைப்பெயர்)

அ+

 1. அந்நூல் 381 (அந்த)
 2. அம்பர்க்கொண்டான் 406 (அம்பர் = அவ்விடம்)
 3. அம்பர்ச்சென்றான் 406
 4. அம்பர்த்தந்தான் 406
 5. அம்பர்ப்போயினான் 406

அம்ம+

 1. அம்ம கொற்றா 211 (அம்ம என்னும் உரைபொருள்)

அ+

 1. அம்மணி (அந்த) 381

அம்மா+

 1. அம்மாகொற்றா 213
 2. அம்மாஞெள்ளா 213

அரசன்+

 1. அரசக்கன்னி 129, 418 (அரசு அக்கு கன்னி)

அரா+

 1. அராஅப் பாம்பு (அரா பாம்பு) 224

அரிமருந்து+

 1. அருமருந்தான் 483 அருமருந்தன்னான்

அரை+

 1. அரை குறிது 159 (அரை மரம்)
 2. அரை சிறிது 159
 3. அரை தீது 159
 4. அரை பெரிது 159
 5. அரையின் கோடு 286

அலி+

 1. அலிக்கொற்றன் 159 (அலி கொற்றன்)

அ+

 1. அவ் வழகிது 159 (அது அழகிது)

அவண்+

 1. அவட்கொண்டான் 308 (அவண் = அவ்விடம், அவளைக் கொண்டான்)

அது+

 1. அவ்யாது 204 (அது யாது)
 2. அவ்யாழ் 207, 382 (அந்த யாழ்)

அவர்+

 1. அவர் யார் 173

அ+

 1. அவ்வட்டு 382 (வ உடம்படுமெய்)
 2. அவ்வடை 161, 208, 382 அந்த அடை, அடை = இலை

அவ்வயின்+

 1. அவ்வயிற்கொண்டான் 335 (வயின் = இடம்)
 2. அவ்வயிற்சென்றான் 335
 3. அவ்வயிற்போயினான் 335
 4. அவ்வயிற்றந்தான் 335

அவ்வழி+

 1. அவ்வழிக்கொண்டான் 160
 2. அவ்வழிக்கொண்டான் 160 வழி = இடம்
 3. அவ்வழிகொண்டான் 160 (வழி = இடம்)

அ+

 1. அவ்வளை 207, அந்த அளை, அந்த வளை
 2. அவ்வாடை 382, அந்த ஆடை
 3. அவ்வாண்டை 208 அந்த ஆண்டை, ஆண்டை = இடம்
 4. அவ்வாய்க் கொண்டான் 362 (வாய் = இடம்)
 5. அவ்வாய்ச் சென்றான் 362
 6. அவ்வாய்த் தந்தான் 362
 7. அவ்வாய்ப் போயினான் 362

அவன்+

 1. அவற்கு 115 (அவன் கு)

அவை+

 1. அவற்றின்கோடு 379 (வற்று, இன் சாரியை)
 2. அவற்றின்செவி 379
 3. அவற்றின்புறம் 379
 4. அவற்றின்றலை 379
 5. அவற்றுக்கோடு 113, 134, 282, 379 வற்று - சாரியை
 6. அவற்றுச்செவி 282, 379
 7. அவற்றுத்தலை 282, 379
 8. அவற்றுப்புறம் 282, 379
 9. அவற்றை 184
 10. அவற்றொடு 184

அவன்+

 1. அவன் அடைந்தான் 154
 2. அவன் அடைபு 154
 3. அவன் ஔவியத்தான் 154
 4. அவன் ஔவியம் 154
 5. அவன் குறியன் 154,
 6. அவன் கை 154
 7. அவன் சிறியன் 154
 8. அவன் சிறியென் 154
 9. அவன் செவி 154
 10. அவன் ஞாற்சி 154 அவன் தொங்கல்
 11. அவன் ஞான்றான் 154 அவன் தொங்கினான்
 12. அவன் தலை 154
 13. அவன் தீயன் 154
 14. அவன் நாட்சி 154
 15. அவன் நீண்டான் 154
 16. அவன் புறம் 154
 17. அவன் பெரியன் 154
 18. அவன் மாட்சி 154
 19. அவன் மாண்டான் 154
 20. அவன் யாப்பு 154
 21. அவன் யாவன் 154
 22. அவன் வலிமை 154
 23. அவன் வலியன் 154
 24. அவனே கொண்டான் 276
 25. அவனேஎ கொண்டான் 274
 26. அவனோ கொண்டான் 291

அவை+ (சுட்டு)

 1. அவையத்துக் கொண்டான் 287 அத்து - சாரியை
 2. அவையற்றுக்கோடு 123, 282 (வற்று-சாரியை)
 3. அவையற்றுச்செவி 282
 4. அவையற்றுத்தலை 282
 5. அவையற்றுப்புறம் 282
 6. அவையற்றை 123, 178
 7. அவையற்றொடு 178

அழன்+

 1. அழக்குடம் 355 அழன் குடம், தீச் சட்டி
 2. அழத்தூதை 355 தூதை, தூதை = குழந்தைகள் விளையாடும் பொம்மைச் சட்டி
 3. அழத்தை 194 அழன் அத்து ஐ, அழன் = ஈமத்தீ
 4. அழத்தொடு 194
 5. அழப்பானை 355 அழன் பானை
 6. அழனினை 194 அழன் இன் ஐ
 7. அழனினொடு 194
 8. அழாந்தை 349 (அழான்+தந்தை)

ஆறு+

 1. அறாயிரம் 469 (ஆறாயிரம்)
 2. அறுகலம் 449 (ஆறு கலம்)
 3. அறுகழஞ்சு 449
 4. அறுசாடி 449
 5. அறுதூதை 449
 6. அறுதொடி 449
 7. அறுநூறாயிரம் 471
 8. அறுநூறு 460
 9. அறுபஃது 441
 10. அறுபலம் 449
 11. அறுபானை 449
 12. அறுமா 480 மா – நில அளவைப் பெயர்

அன்று+

 1. அன்று கொண்டான் 430
 2. அன்றைக் கூத்தன் 426 அன்றைக்குக் கூத்தன்

தொகு

ஆ எழுத்து

 1. ஆகாரம் 136 ஆ எழுத்து

ஆ (பசு)

 1. ஆ குறிது 225 ஆ = பசுவினம்
 2. ஆ சிறிது 225
 3. ஆ தீது 225
 4. ஆ பெரிது 225
 5. ஆ வலிது 108

ஆங்க - இடைந்நொல்

 1. ஆங்கக் கொண்டான் 205 அவ்வாறு

ஆங்கண் (அவ்விடம்)

 1. ஆங்கட்கொண்டான் 308 அவ்விடத்தில்
 2. ஆங்கண் 115 அவ்விடம்

ஆங்கு

 1. ஆங்கவை கொண்டான் 160 ஆங்கு அவற்றைக் கொண்டான்
 2. ஆங்கவைக்கொண்டான் 160 ஆங்கு அவையில் கொண்டான்
 3. ஆங்குக்கொண்டான் 428 அவ்விடத்தில்
 4. ஆங்குச்சென்றான் 428
 5. ஆங்குத்தந்தான் 428
 6. ஆங்குப்போயினான் 428

ஆசீவகம்

 1. ஆசிவகப் பள்ளி 154 ஆசீவக மத இருப்பிடம்

ஆட்டு

 1. ஆட்டம் 145 ஆட்டு+அம்

ஆடி

 1. ஆடிக்குக் கொண்டான் 127, 249 ஆடி மாதத்தில் விதைப்பதற்கு
 2. ஆடிக்குச் சென்றான் 249
 3. ஆடிக்குத் தந்தான் 249
 4. ஆடிக்குப் போயினான் 249

ஆடு

 1. ஆடிற்று 145 வினைமுற்று

ஆடூஉ

 1. ஆடூஉ 118 அளபெடை அல்லாத ஒருசொல், உயர்திணை
 2. ஆடூஉக்கை 268
 3. ஆடூஉச்செய்கை 268
 4. ஆடூஉச்செவி 268
 5. ஆடூஉத்தலை 268
 6. ஆடூஉப்புறம் 268
 7. ஆடூஉவின் கை 119
 8. ஆடூஉவின்கை 272
 9. ஆடூஉவின்செவி 272
 10. ஆடூஉவின்தலை 272
 11. ஆடூஉவின்புறம் 272

ஆண்

 1. ஆண்கை 304 ஆண், திணைவிரவுப் பெயர்

ஆணம்

 1. ஆணங்கோடு 305 ஆண் மரம்

ஆண்

 1. ஆண்செவி 304

ஆணம்

 1. ஆணஞ்செதிள் 305

ஆண்டை

 1. ஆண்டைக்கொண்டான் 160 அவ்விடத்தில்

ஆண்

 1. ஆண்தலை 304

ஆணம்

 1. ஆணந்தோல் 305 ஆண் மரம்

ஆண்

 1. ஆண்புறம் 304 ஆண் மரம்

ஆணம்

 1. ஆணம்பூ 305 ஆண் மரம்

ஆதன்

 1. ஆதந்தை 349 ஆதன் தந்தை
 2. ஆந்தை 349 ஆதன் தந்தை

ஆ (விலங்கு)

 1. ஆப்பி 234 ஆ + பீ (சாணம்)

அ < ஆ

 1. ஆயிடை 483 ஆ+இடை, இரண்டுக்கும் இடையில்

ஆயிரம்

 1. ஆயிரஅகல் 320 ஆயிரம் அகல் (அகல் – முகத்தல் அளவை)
 2. ஆயிரக் கலம் 320 ஆயிரம் கலம்
 3. ஆயிரக் கழஞ்சு 320
 4. ஆயிரச் சாடி 320
 5. ஆயிரத் தூதை 320
 6. ஆயிரத் தொடி 320
 7. ஆயிரத்திரண்டு 318 ஆயிரம்+இரண்டு
 8. ஆயிரத்துநான்கு 318
 9. ஆயிரத்துமூன்று 318
 10. ஆயிரத்தொருபஃது 111
 11. ஆயிரத்தொன்று 318
 12. ஆயிரநாழி 320
 13. ஆயிரப் பலம் 320
 14. ஆயிரப் பானை 320
 15. ஆயிரவட்டி 320

ஆ (சுட்டு)

 1. ஆயிருதிணை 209, 141 அந்த இரண்டு திணை

ஆர் (மரப்பெயர்)

 1. ஆரங்கண்ணி 483 ஆர்+அம்+கண்ணி, ஆர் என்னும் பூ
 2. ஆர்ங்கோடு 364 ஆர் மரம்
 3. ஆர்ஞ்செதிள் 364
 4. ஆர்ந்தோல் 364
 5. ஆர்ம்பூ 364

ஆல் (மரப்பெயர்)

 1. ஆல் இலை 108 ஆலமரம்
 2. ஆல் வீழ்ந்தது 108
 3. ஆல்குறைத்தான் 158
 4. ஆலங்கோடு 376
 5. ஆலஞ்செதிள் 376
 6. ஆலடை 139
 7. ஆலந்தோல் 376
 8. ஆலம்பூ 376

ஆவிரம் (செடிப்பெயர்)

 1. ஆவிரங்கோடு 284 ஆவிரம் செடி, ஆவாரஞ்செடி
 2. ஆவிரஞ்செதிள் 284
 3. ஆவிரந்தோல் 284
 4. ஆவிரம்பூ 284
 5. ஆவிரையின் கோடு 286

ஆ (விலங்ககினம்)

 1. ஆவினை 121 ஆ இன் ஐ

ஆறு

 1. ஆறகல் 458 ஆறு அகல்

ஆல்

 1. ஆற்குறைத்தான் 158 ஆல் < ஆலம் மரம்
 2. ஆற்கொண்டான் 334
 3. ஆற்சென்றான் 334
 4. ஆற்தந்தான் 334
 5. ஆற்போயினான் 334

ஆறு

 1. ஆறாகுவதே 469 ஆறு ஆகுவதே, ஆறாவது
 2. ஆறு நூறாயிரம் 471
 3. ஆறுமா 480 மா – நில அளவைப் பெயர்
 4. ஆறுழக்கு 458 ஆறு உழக்கு

ஆன்

 1. ஆன் கொண்டான் 334 அவ்விடத்தில்

ஆ < ஆன் (விலங்கு)

 1. ஆன்கோடு 121 ஆ என்னும் விலங்கினம்
 2. ஆன்கோடு 232
 3. ஆன்செவி 232
 4. ஆன்தலை 232
 5. ஆன்புறம் 232
 6. ஆனநெய் 233 ஆ அ நெய்
 7. ஆனை 121 ஆ இன் ஐ

தொகு

இ - சுட்டு

 1. இஃகடிய 380 இவை கடிய
 2. இஃசிறிய 380 இவை சிறிய
 3. இஃதடை 424 இஃது அடை
 4. இஃதாடை 424 இஃது ஆடை
 5. இஃதிலை 424 இது இலை
 6. இஃதீய 380 இவை தீய
 7. இஃபெரிய 380 இவை பெரிய
 8. இக்காற் கொண்டான் 369 இப்பொழுது
 9. இக்காற் சென்றான் 369
 10. இக்காற் தந்தான் 369
 11. இக்காற் போயினான் 369
 12. இக்கொற்றன் 237 இந்த
 13. இங்கட்கொண்டான் 308 இங்கண்
 14. இங்குக்கொண்டான் 430 இங்கு
 15. இங்குச்சென்றான் 430
 16. இங்குத்தந்தான் 430
 17. இங்குப்போயினான் 430
 18. இச்சாத்தன் 237 இந்த
 19. இஞ்ஞாண் 381
 20. இஞ்ஞானம் 239

இடி

 1. இடிந்தது 145 வினைமுற்று
 2. இடிபு 145 இடிதலைக் குறிக்கும் பழந்தமிழ்

இ - சுட்டு

 1. இத்தேவன் 237 இந்த
 2. இதன்கோடு 264, 423 இது அன் கோடு (அன்-சாரியை)
 3. இதன்செதிள் 264
 4. இதன்தோல் 264
 5. இதன்பூ 264
 6. இதனை 177, 201 உருபுப் புணர்ச்சி
 7. இதனொடு 177
 8. இதனொடு 201
 9. இதாஅன்றம்ம 259 இதான்று, இதுதான்,
 10. இது கடிது 425
 11. இது குறிது 258
 12. இது சிறிது 258
 13. இது சிறிது 425
 14. இது ஞான்றது 425
 15. இது தீது 258, 425
 16. இது நீண்டது 425
 17. இது பெரிது 258
 18. இது பெரிது 425
 19. இது மாண்டது 425
 20. இது யாது 425
 21. இது வலிது 425
 22. இதைமற்றம்ம 259 இதை மற்று அம்ம, மற்று - இடைச்சொல்
 23. இதோட்கொண்டான் 399 இவ்விடத்தில்
 24. இதோட்சென்றான் 399
 25. இதோட்தந்தான் 399
 26. இதோட்போயினான் 399
 27. இதோளிக்கொண்டான் 160 இவ்விடத்தில்
 28. இந்தூல் 381, 239 இந்த
 29. இப்பூதன் 237
 30. இம்பர்க்கொண்டான் 406 இவ்விடம்
 31. இம்பர்ச்சென்றான் 406
 32. இம்பர்த்தந்தான் 406
 33. இம்பர்ப்போயினான் 406
 34. இம்மணி 239, 381 இந்த
 35. இம்மி 171 கீழ்வாய்ச் சிற்றிலக்கம், எண்ணலளவை

இரண்டு

 1. இரண்டடை 479 இரண்டு
 2. இரண்டன்காயம் 420 இரண்டாவது காயம்
 3. இரண்டன்சுக்கு 420
 4. இரண்டன்தோரை 420
 5. இரண்டன்பயறு 420
 6. இரண்டனை 199 இரண்டாவதை
 7. இரண்டனொடு 199 இரண்டாவதனொடு
 8. இரண்டாடை 479 இரண்டு ஆடை
 9. இரண்டு நூறாயிரம் 471
 10. இரண்டுகல் 478
 11. இரண்டுசுனை 478
 12. இரண்டுஞாண் 478
 13. இரண்டுதுடி 478
 14. இரண்டுநூல் 478
 15. இரண்டுபறை 478
 16. இரண்டுமணி 478
 17. இரண்டுமா 480
 18. இரண்டுயாழ் 478
 19. இரண்டுவட்டு 478

இராத - ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்

 1. இராஅ வழுதுணங்காய் 224 இராஅ = இரவு

இரவு

 1. இராஅக் காக்கை 224
 2. இராஅக் கொடிது 224
 3. இராக்கொண்டான் 228

இரண்டு

 1. இராயிரம் 464 < ஈராயிரம்
 2. இரு கால் 446
 3. இரு முக்கால் 446
 4. இரு முந்திரிகை 446
 5. இருகல் 478
 6. இருகலம் 446
 7. இருகழஞ்சு 446
 8. இருசாடி 446
 9. இருசுனை 478
 10. இருஞாண் 478

இருட்டு

 1. இருட்டத்துக் கொண்டான் 418 இருளில், இருட்டில்

இரண்டு

 1. இருதுடி 478
 2. இருதூணிக்கொள் 240 இரண்டு தூணி – நிறை, கொள் – தானியப் பெயர்
 3. இருதூதை 446 தூதை - நிறை
 4. இருதொடி 446 தொடி - நிறை
 5. இருந்து கொண்டான் 428 அமர்ந்து
 6. இருநாழி 446 இரண்டு
 7. இருநூல் 478
 8. இருநூற்றுக்கலம் 474
 9. இருநூறாயிரம் 471
 10. இருநூறு 460
 11. இருபஃதனை 200 இருபது
 12. இருபஃதனொடு 200
 13. இருபஃது 438 இரண்டு பத்து (புணரும்போது உயிர்முதல் சொல் வந்து சேரும்போது பஃது என்று வரும்)
 14. இருபத்திரண்டு 475
 15. இருபத்துமூன்று 475
 16. இருபத்தொன்று 475
 17. இருபதின்அகல் 477 கொள்ளலளவை
 18. இருபதின்உழக்கு 477 கொள்ளலளவை
 19. இருபதின்கலம் 477 கொள்ளலளவை
 20. இருபதின்சாடி 477 கொள்ளலளவை
 21. இருபதின்தூதை 477 கொள்ளலளவை
 22. இருபதின்நாழி 477 கொள்ளலளவை
 23. இருபதின்பானை 477 கொள்ளலளவை
 24. இருபதின்மண்டை 477 கொள்ளலளவை
 25. இருபதின்வட்டி 477 கொள்ளலளவை
 26. இருபதினாயிரம் 476
 27. இருபலம் 446 நிறுத்தலளவை
 28. இருபறை 478
 29. இருபானை 446
 30. இருமண்டை 446
 31. இருமணி 478
 32. இருமா 480
 33. இருயாழ் 478
 34. இருவட்டி 446
 35. இருவட்டு 478
 36. இருவடை 479
 37. இருவாடை 479

இருவிளம் - ஊர்ப்பெயர்

 1. இருவிளக்கொற்றன் 217 இருவிளம் ஊர்

இருள்

 1. இருளத்துக் கொண்டான் 134, 403 அத்து - சாரியை
 2. இருளத்துச் சென்றான் 403
 3. இருளத்துத் தந்தான் 403
 4. இருளத்துப் போயினான் 403
 5. இருளிற் கொண்டான் 403
 6. இருளிற் சென்றான் 403
 7. இருளிற் தந்தான் 403
 8. இருளிற் போயினான் 403

இல் - இல்லை, இல்லம்

 1. இல்கல் 373 இல் + கல்
 2. இல்சுனை 373
 3. இல்துடி 373
 4. இல்பறை 373

இல் - இல்லை

 1. இலம்படு 317 இல்லாமைப் படு

இல்லம்

 1. இல்லங்கோடு 314 இல்லம் - மரம்
 2. இல்லஞ்செதிள் 314
 3. இல்லந்தோல் 314
 4. இல்லம்பூ 314

இல் - இல்லை

 1. இல்லவற்றை 175 இல்லாதவற்றை
 2. இல்லவற்றொடு 175
 3. இல்லாக்கல் 373 இல்மரம் ஏறிய கல்
 4. இல்லாச்சுனை 373
 5. இல்லாத்துடி 373 இல் மரத்தில் செய்யப்பட்ட துடி
 6. இல்லாப்பறை 373 இல் மரத்தில் செய்யப்பட்ட பறை
 7. இல்லைக்கல் 373 இல் மரம் ஏறிய கல்
 8. இல்லைகல் 373 இல் மரம் ஏறிய கல்
 9. இல்லைச்சுனை 373 இல் மரம் இருக்கும் சுனை
 10. இல்லைசுனை 373 இல் மரம் இருக்கும் சுனை
 11. இல்லைத்துடி 373 இல் மரத்தில் செய்யப்பட்ட துடி
 12. இல்லைதுடி 373 இல் மரத்தில் செய்யப்பட்ட துடி
 13. இல்லைப்பறை 373 இல் மரத்தில் செய்யப்பட்ட பறை
 14. இல்லைபறை 373 இல் மரத்தில் செய்யப்பட்ட பறை

இலவம்

 1. இலவங்கோடு 313 அம் சாரியை பெறல்

இவண்

 1. இவட்கொண்டான் 308 இவண், இவ்விடம்

இ - சுட்டு

 1. இவ்யாழ் 239, 382 இந்த
 2. இவ்வட்டு 239, 382 இந்த வட்டு
 3. இவ்வடை 239 382 இந்த ஆடை
 4. இவ்வயிற்கொண்டான் 335 இவ்விடத்தில்
 5. இவ்வயிற்சென்றான் 335
 6. இவ்வயிற்தந்தான் 335
 7. இவ்வயிற்போயினான் 335
 8. இவ்வழி கொண்டான் 160 இப்படி
 9. இவ்வழிக்கொண்டான் 160 இவ்விடம்
 10. இவ்வாடை 239 382 இந்த
 11. இவ்வாய்க் கொண்டான் 362 இவ்விடம்
 12. இவ்வாய்ச் சென்றான் 362
 13. இவ்வாய்த் தந்தான் 362
 14. இவ்வாய்ப் போயினான் 362
 15. இவ்வௌவியம் 239 இந்த ஔவியம் (பொறாமை)
 16. இவற்கு 115 இவன்+கு
 17. இவற்றின்கோடு 379
 18. இவற்றின்செவி 379
 19. இவற்றின்தலை 379
 20. இவற்றின்புறம் 379
 21. இவற்றுக்கோடு 282 இவை வற்று கோடு, வற்று - சாரியை
 22. இவற்றுக்கோடு 379
 23. இவற்றுச்செவி 282
 24. இவற்றுச்செவி 379
 25. இவற்றுத்தலை 282
 26. இவற்றுத்தலை 379
 27. இவற்றுப்புறம் 282
 28. இவற்றுப்புறம் 379
 29. இவற்றை 184 வற்றுச்சாரியை
 30. இவற்றொடு 184
 31. இவையற்றுக்கோடு 282 வற்றுச்சாரியை
 32. இவையற்றுச்செவி 282
 33. இவையற்றுத்தலை 282
 34. இவையற்றுப்புறம் 282
 35. இவையற்றை 123
 36. இவையற்றை 178
 37. இவையற்றொடு 178

இறவு

 1. இறவுப் புறம் 235 இறா < இறவு

இறைமை

 1. இறைவநெடுவேட்டுவர் 154 இறைவ = தலைமை பெற்றுள்ள

இன்று

 1. இன்று கொண்டான் 430
 2. இன்னினிக் கொண்டான் 247 இவ்வாறு
 3. இனிக்கொண்டான்237 இவ்வாறு
 4. இனிச்சென்றான் 237 இவ்வாறு
 5. இனித்தந்தான் 237
 6. இனிப்போயினான் 237

தொகு

ஈ - பறவை

 1. ஈக்கால் 253 ஈ = பறவை

ஈ எழுத்து

 1. ஈகாரம் 136 ஈ எழுத்து

ஈ - சுட்டு

 1. ஈங்கட்கொண்டான் 308 இங்கு
 2. ஈங்கண் 115 இ < ஈ - சுட்டு
 3. ஈங்கிவை கொண்டான் 160 இங்கு இவற்றைக் கொண்டான்
 4. ஈங்கிவைக்கொண்டான் 160 இங்கு இவற்றில் கொண்டான்
 5. ஈங்குக்கொண்டான் 428 இங்கு - சுட்டுமொழி
 6. ஈங்குச்சென்றான் 428
 7. ஈங்குத்தந்தான் 428
 8. ஈங்குப்போயினான் 428
 9. ஈச்சிறகு 253 ஈ என்னும் பறவை
 10. ஈண்டைக்கொண்டான் 160 இவ்விடத்தில்
 11. ஈத்தலை 253 ஈ என்னும் பறவை
 12. ஈப்புறம் 253 ஈ என்னும் பறவை

ஈமம்

 1. ஈமக்குடம் 129, 330 ஈமச் சடங்கில் பயன்படுத்தும் குடம்
 2. ஈமச்சாடி 330
 3. ஈமத்தூதை 330
 4. ஈமப்பானை 330
 5. ஈமு ஞாற்சி 329 ஈமு = ஈமச் சடங்கு
 6. ஈமு ஞான்றது 329
 7. ஈமு நீட்சி 329
 8. ஈமு நீண்டது 329
 9. ஈமு மாட்சி 329
 10. ஈமு மாண்டது 329
 11. ஈமு வலிது 329
 12. ஈமு வலிமை 329
 13. ஈமுக் கடிது 329
 14. ஈமுக் கடுமை 329
 15. ஈமுச் சிறிது 329
 16. ஈமுச் சிறுமை 329
 17. ஈமுத் தீமை 329
 18. ஈமுப் பெருமை 329

ஈர்

 1. ஈர்க் கால் 446 தலையில் உள்ள ஈர்

ஈர் - வினை

 1. ஈர்க்கொற்றா 152 ஈர் = பிள

இரண்டு

 1. ஈரகல் 455 இரண்டு அகல்

ஈர் - வினை

 1. ஈர்கொற்றா 152 பிள

ஈர் - பூச்சி இரண்டு

 1. ஈரரை 446 இரண்டு
 2. ஈராயிரம் 465 இரண்டு ஆயிரம்
 3. ஈரிரண்டு 446 இரண்டு என்னும் சொல் உயிர்முதல்-சொல் வரும்போது ஈர் என ஆதி நீளும்

ஈர் - வினை

 1. ஈரிற்று 145 பிளந்தது

இரண்டு

 1. ஈருழக்கு 455 இரண்டு உழக்கு, உழக்கு உயிர்முதல்
 2. ஈரொன்று 446 இரண்டு ஒன்று

ஈ > இ - சுட்டு

 1. ஈவயினான 239 இவ்விடத்தினால் ஆன
 2. ஈற்கொண்டான் 334 ஈன் = இவ்விடம்
 3. ஈற்சென்றான் 334
 4. ஈற்தந்தான் 334
 5. ஈற்போயினான் 334
 6. ஈன் கொண்டான் 334

தொகு

உ < உவை

 1. உஃகடிய 380 உவ் = உவை those (not these nor they)
 2. உஃசிறிய 380
 3. உஃதடை 424
 4. உஃதாடை 424
 5. உஃதிலை 424
 6. உஃதீய 380
 7. உஃபெரிய 380

உ - சுட்டு

 1. உக்காற் கொண்டான் 369 உப்பொழுது (அப்பொழுது)
 2. உக்காற் சென்றான் 369
 3. உக்காற் தந்தான் 369
 4. உக்காற் போயினான் 369
 5. உக்கொற்றன் 256 உ - இடைமைச்சுட்டு
 6. உங்கட்கொண்டான் 308 உவ்விடம்
 7. உங்குக்கொண்டான் 430 உவ்விடம்
 8. உங்குச்சென்றான் 430
 9. உங்குத்தந்தான் 430
 10. உங்குப்போயினான் 430
 11. உச்சாத்தன் 256 உ - சுட்டு
 12. உசிலங்கோடு 406 உசில் - மரப்பெயர்
 13. உஞ்ஞாண் 257 உ-சுட்டு
 14. உஞ்ஞாண் 381

உடூஉ

 1. உடூஉக்குறை 268 உடூஉ – விண்மீனைக் குறிக்குமெ சொல் உடூஉ
 2. உடூஉத்தலை 268
 3. உடைந்தது 145 வினைமுற்று

உடை

 1. உடைபு 145 வினைப்பெயர்

உண்

 1. உணக்கொண்டான் 205 உண – வினையெச்சம்
 2. உண்கா கொற்றா 225 உண்கா = உண்ணட்டுமா
 3. உண்கா சாத்தா 225
 4. உண்கா தேவா 225
 5. உண்கா பூதா 225
 6. உண்கொற்றா 152 பயனிலைத்தொடர்
 7. உண்ட குதிரை 211 பெயரெச்சம்
 8. உண்டன குதிரை 211 பயனிலைத்தொடர்
 9. உண்டார் சான்றார் 154 பயனிலைத்தொடர்

உண்டு

 1. உண்டு அடை 431 பயனிலைத்தொடர்
 2. உண்டு ஆடை 431 பயனிலைத்தொடர்
 3. உண்டு காணம் 431 பயனிலைத்தொடர்
 4. உண்டு சாக்காடு 431 பயனிலைத்தொடர்
 5. உண்டு ஞாண் 431 பயனிலைத்தொடர்
 6. உண்டு தாமரை 431 பயனிலைத்தொடர்
 7. உண்டு நூல் 431 பயனிலைத்தொடர்
 8. உண்டு பொருள் 431 பயனிலைத்தொடர்
 9. உண்டு மணி 431 பயனிலைத்தொடர்
 10. உண்டு யாழ் 431 பயனிலைத்தொடர்
 11. உண்டு வட்டு 431 பயனிலைத்தொடர்

உண்

 1. உண்டேஞ் சான்றேம் 154 பயனிலைத்தொடர்
 2. உண்டேநாம் 154 பயனிலைத்தொடர்

vஉண்ணா குதிரை 225 பயனிலைத்தொடர்

 1. உண்ணா செந்நாய் 225 பயனிலைத்தொடர்
 2. உண்ணா தகர் 225 பயனிலைத்தொடர்
 3. உண்ணா பன்றி 225 பயனிலைத்தொடர்
 4. உண்ணாக் கொண்டான் 223 கொள் - துணைவினை
 5. உண்ணாக் கொற்றன் 223 ஈறுகெட்ட எதிர்மறைப் பெயரெச்சம்
 6. உண்ணாச் சென்றான் 223 கொள் - துணைவினை
 7. உண்ணாத குதிரை 211 பெயரெச்சம்
 8. உண்ணாத் தந்தான் 223 தா - துணைவினை
 9. உண்ணாப் போயினான் போ - துணைவினை
 10. உண்ணிய கொண்டான் 211 உண்பதற்கு, ’செய்யிய’ என்னும் வினையெச்ச வாய்பாடு
 11. உண்ணூக் கொண்டான் 266 செய்யூ என்னும் வினையெச்ச வாய்பாடு
 12. உண்ணூச் சென்றான் 266 செய்யூ என்னும் வினையெச்ச வாய்பாடு
 13. உண்ணூத் தந்தான் 266 செய்யூ என்னும் வினையெச்ச வாய்பாடு
 14. உண்ணூப் போயினான் 266 செய்யூ என்னும் வினையெச்ச வாய்பாடு
 15. உண்ப சான்றார் 154 வினைமுற்றுத் தொடர்
 16. உண்மன குதிரை 211 வினைமுற்றுத் தொடர்

உ - சுட்டு

 1. உத்தேவன் 256 உ - சுட்டு

உதள்

 1. உதளங்காய் 401 உதள் – ஒரு மரத்தின் பெயர்
 2. உதளஞ்செதிள் 401
 3. உதளந்தோல் 401
 4. உதளம்பூ 401

உ - சுட்டு

 1. உதன்கோடு 264 423 உது என்னும் சுட்டு
 2. உதன்செதிள் 264
 3. உதன்தோல் 264
 4. உதன்பூ 264
 5. உதனை 177 உது என்னும் சுட்டு
 6. உதனை 201
 7. உதனொடு 177
 8. உதனொடு 201
 9. உதாஅன்றம்ம 259 உது என்னும் சுட்டு

உதி

 1. உதிங்கோடு 244 உதி - மரம்
 2. உதிஞ்செதிள் 244
 3. உதிந்தோல் 244
 4. உதிம்பூ 244

உ < உது

 1. உது கடிது 425 சுட்டுப்பெயர்
 2. உது சிறிது 425
 3. உது ஞான்றது 425
 4. உது தீது 425
 5. உது நீண்டது 425
 6. உது பெரிது 425
 7. உது மாண்டது 425
 8. உது யாது 425
 9. உது வலிது 425
 10. உதுகுறிது 258
 11. உதுசிறிது 258
 12. உதுதீது 258
 13. உதுபெரிது 258
 14. உதைமற்றம்ம 259
 15. உதோட்கொண்டான் 399 உவ்விடம்
 16. உதோட்சென்றான் 399
 17. உதோட்தந்தான் 399
 18. உதோட்போயினான் 399
 19. உதோளிக்கொண்டான் 160 உவ்விடம்
 20. உந்நூல் 257 381 உ- சுட்டு
 21. உப்பூதன் 256

உமண்

 1. உமண்குடி 308 உமண் - குடிப்பெயர்
 2. உமண்தோட்டம் 308
 3. உமண்பாடி 308

உ < உம்பர்

 1. உம்பர்க்கொண்டான் 406 உவ்விடம்
 2. உம்பர்ச்சென்றான் 406
 3. உம்பர்த்தந்தான் 406
 4. உம்பர்ப்போயினான் 406

உ - சுட்டு

 1. உம்மணி 257, 381 உ - சுட்டெழுத்து

உரி

 1. உரிக்காயம் 241 உரி – நிறுத்தலளவைப் பெயர்
 2. உரிக்குறை 167

உரிஞ்

 1. உரிஞ் அனந்தா 164 வினைமுற்றுத் தொடர்
 2. உரிஞ் ஆதா 164
 3. உரிஞ் யானா 164
 4. உரிஞின் குறை 300 உரிஞ் = உரிஞ்சுதல், (உரிஞ் = தோல்)
 5. உரிஞினை 183
 6. உரிஞினொடு 183
 7. உரிஞு ஞாற்சி 298
 8. உரிஞு ஞான்றது 298
 9. உரிஞு நீட்சி 298
 10. உரிஞு நீண்டது 298
 11. உரிஞு மாட்சி 298
 12. உரிஞு மாண்டது 298
 13. உரிஞு வலிது 298
 14. உரிஞு வலிமை 298
 15. உரிஞுக் கடிது 297
 16. உரிஞுக்கடுமை 297
 17. உரிஞுச் சிறிது 297
 18. உரிஞுச்சிறுமை 297
 19. உரிஞுத் தீது 297
 20. உரிஞுத்தீமை 297
 21. உரிஞுப் பெரிது 297
 22. உரிஞுப்பெருமை 297
 23. உரிநுக்கொற்றா 153 வினைமுற்றுத்தொடர்
 24. உரிநுகொற்றா 153 வினைமுற்றுத்தொடர்

உரும் < உருமு

 1. உருமினை 187 உரும் = இடி
 2. உருமினொடு 187
 3. உருமு ஞாற்சி 329 உருமு = இடி
 4. உருமு ஞான்றது 329
 5. உருமு நீட்சி 329
 6. உருமு நீண்டது 329
 7. உருமு மாட்சி 329
 8. உருமு மாண்டது 329
 9. உருமு வலிது 329
 10. உருமு வலிமை 329
 11. உருமுக் கடிது 329
 12. உருமுக் கடுமை 329
 13. உருமுச் சிறிது 329
 14. உருமுச் சிறுமை 329
 15. உருமுத் தீமை 329
 16. உருமுப் பெருமை 329

உ - சுட்டு

 1. உவட்கொண்டான் 308 உவ்விடம்
 2. உவ்யாழ் 257 உ- சுட்டெழுத்து
 3. உவ்யாழ் 382
 4. உவ்வடை 382
 5. உவ்வட்டு 257
 6. உவ்வட்டு 382
 7. உவ்வடை 257
 8. உவ்வயிற்கொண்டான் 335 உவ்விடம்
 9. உவ்வயிற்சென்றான் 335 உவ்விடம்
 10. உவ்வயிற்தந்தான் 335
 11. உவ்வயிற்போயினான் 335
 12. உவ்வழி கொண்டான் 160 உவ்வாறு = அப்படி
 13. உவ்வழிக்கொண்டான் 160
 14. உவ்வாடை 257 உ - சுட்டு
 15. உவ்வாய்க் கொண்டான் 362 உவ்விடம்
 16. உவ்வாய்ச் சென்றான் 362
 17. உவ்வாய்த் தந்தான் 362
 18. உவ்வாய்ப் போயினான் 362
 19. உவ்வௌவியம் 257 உ - சுட்டு
 20. உவற்றின்கோடு 379 உவ் – பன்மைச் சுட்டு
 21. உவற்றின்செவி 379
 22. உவற்றின்தலை 379
 23. உவற்றின்புறம் 379
 24. உவற்றுக்கோடு 282, 379
 25. உவற்றுச்செவி 282, 379
 26. உவற்றுத்தலை 282, 379
 27. உவற்றுப்புறம் 282, 379
 28. உவற்றை 184 உவ் - பன்மைச்சுட்டு
 29. உவற்றொடு 184

உவா

 1. உவாஅத்துஞான்று கொண்டான் 227 உவா அத்து(சாரியை)
 2. உவாஅப் பதினான்கு 224 அத்துச்சாரியை கேடு

உ < உவை (சுட்டு)

 1. உவையற்றுக்கோடு 282 உவ் - பன்மைச்சுட்டு
 2. உவையற்றுச்செவி 282
 3. உவையற்றுத்தலை 282
 4. உவையற்றுப்புறம் 282
 5. உவையற்றை 123 178
 6. உவையற்றொடு 178

உழக்கு

 1. உழக்கரை 166 உழக்கும் அரை-உழக்கும்
 2. உழக்கின்குறை 168
 3. உழக்கேயாழாக்கு 165 உழக்கும் ஆழாக்கும்

உள்

 1. உள் பொருள் 431 வினைமுற்றுத்தொடர்
 2. உள்ளவற்றை 175 உள்ள வற்று ஐ
 3. உள்ளவற்றொடு 175

உள்ளு

 1. உள்ளுநீண்டது 402 உள்ளு = பயறு வகைகளை உளுக்கச் செய்யும் வண்டு.
 2. உளூஉப்புறம் 268 உளு வண்டின் புறம்

தொகு

உ < ஊ (சுட்டு நீட்சி)

 1. ஊங்கட்கொண்டான் 308 உவ்விடம்
 2. ஊங்கண் 115 உவ்விடம்
 3. ஊங்குக்கொண்டான் 428 உவ்விடம்
 4. ஊங்குச்சென்றான் 428 உவ்விடம்
 5. ஊங்குத்தந்தான் 428 உவ்விடம்
 6. ஊங்குப்போயினான் 428 உவ்விடம்
 7. ஊங்குவை கொண்டான் 160 உவ்விடத்தில உவற்றைக் கொண்டான்
 8. ஊங்குவைக்கொண்டான் 160 உவ்விடத்தில உவற்றைக் கொண்டான்
 9. ஊண்டைக்கொண்டான் 160 உவ்விடம்

ஊரன்

 1. ஊர கொள் 211 ஊர - விளி
 2. ஊர்க்கண் 115 ஊர் – இடப்பெயர், ஆகுபெயராய் ஊர்மக்கள்
 3. ஊர்க்கு 115 ஊர் – இடப்பெயர், ஆகுபெயராய் ஊர்மக்கள்
 4. ஊர்வயினான 257 ஊர் – இடப்பெயர், ஆகுபெயராய் ஊர்மக்கள்
 5. ஊராகொள் 225 ஊரா - விளி
 6. ஊராசெல் 225 ஊரா - விளி
 7. ஊராதா 225 ஊரா - விளி
 8. ஊராபோ 225 ஊரா - விளி

ஊற்றம்

 1. ஊற்றம் 145 ஊக்கம், நெஞ்சுறுதி

ஊறு < ஊறல்

 1. ஊறிற்று 145 வினைமுற்று

ஊன் (உடல் கறி)

 1. ஊனக்குறை 271 ஊனம் குறை
 2. ஊன்குறை 270 ஊனம்
 3. ஊனச்செய்கை 271 ஊனம் = குறைபாடு
 4. ஊன்செய்கை 270 ஊனம்
 5. ஊனத்தலை 271 ஊனம்
 6. ஊன்தலை 270 ஊனம்
 7. ஊனப்புறம் 270, 271 ஊனம்

தொகு

எஃகு (இரும்புக் கருவிகள்)

 1. எஃகியாது 411 எஃகு யாது
 2. எஃகு கடிது 426 எஃகு = இரும்பாலான படைக்கருவி
 3. எஃகு சிறிது 426
 4. எஃகு தீது 426
 5. எஃகு பெரிது 426
 6. எஃகுகால் 414
 7. எஃகுசிறை 414
 8. எஃகுதலை 414
 9. எஃகுபுறம் 414

எ (வினா எழுத்து)

 1. எக்காற் கொண்டான் 369 எப்பொழுது
 2. எக்காற் சென்றான் 369
 3. எக்காற் தந்தான் 369
 4. எக்காற் போயினான் 369

எகினம்

 1. எகினங் கோடு 337 எகினம் = புளியமரம்
 2. எகினங்கால் 338 எகினம் = அன்னப்பறவை
 3. எகினஞ் செதிள் 337
 4. எகினஞ்செவி 338
 5. எகினந் தோல் 337
 6. எகினந்தலை 338
 7. எகினம் பூ 337 மரப்பெயர்
 8. எகினம்புறம் 338 பறவைப்பெயர்

எம் (நான் - வேற்றுமைத் திரிபு) எ - வினா எழுத்து

 1. எங்கண் 115, 189 எம் கண் = எம்மிடம்
 2. எங்குக்கொண்டான் 430 எங்கு - வினா
 3. எங்குச்சென்றான் 430
 4. எங்குத்தந்தான் 430
 5. எங்குப்போயினான் 430

எங்கை = என் தங்கை

 1. எங்கை செவி 311
 2. எங்கை தலை 311
 3. எங்கை புறம் 311 எங்கை = என் தங்கை

எள் < எண் - சங்ககாலச் சொல்)

 1. எட்கடிது 309 எள் கடிது
 2. எட்குக் குட்டி 415 எண்கு = கரடி
 3. எட்குச் செவி 415 எட்கு = கரடி
 4. எட்குத் தலை 415
 5. எட்குப் புறம் 415
 6. எட்சிறிது 309 எள்

எட்டி

 1. எட்டிப்புரவு 155 எட்டி விருதுடன் தரப்படும் நிலம்
 2. எட்டிப்பூ 155 எட்டி விருதுடன் தரப்படும் பொன்னாலான பூ

எட்டு

 1. எட்டு நூறாயிரம் 471
 2. எட்டுமா 480

எள் < எண்

 1. எட்தீது 309 எள்
 2. எட்பெரிது 309

எட்டு

 1. எண்அகல் 450 எட்டு
 2. எண்கடிது 309 எள்
 3. எண்கலம் 450 எட்டு
 4. எண்கழஞ்சு 450 எட்டு
 5. எண்சாடி 450 எட்டு
 6. எண்சிறிது 309 எள்
 7. எண்ணாயிரம் 470 எட்டு
 8. எண்ணுப்பாறு 307 எள்
 9. எண்ணுழக்கு 450 எட்டு
 10. எண்ணூறாயிரம் 471 எட்டு
 11. எண்ணூறு 460 எட்டு+
 12. எண்தீது 309 எள்
 13. எண்தூதை 450 எட்டு+
 14. எண்தொடி 450 எட்டு+
 15. எண்நாழி 450 எட்டு+
 16. எண்பஃது 444 எட்டு+
 17. எண்பலம் 450 எட்டு+
 18. எண்பானை 450 எட்டு+

எள்

 1. எண்பெரிது 309 எள்

எட்டு

 1. எண்மண்டை 450 எண்வட்டி 450 எட்டு+
 2. எண்மா 480 எட்டு+

எ (வினா)

 1. எதோளிக்கொண்டான் 160 எவ்விடம்

எம்

 1. எமது 116 எம் அது

எ (சுட்டு)

 1. எம்பர்க்கொண்டான் 406 எவ்விடம்
 2. எம்பர்ச்சென்றான் 406
 3. எம்பர்த்தந்தான் 406
 4. எம்பர்ப்போயினான் 406
 5. எம்மை 189 எம் ஐ
 6. எம்மொடு 189 எம் ஒடு

எயின்

 1. எயின்குடி 339 = எயினர் குடி
 2. எயின்சேரி 339
 3. எயின்தோட்டம் 339
 4. எயின்பாடி 339

எரு

 1. எருக்குழி 261 எரு+
 2. எருவங்குழி 261
 3. எருவஞ்சேறு 261
 4. எருவஞாற்சி 261
 5. எருவந்தாது 261
 6. எருவம்பூழி 261
 7. எருவின் கடுமை 261

எல்லாம்

 1. எல்லா அடைவும் 323 +உம்
 2. எல்லா அரசரும் 325 +உம்
 3. எல்லா ஆட்டமும் 323 +உம்
 4. எல்லா ஞாணும் 323 +உம்
 5. எல்லா ஞாயிறும் 325 +உம்
 6. எல்லா ஞான்றன 323 +வினைமுற்று
 7. எல்லா நங்கையும் 130 +உம்
 8. எல்லா நம்மையும் 191 +உம்
 9. எல்லா நம்மொடும் 191 +உம்
 10. எல்லா நாயகரும் 325 +உம்
 11. எல்லா நீண்டன 323 +வினைமுற்று
 12. எல்லா நூலும் 323 +உம்
 13. எல்லா மணியகாரரும் 325 +உம்
 14. எல்லா மணியும் 323 +உம்
 15. எல்லா மாண்டன 323 +வினைமுற்று
 16. எல்லா யாப்பும் 323 +உம்
 17. எல்லா வணிகரும் 325 +உம்
 18. எல்லா வலிமையும் 323 +உம்
 19. எல்லாக் குறியரும் 323 +உம்
 20. எல்லாக் குறியவும் 323 +உம்
 21. எல்லாக் கொல்லரும் 325 +உம்
 22. எல்லாங் குறியரும் 324 +உம்
 23. எல்லாங் குறியவும் 324 +உம்
 24. எல்லாச் சிறியரும் 323 +உம்
 25. எல்லாச் சிறியவும் 323 +உம்
 26. எல்லாச் சேவகரும் 325 +உம்
 27. எல்லாஞ் சிறியரும் 324 +உம்
 28. எல்லாஞ் சிறியவும் 324 +உம்
 29. எல்லாத் தச்சரும் 325 +உம்
 30. எல்லாத் தீயரும் 323 +உம்
 31. எல்லாத் தீயவும் 323 +உம்
 32. எல்லாந் தீயரும் 324 +உம்
 33. எல்லாந் தீயவும் 324 +உம்
 34. எல்லாப் புலவரும் 325 +உம்
 35. எல்லாப் பெரியரும் 323 +உம்
 36. எல்லாப் பெரியவும் 323 +உம்
 37. எல்லாம் பெரியரும் 324 +உம்
 38. எல்லாம் பெரியவும் 324 +உம்
 39. எல்லார் கையும் 321 +உம்
 40. எல்லார் செவியும் 321, 325 +உம்
 41. எல்லார் தங்கையும் 130 321 +உம்
 42. எல்லார் தமக்கும் 162 +உம்
 43. எல்லார் தமதும் 162 +உம்
 44. எல்லார் தம்மையும் 192 +உம்
 45. எல்லார் தம்மொடும் 192 +உம்
 46. எல்லார் தலையும் 321 325 +உம்
 47. எல்லார் நங்கையும் 325 +உம்
 48. எல்லார் புறமும் 321 325 +உம்
 49. எல்லாருங் குறியர் 322
 50. எல்லாருஞ் சிறியர் 322
 51. எல்லாருஞ் ஞான்றார் 322
 52. எல்லாருந் தீயர் 322
 53. எல்லாருந் நீண்டார் 322
 54. எல்லாரும் பெரியர் 322
 55. எல்லாவற்று அடைவும் 323 +உம்
 56. எல்லாவற்று ஆட்டமும் 323 +உம்
 57. எல்லாவற்று ஞாணும் 323 +உம்
 58. எல்லாவற்று நூலும் 323 +உம்
 59. எல்லாவற்று மணியும் 323 +உம்
 60. எல்லாவற்று யாப்பும் 323 +உம்
 61. எல்லாவற்று வலிமையும் 323 +உம்
 62. எல்லாவற்றுக் கோடும் 323 +உம்
 63. எல்லாவற்றுச் செவியும் 323 +உம்
 64. எல்லாவற்றுத் தலையும் 323 +உம்
 65. எல்லாவற்றுப் புறமும் 323 +உம்
 66. எல்லாவற்றையும் 190 +வற்று+
 67. எல்லாவற்றொடும் 190 +வற்று+
 68. எல்லியாலங்கோடு 406 எல்லாம்+
 69. எல்லீர் கையும் 321 +உம்
 70. எல்லீர் செவியும் 321 +உம்
 71. எல்லீர் தலையும் 321 +உம்
 72. எல்லீர் நுங்கையும் 130, 321 +உம்
 73. எல்லீர் நும்மையும் 192 +உம்
 74. எல்லீர் நும்மொடும் 192 +உம்
 75. எல்லீர் புறமும் 321 +உம்
 76. எல்லீருங் குறியீர் 322
 77. எல்லீருஞ் சிறியீர் 322
 78. எல்லீருஞ் ஞான்றீர் 322
 79. எல்லீருந் தீயீர் 322
 80. எல்லீருந் நீண்டார் 322
 81. எல்லீரும் பெரியீர் 322

எ (வினா)

 1. எவ்வயிற்கொண்டான் 335 எவ்விடம்
 2. எவ்வயிற்சென்றான் 335
 3. எவ்வயிற்தந்தான் 335
 4. எவ்வயிற்போயினான் 335
 5. எவ்வழி கொண்டான் 160 எவ்வாறு
 6. எவ்வழிக்கொண்டான் 160
 7. எவ்வாய்க் கொண்டான் 362 எவ்விடம்
 8. எவ்வாய்ச் சென்றான் 362
 9. எவ்வாய்த் தந்தான் 362
 10. எவ்வாய்ப் போயினான் 362

ஏழு

 1. எழு 145 ஏழு
 2. எழுஅகல் 390 ஏழு+
 3. எழுஉழக்கு 390 ஏழு+
 4. எழுகடல் 390 ஏழு+
 5. எழுகலம் 390 ஏழு+
 6. எழுகழஞ்சு 390 ஏழு+
 7. எழுசாடி 390 ஏழு+
 8. எழுசிலை 390 ஏழு+

எழுதல்

 1. எழுஞாயிறு 393 ஏழு+

ஏழு

 1. எழுதிசை 390 ஏழு+
 2. எழுதூதை 390 ஏழு+
 3. எழுதொடி 390 ஏழு+
 4. எழுந்தது 145 வினைமுற்று
 5. எழுநாழி 390 ஏழு+
 6. எழுநாள் 393 ஏழு+
 7. எழுநான்கு 390 ஏழு+
 8. எழுபஃது 391 ஏழு+
 9. எழுபலம் 390 ஏழு+
 10. எழுபானை 390 ஏழு+
 11. எழுபிறப்பு 390 ஏழு+
 12. எழுமண்டை 390 ஏழு+
 13. எழுமா 480 ஏழு+
 14. எழுமூன்று 390 ஏழு+

என்

 1. எற்பகை 354 என்+
 2. எற்பாடி 354 என்+

எறி

 1. எறிகொற்றா 152 வினைமுற்று+

என்

 1. என்கை 353 என்+
 2. என்செவி 353 என்+
 3. என்ஞாண் 353 என்+
 4. என்தலை 353 என்+
 5. எனது 116 என்+அது
 6. என்நூல் 353 என்+
 7. என்புறம் 353 என்+
 8. என்மணி 353 என்+
 9. என்யாழ் 353 என்+
 10. என்வட்டு 353 என்+
 11. என்னடை 353 என்+
 12. என்னாடை 353 என்+
 13. என்னை 193 என்+ஐ
 14. என்னொடு 193 என்+ஒடு

தொகு

 1. ஏஎ கொண்டான் 273 =அம்பு
 2. ஏஎக் கொற்றா 274 =அம்பு வைத்திருக்கும்
 3. ஏஎக்கொட்டில் 278 =அம்பு
 4. ஏஎச் சாத்தா 274 =அம்பு வைத்திருக்கும்
 5. ஏஎச்சாலை 278 =அம்பு
 6. ஏஎத் தேவா 274 =அம்பு வைத்திருக்கும்
 7. ஏஎத்துளை 278 =அம்பு
 8. ஏஎப் பூதா 274 =அம்பு வைத்திருக்கும்
 9. ஏஎப்புழை 278 =அம்பு

ஏண் (உயர்தல், உயர்வு)

 1. ஏணி 145

ஏ (அம்பு)

 1. ஏவின் கடுமை 280 =அம்பு
 2. ஏவின் சிறுமை 280 =அம்பு
 3. ஏவின் தீமை 280 =அம்பு
 4. ஏவின் பெருமை 280 =அம்பு

ஏழ் (ஏழு)

 1. ஏழ் நூறாயிரம் 393 =ஏழு
 2. ஏழகல் 395 =ஏழு
 3. ஏழ்தாமரை 394 =ஏழு
 4. ஏழ்வெள்ளம் 394 =ஏழு
 5. ஏழன் காயம் 389 =ஏழு
 6. ஏழன் சுக்கு 389 =ஏழு
 7. ஏழன் தோரை 389 =ஏழு
 8. ஏழன் பயறு 389 =ஏழு
 9. ஏழனை 195 =ஏழு
 10. ஏழனொடு 195 =ஏழு
 11. ஏழாம்பல் 394 =ஏழு
 12. ஏழாயிரம் 392 =ஏழு
 13. ஏழிரண்டு 395 =ஏழு
 14. ஏழுமா 480 =ஏழு
 15. ஏழுவட்டி 390 =ஏழு
 16. ஏழுழக்கு 395 =ஏழு
 17. ஏழொன்று 395 =ஏழு

ஏறு

 1. ஏறங்கோள் 418 =ஏறு அம் கோள்
 2. ஏறிற்று 145

ஏனம்

 1. ஏனம் = ஏ 135 =பன்றி

தொகு

 1. ஐகான் 138 ஐ எழுத்து

ஐந்து > ஐ

 1. ஐங்கலம் 448 ஐந்து+
 2. ஐங்கழஞ்சு 448 ஐந்து+
 3. ஐஞ்சாடி 448 ஐந்து+
 4. ஐது 145 = ஐந்து
 5. ஐந்து நூறாயிரம் 471 ஐந்து+
 6. ஐந்துமா 480 ஐந்து+
 7. ஐந்தூதை 448 ஐந்து+
 8. ஐந்தொடி 448 ஐந்து+
 9. ஐந்நாழி 451 ஐந்து+
 10. ஐந்நூறாயிரம் 471 ஐந்து+
 11. ஐந்நூறு 462 ஐந்து+
 12. ஐம்பஃது 443 ஐந்து+
 13. ஐம்பலம் 448 ஐந்து+
 14. ஐம்பானை 448 ஐந்து+
 15. ஐம்மண்டை 451 ஐந்து+
 16. ஐம்மா 480 ஐந்து+
 17. ஐயகல் 456 ஐந்து+
 18. ஐயம் 145 =வியப்பு
 19. ஐயாயிரம் 468 ஐந்து+
 20. ஐயுழக்கு 456 ஐந்து+
 21. ஐவட்டி 454 ஐந்து+

தொகு

ஒடு

 1. ஒடுங்கோடு 263 ஒடு மரம்
 2. ஒடுஞ்செதிள் 263 ஒடு மரம்
 3. ஒடுந்தோல் 263 ஒடு மரம்
 4. ஒடும்பூ 263 ஒடு மரம்
 5. ஒடுவின்குறை 264 ஒடு மரம்

ஒன்று

 1. ஒரடை 479 ஒன்று+
 2. ஒர்யாழ் 479 ஒன்று+
 3. ஒராடை 479 ஒன்று+
 4. ஒராயிரம் 464 ஒன்று+
 5. ஒரு கால் 446 ஒன்று+
 6. ஒரு பதின் கழஞ்சு 477 ஒன்று+
 7. ஒரு பதின் தொடி 477 ஒன்று+
 8. ஒரு பதின் பலம் 477 ஒன்று+
 9. ஒரு முக்கால் 446 ஒன்று+
 10. ஒரு முந்திரிகை 446 ஒன்று+
 11. ஒருகல் 478 ஒன்று+
 12. ஒருகலம் 446 ஒன்று+
 13. ஒருகழஞ்சு 446 ஒன்று+
 14. ஒருசாடி 446 ஒன்று+
 15. ஒருசுனை 478 ஒன்று+
 16. ஒருஞாண் 478 ஒன்று+
 17. ஒருதுடி 478 ஒன்று+
 18. ஒருதூதை 446 ஒன்று+
 19. ஒருதொடி 446 ஒன்று+
 20. ஒருநாழி 446 ஒன்று+
 21. ஒருநாளைக் குழவி 406 ஒன்று+
 22. ஒருநூல் 478 ஒன்று+
 23. ஒருநூற்றுக்கலம் 474 ஒன்று+
 24. ஒருநூற்றொருபஃது 473 ஒன்று+
 25. ஒருநூறாயிரம் 471 ஒன்று+
 26. ஒருநூறு 460 ஒன்று+
 27. ஒருபஃதனை 200 ஒன்று+
 28. ஒருபஃதனொடு 200 ஒன்று+
 29. ஒருபஃது 438 ஒன்று+
 30. ஒருபத்திரண்டு 475 ஒன்று+
 31. ஒருபத்துமூன்று 475 ஒன்று+
 32. ஒருபத்தொன்று 475 ஒன்று+
 33. ஒருபதிற்றுக்கலம் 475 ஒன்று+
 34. ஒருபதிற்றுக்கலம் 476 ஒன்று+
 35. ஒருபதின்அகல் 477 ஒன்று+
 36. ஒருபதின்உழக்கு 477 ஒன்று+
 37. ஒருபதின்கலம் 477 ஒன்று+
 38. ஒருபதின்சாடி 477 ஒன்று+
 39. ஒருபதின்தூதை 477 ஒன்று+
 40. ஒருபதின்நாழி 477 ஒன்று+
 41. ஒருபதின்பானை 477 ஒன்று+
 42. ஒருபதின்மண்டை 477 ஒன்று+
 43. ஒருபதின்வட்டி 477 ஒன்று+
 44. ஒருபதினாயிரம் 476 ஒன்று+
 45. ஒருபலம் 446 ஒன்று+
 46. ஒருபறை 478 ஒன்று+
 47. ஒருபாற்கு 124 ஒன்று+
 48. ஒருபானை 200 ஒன்று+
 49. ஒருபானை 446 ஒன்று+
 50. ஒருபானொடு 200 ஒன்று+
 51. ஒருமண்டை 446 ஒன்று+
 52. ஒருமணி 478 ஒன்று+
 53. ஒருயாழ் 478 ஒன்று+

ஒடு

 1. ஒருவங்குழி 141 ஒன்று+

ஒன்று

 1. ஒருவட்டி 446 ஒன்று+
 2. ஒருவட்டு 478 ஒன்று+

ஒல்லை (இடைச்சொல்)

 1. ஒல்லைக் கொண்டான் 159 =உடனே
 2. ஒல்லொலித்தது 482 ஒல்லை

ஒன்பது

 1. ஒன்பதிற்றகல் 459 ஒன்பது+
 2. ஒன்பதிற்றுக்கோடி 470 ஒன்பது+
 3. ஒன்பதிற்றுத்தடக்கை 470 ஒன்பது+
 4. ஒன்பதிற்றெழுத்து 470 ஒன்பது+
 5. ஒன்பதிற்றொன்று 470 ஒன்பது+
 6. ஒன்பதின் கூறு 434 ஒன்பது+
 7. ஒன்பதின்அகல் 459 ஒன்பது+
 8. ஒன்பதின்உழக்கு 459 ஒன்பது+
 9. ஒன்பதின்கலம் 459 ஒன்பது+
 10. ஒன்பதின்கழஞ்சு 459 ஒன்பது+
 11. ஒன்பதின்சாடி 459 ஒன்பது+
 12. ஒன்பதின்தூதை 459 ஒன்பது+
 13. ஒன்பதின்தொடி 459 ஒன்பது+
 14. ஒன்பதின்நாழி 459 ஒன்பது+
 15. ஒன்பதின்பலம் 459 ஒன்பது+
 16. ஒன்பதின்பால் 434 ஒன்பது+
 17. ஒன்பதின்பானை 459 ஒன்பது+
 18. ஒன்பதின்மண்டை 459 ஒன்பது+
 19. ஒன்பதின்வட்டி 459 ஒன்பது+
 20. ஒன்பதினாயிரம் 470 ஒன்பது+
 21. ஒன்பது நூறாயிரம் 471 ஒன்பது+
 22. ஒன்பானை 200 ஒன்பது+ஐ
 23. ஒன்பானொடு 200 ஒன்பது+ஒடு

ஒன்று

 1. ஒன்றரை 166 ஒன்று+
 2. ஒன்றன்காயம் 420 ஒன்று+
 3. ஒன்றன்சுக்கு 420 ஒன்று+
 4. ஒன்றன்தோரை 420 ஒன்று+
 5. ஒன்றன்பயறு 420 ஒன்று+
 6. ஒன்றனொடு 199 ஒன்று+
 7. ஒன்றின்குறை 168 ஒன்று+

தொகு

 1. ஓஒ கொண்டான் 273 274 291 ஓ-விளி
 2. ஓஒக் கடுமை 293 ஓ = மதகுப் பலகை
 3. ஓஒக் கொற்றா 274 ஓ-விளி
 4. ஓஒச் சாத்தா 274 ஓ = மதகுப் பலகை
 5. ஓஒச் சிறுமை 293 ஓ = மதகுப் பலகை
 6. ஓஒத் தீமை 293 ஓ = மதகுப் பலகை
 7. ஓஒத் தேவா 274 ஓ-விளி
 8. ஓஒப் பூதா 274 ஓ-விளி
 9. ஓஒப் பெருமை 293
 10. ஓக்கடிது 290 ஓ = மதகுப் பலகை
 11. ஓக்கம் 145 =உயர்வு
 12. ஓச்சிறிது 290 ஓ = மதகுப் பலகை
 13. ஓத்தீது 290 ஓ = மதகுப் பலகை
 14. ஓப்பெரிது 290 ஓ = மதகுப் பலகை

ஒன்று

 1. ஓரகல் 455 ஒன்று+
 2. ஓரடை 171 479 ஒன்று+
 3. ஓர்யாட்டை யானை 426 ஒன்று+
 4. ஓரரை 446 ஒன்று+
 5. ஓரரைக்கால் 446 ஒன்று+
 6. ஓராடை 479 ஒன்று+
 7. ஓராயிரம் 465 ஒன்று+
 8. ஓரிரண்டு 446 ஒன்று+
 9. ஓருழக்கு 455 ஒன்று+
 10. ஓரெடை 171 ஒன்று+
 11. ஓரொன்று 446 482 ஒன்று+

 1. ஓவியத்தது 145 ஓ = மதகுப் பலகை

 1. ஓனம் = 135 ஓ-எழுத்து

தொகு

 1. ஔகான் = 138 ஔ-எழுத்து
 2. ஔவியம் 145 =காழ்ப்புணர்வு

தொகு

கல்

 1. கஃறீது 150 கல்
 2. கஃறீது 370 கல்

கள்

 1. கட்கடிது 404 கள்
 2. கட்கடுமை 404 கள்

கட்டி

 1. கட்டகல் 247 கட்டி அகல்

கள்

 1. கட்டீது 369 கள்

கடி

 1. கடிகா 159 கடி

கடு

 1. கடுக்காய் 260 கடு
 2. கடுக்குறிது 255 கடு
 3. கடுச்சிறிது 255 கடு
 4. கடுச்செதிள் 260 கடு
 5. கடுத்தோல் 260 கடு
 6. கடுப்பூ 260 கடு
 7. கடுப்பெரிது 255 கடு
 8. கடுவின்குறை 264 கடு
 9. கடுவினை 174 கடு
 10. கடுவினொடு 174 கடு

கணவிரம்

 1. கணவிரங்கோடு 247 கணவிரம்

கதிர்

 1. கதிர்ஞ்ஞெரி 146 கதிர்+ஞெரி
 2. கதிர்ஞெரி 146 கதிர்+ஞெரி

கப்பி

 1. கப்பித்தை 247 கப்பி பித்தை

கபிலர்

 1. கபிலபரணர் 154 கபிலர்+பரணர்

கம்

 1. கம்மக்குடம் 330 கம் (கலை)
 2. கம்மச்சாடி 330 கம் (கலை)
 3. கம்மத்தூதை 330 கம் (கலை)
 4. கம்மப்பானை 330 கம் (கலை)
 5. கம்மு ஞாற்சி 329 கம் (கலை)
 6. கம்மு ஞான்றது 329 கம் (கலை)
 7. கம்மு நீட்சி 329 கம் (கலை)
 8. கம்மு நீண்டது 329 கம் (கலை)
 9. கம்மு மாட்சி 329 கம் (கலை)
 10. கம்மு மாண்டது 329 கம் (கலை)
 11. கம்மு வலிது 329 கம் (கலை)
 12. கம்மு வலிமை 329 கம் (கலை)
 13. கம்முக் கடிது 329 கம் (கலை)
 14. கம்முக் கடுமை 329 கம் (கலை)
 15. கம்முச் சிறிது 329 கம் (கலை)
 16. கம்முச் சிறுமை 329 கம் (கலை)
 17. கம்முத் தீமை 329 கம் (கலை)
 18. கம்முப் பெருமை 329 கம் (கலை)

கருமை

 1. கரிது குதிரை 426 கருமை
 2. கரிய குதிரை 211 கருமை
 3. கரியதன்கோடு 418 கருமை
 4. கரியதனை 196 கருமை
 5. கரியதனொடு 196 கருமை
 6. கரியவற்றுக் கோடு 287 கருமை
 7. கரியவற்றை 179 கருமை
 8. கரியார்தம்மையும் 192 கருமை
 9. கருஞ்சான்றான் 482 கருமை

கரை

 1. கரை குறிது 159

கலம்

 1. கலக்குறை 167 கலம்
 2. கலக்கொள் 315 கலம்

கல்

 1. கல்குறிது 369 கல்
 2. கல்சிறிது 369 கல்

கலம்

 1. கலத்துக்குறை 134 169 கலம்
 2. கலநெல் 315 கலம்
 3. கலப்பயறு 167 கலம்
 4. கல்பெரிது 369 கலம்

கல்

 1. கல்லம்பாறை 406 கல்
 2. கல்லினை 203 கல்
 3. கல்லுக்கடிது 377 கல்
 4. கல்லுக்கடுமை 377 கல்
 5. கல்லுச்சிறிது 377 கல்
 6. கல்லுச்சிறுமை 377 கல்
 7. கல்லுஞாற்சி 377 கல்
 8. கல்லுஞான்றது 377 கல்
 9. கல்லுத்தீது 377 கல்
 10. கல்லுத்தீமை 377 கல்
 11. கல்லுநீட்சி 377 கல்
 12. கல்லுநீண்டது 377 கல்
 13. கல்லுப்பெரிது 377 கல்
 14. கல்லுப்பெருமை 377 கல்
 15. கல்லுமாட்சி 377 கல்
 16. கல்லுமாண்டது 377 கல்
 17. கல்லுவலிது 377 கல்
 18. கல்லுவலிமை 377 கல்
 19. கல்லை 203 கல்

கலன்

 1. கலனேபதக்கு 165 கலன்

கலை

 1. கலைக்கோடு 287 கலை
 2. கலைங்கோடு 287 கலை

கழஞ்சு

 1. கழஞ்சின்குறை 168 கழஞ்சு

கழூஉ

 1. கழூஉவினொடு 174 கழூஉ (கழுமரம்)
 2. கழூவினை 174 கழூஉ (கழுமரம்)

கழை

 1. கழையினை 203 கழை
 2. கழையை 203 கழை

கள்ளி

 1. கள்ளியங்காடு 483 கள்ளி

கள்

 1. கள்ளுக்கடிது 404 கள்
 2. கள்ளுக்கடுமை 404 கள்

கல்

 1. கற்குறிது 369 கல்
 2. கற்குறை 367 கல்
 3. கற்சிறிது 369 கல்
 4. கற்சிறை 367 கல்
 5. கற்தலை 367 கல்
 6. கற்புறம் 367 கல்
 7. கற்பெரிது 369 கல்
 8. கற்றீது 370 கல்

கன்

 1. கன்ஞான்றது 347 கல்
 2. கன்ஞெரி 368 கல்
 3. கன்ஞெரிந்தது 368 கல்
 4. கன்நீண்டது 347 368 கல்
 5. கன்நுனி 368 கல்
 6. கன்மாண்டது 347 368 கல்
 7. கன்முறி 368 கல்
 8. கன்யாது 347 கல்
 9. கன்வலிது 347
 10. கன்னக்குடம் 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 11. கன்னங்கடிது 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 12. கன்னங்கடுமை 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 13. கன்னச்சாடி 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 14. கன்னஞ்சிறிது 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 15. கன்னஞ்சிறுமை 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 16. கன்னஞாற்சி 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 17. கன்னத்தூதை 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 18. கன்னந்தீது 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 19. கன்னந்தீமை 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 20. கன்னநீட்சி 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 21. கன்னப்பானை 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 22. கன்னம்பெரிது 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 23. கன்னம்பெருமை 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 24. கன்னமாட்சி 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 25. கன்னவலிமை 347 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 26. கன்னன்று 150 கன்னம் (கன்னான் தொழில்)
 27. கன்னு ஞான்றது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 28. கன்னு நீண்டது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 29. கன்னு மாண்டது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 30. கன்னு யாது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 31. கன்னு வலிது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 32. கன்னுக் கடிது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 33. கன்னுக்கடுமை 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 34. கன்னுச் சிறிது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 35. கன்னுச்சிறுமை 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 36. கன்னுஞாற்சி 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 37. கன்னுத் தீது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 38. கன்னுத்தீமை 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 39. கன்னுநீட்சி 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 40. கன்னுப் பெரிது 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 41. கன்னுப்பெருமை 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 42. கன்னுமாட்சி 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 43. கன்னுயாப்பு 346 கன் (கன்னான் தொழில்)
 44. கன்னுவலிமை 346 கன் (கன்னான் தொழில்)

கா தொகு

கா

 1. காஅக்குறை 227 கா - நிறைப்பெயர்
 2. காஅச்செய்கை 227 கா - நிறைப்பெயர்
 3. காஅத்தலை 227 கா - நிறைப்பெயர்
 4. காஅப்புறம் 227 கா - நிறைப்பெயர்
 5. காக்குறை 170 கா - நிறைப்பெயர்

காக்கை

 1. காக்கையது பலி 203 (+அது)
 2. காக்கையிற் கரிது 203 +இன்

காணி

 1. காணிக்குறை 167 காணி – 1/80
 2. காணியேமுந்திரிகை 165 காணி – 1/80

காய்

 1. காய்ஞ்ஞெரி 146 காய்+
 2. காய்ஞெரி 146 காய்+

கார்

 1. கார்கறுத்தது 482 கார்+

கால்

 1. காலேகாணி 165 21/80

காவிதி

 1. காவிதிப்புரவு 155 காவிதி+ (உழவர்க்கு அரசன் வழங்கும் விருது காவிதி)
 2. காவிதிப்பூ 155 காவிதி+ (உழவர்க்கு அரசன் வழங்கும் விருது காவிதி)

கா

 1. காவின்குறை 170 கா - நிறைப்பெயர்

கால்

 1. காற்குறை 167 (-)1/4

கான்

 1. கான்கோழி 335 கான்+ (காடு)
 2. கானலம்பெருந்துறை 483 கானல்

கி தொகு

கிடந்தது

 1. கிடந்தது குதிரை 426 பயனிலைத் தொடர்

கிழக்கு

 1. கிழக்கண் 202 கிழக்கு+கண்
 2. கிழக்கே மேற்கு 432 கிழக்கு+

கிளி

 1. கிளி அரிது 141 கிளி+
 2. கிளிக்கால் 236 கிளி+
 3. கிளிக்குறிது 159 கிளி+
 4. கிளிகுறிது 159 கிளி+
 5. கிளிச்சிறகு 236 கிளி+
 6. கிளித்தலை 236 கிளி+
 7. கிளிப்புறம் 236 கிளி+
 8. கிளியின்கால் 247 கிளி+
 9. கிளியினை 203 கிளி+
 10. கிளியை 203 கிளி+

கீ தொகு

கிழக்கு

 1. கீழ்கூரை 433 கிழக்கு+
 2. கீழுகுளம் 396 கிழக்கு+
 3. கீழுசேரி 396 கிழக்கு+
 4. கீழுதோட்டம் 396 கிழக்கு+
 5. கீழுபாடி 396 கிழக்கு+

கு தொகு

குதிர்

 1. குதிர்ங்கோடு 364 குதிர்+ (மரப்பெயர்)
 2. குதிர்ஞ்செதிள் 364 குதிர்+ (மரப்பெயர்)
 3. குதிர்ந்தோல் 364 குதிர்+ (மரப்பெயர்)
 4. குதிர்ம்பூ 364 குதிர்+ (மரப்பெயர்)

குமரன்

 1. குமரக்கோட்டம் 154 குமரன்+
 2. குமரகோட்டம் 154 குமரன்+

குமிழ்

 1. குமிழங்கோடு 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)
 2. குமிழ்ங்கோடு 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)
 3. குமிழஞ்செதிள் 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)
 4. குமிழ்ஞ்செதிள் 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)
 5. குமிழந்தோல் 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)
 6. குமிழ்ந்தோல் 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)
 7. குமிழம்பூ 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)
 8. குமிழ்ம்பூ 387 குமிழ்+ (மரப்பெயர்)

குயின்

 1. குயின்குழாம் 336 குயின்+ (மேகம்)
 2. குயின்செலவு 336 குயின்+ (மேகம்)
 3. குயின்தோற்றம் 336 குயின்+ (மேகம்)
 4. குயின்மறைவு 336 குயின்+ (மேகம்)

குரங்கு

 1. குரக்கு அடைவு 415 குரங்கு+
 2. குரக்கு ஆட்டம் 415 குரங்கு+
 3. குரக்கு ஞாற்சி 415 குரங்கு+
 4. குரக்கு நீட்சி 415 குரங்கு+
 5. குரக்கு மாட்சி 415 குரங்கு+
 6. குரக்கு யாப்பு 415 குரங்கு+
 7. குரக்கு வலிமை 415 குரங்கு+
 8. குரக்குக்கால் 415 குரங்கு+
 9. குரக்குச்செவி 415 குரங்கு+
 10. குரக்குத்தலை 415 குரங்கு+
 11. குரக்குப்புறம் 415 குரங்கு+
 12. குரங்கியாது 411 குரங்கு+
 13. குரங்கின்கால் 415 குரங்கு+
 14. குரங்கு கடிது 426 குரங்கு+
 15. குரங்கு சிறிது 426 குரங்கு+
 16. குரங்கு தீது 426 குரங்கு+
 17. குரங்கு பெரிது 426 குரங்கு+
 18. குரங்குக் கால் 415 குரங்கு+
 19. குரங்குச் செவி 415 குரங்கு+
 20. குரங்குத் தலை 415 குரங்கு+
 21. குரங்குப் புறம் 415 குரங்கு+

குருந்து

 1. குருந்தங்கோடு 417 குருந்து+ (மரப்பெயர்)
 2. குருந்தஞ்செதிள் 417 குருந்து+ (மரப்பெயர்)
 3. குருந்தந்தோல் 417 குருந்து+ (மரப்பெயர்)
 4. குருந்தம்பூ 417 குருந்து+ (மரப்பெயர்)

குவளை

 1. குவளை மலர் 110 குவளை+

குளம்

 1. குளக்கரை 313 குளம்+
 2. குளங்கரை 313 குளம்+
 3. குளச்சேறு 313 குளம்+
 4. குளஞ்சேறு 313 குளம்+
 5. குளத்தாது 313 குளம்+
 6. குளத்தின்புறம் 406 குளம்+
 7. குளந்தாது 313 குளம்+
 8. குளப்பூழி 313 குளம்+
 9. குளம்பூழி 313 குளம்+
 10. குளவாம்பல் 312 குளம்+
 11. குளாஅம்பல் 312 குளம்+

குளி

 1. குளிகுறுமை 247 குளிக் குறுமை குளியல்

குன்றம்

 1. குன்றக் கூகை 129 419 குன்றம்+
 2. குன்றேறாமா 142 குன்று ஏறா மா | குன்று ஏறு ஆமா

கூ தொகு

கூட்டு

 1. கூட்டுக்கொற்றா 153 வினைமுற்றுத்தொடர்
 2. கூட்டுகொற்றா 153 153 வினைமுற்றுத்தொடர்

கூதளம்

 1. கூதாளங்கோடு 247 கூதாளம் (மரப்பெயர்)

கே தொகு

கேட்டை

 1. கேட்டையாற் கொண்டான் 287 கேட்டை (நாள் பெயர்)
 2. கேட்டையாற் சென்றான் 287 கேட்டை (நாள் பெயர்)
 3. கேட்டையாற் தந்தான் 287 கேட்டை (நாள் பெயர்)
 4. கேட்டையாற் போயினான் 287 கேட்டை (நாள் பெயர்)

கேள் < கேண்ம்

 1. கேண்மியா கொற்றா 225 கேள் > கேண்ம்+யா
 2. கேண்மியா சாத்தா 225 கேள் > கேண்ம்+யா
 3. கேண்மியா தேவா 225 கேள் > கேண்ம்+யா
 4. கேண்மியா பூதா 225 கேள் > கேண்ம்+யா

கை தொகு

கை

 1. கைஞ்ஞெரித்தார் 146 கை+ஞெரித்தார்

கைதூ

 1. கைதூக் கொற்றா 266 ஏவல் வினைமுற்றுத்தொடர்
 2. கைதூச் சாத்தா 266 ஏவல் வினைமுற்றுத்தொடர்
 3. கைதூத் தேவா 266 ஏவல் வினைமுற்றுத்தொடர்
 4. கைதூப் பூதா 266 ஏவல் வினைமுற்றுத்தொடர்

கொ தொகு

கொக்கு

 1. கொக்கியாது 411 கொக்கு+யாது
 2. கொக்கின்கால் 415 கொக்கு
 3. கொக்குக் கடிது 410 கொக்கு
 4. கொக்குக் கடிது 427 கொக்கு
 5. கொக்குக் கடுமை 410 கொக்கு
 6. கொக்குக்கால் 415 கொக்கு
 7. கொக்குச் சிறிது 427 கொக்கு
 8. கொக்குச்சிறகு 415 கொக்கு
 9. கொக்குத் தீது 427 கொக்கு
 10. கொக்குத்தலை 415 கொக்கு
 11. கொக்குப் பெரிது 427 கொக்கு
 12. கொக்குப்புறம் 415 கொக்கு

கொங்கு

 1. கொங்கத்துழவு 419 கொங்கு+(அத்து)+உழவு

கொள்

 1. கொட்குறை 167 கொள்+

கொண்மூ

 1. கொண்மூக்கடிது 265 கொண்மூ+ (மேகம்)
 2. கொண்மூக்குழாம் 267 கொண்மூ+ (மேகம்)
 3. கொண்மூச்சிறிது 265 கொண்மூ+ (மேகம்)
 4. கொணமூச்செலவு 267 கொண்மூ+ (மேகம்)
 5. கொண்மூத்தீது 265 கொண்மூ+ (மேகம்)
 6. கொண்மூத்தோற்றம் 267 கொண்மூ+ (மேகம்)
 7. கொண்மூப்பறைவு267 கொண்மூ+ (மேகம்)
 8. கொண்மூப்பெரிது 265 கொண்மூ+ (மேகம்)
 9. கொண்மூவின் குழாம் 271 கொண்மூ+ (மேகம்)

கொணா (கொண்டுவா)

 1. கொணாகொற்றா 152 வினைமுற்றுத்தொடர்

கொல்

 1. கொல்யானை 482 வினைத்தொகை
 2. கொல்லுங் கொற்றன் 315 கொல் (வினை)

கொள்

 1. கொளலோ கொண்டான் 292 ஓ- இடைச்சொல் (ஐயப்பொருள்)
 2. கொள்ளெனக் கொண்டான் 205 என இடைச்சொல்
 3. கொள்ளே ஐயவி 165 கொள், ஐயவி (கூலப் பெயர்)

கொல்

 1. கொற்கடிது 372 கொல்லன் தொழில்
 2. கொற்சிறிது 372 கொல்லன் தொழில்
 3. கொற்தீது 372 கொல்லன் தொழில்
 4. கொற்பெரிது 372 கொல்லன் தொழில்

கொற்றன்

 1. கொற்றங்குடி 351 கொற்றம் (வெற்றி)
 2. கொற்றங்கொற்றன் 351 கொற்றன் (மகன்) கொற்றன்
 3. கொற்றந்தை 348 கொற்றன்+தந்தை
 4. கொற்றற்கு 115 கொற்றன்+
 5. கொற்றன்றந்தை348 கொற்றன்+தந்தை
 6. கொற்றனை 203 கொற்றன்+
 7. கொற்றனைக் கொணர்ந்தான் 158 203 கொற்றன்+

கோ தொகு

கோன்

 1. கோஒற்கு 124 கோன்+
 2. கோஒன்கை 295 கோன்+
 3. கோஒன்செவி 295 கோன்+
 4. கோஒன்தலை 295 கோன்+
 5. கோஒன்புறம் 295 கோன்+
 6. கோஒனை 181 கோன்+
 7. கோஒனொடு 181 கோன்+

கோள்

 1. கோட்கடிது 402 கோள் (கொள்கை)
 2. கோட்கடுமை 399 கோள் (கொள்கை)
 3. கோட்கடுமை 402 கோள் (கொள்கை)
 4. கோட்சிறிது 402 கோள் (கொள்கை)
 5. கோட்சிறுமை 402 கோள் (கொள்கை)
 6. கோட்தீது 402 கோள் (கொள்கை)
 7. கோட்தீமை 402 கோள் (கொள்கை)
 8. கோட்பெரிது 402 கோள் (கொள்கை)
 9. கோட்பெருமை 402 கோள் (கொள்கை)

கோணம்

 1. கோணாகோணம் 312 கோணம்+கோணம்
 2. கோணாவட்டம்312 கோணம்+வட்டம்

கோ

 1. கோயில் 294 கோ+இல்

கோலிகன்

 1. கோலிகக்கருவி 154 கோலிகம் (வட்டம் போடும் கருவி)

கோள்

 1. கோள்கடிது 401, 402 கோள் (கொள்கை)
 2. கோள்கடுமை 399, 402 கோள் (கொள்கை)
 3. கோள்சிறிது 401, 402 கோள் (கொள்கை)
 4. கோள்சிறுமை 402 கோள் (கொள்கை)
 5. கோள்தீது 401 402 கோள் (கொள்கை)
 6. கோள்தீமை 402 கோள் (கொள்கை)
 7. கோள்பெரிது 401, 402 கோள் (கொள்கை)
 8. கோள்பெருமை 402 கோள் (கொள்கை)

கோல்

 1. கோறீது 161 கோல்+

கோன்

 1. கோன்கொற்றன் 352 கோன்+கொற்றன்
 2. கோன்றந்தை 352 கோன்+தந்தை

கோல்

 1. கோனன்று 161 கோல்+நன்று

கௌ தொகு

கௌ < கௌவு

 1. கௌவு ஞான்றது 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 2. கௌவு வலிது 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 3. கௌவு வலிமை 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 4. கௌவுக்கடிது 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 5. கௌவுக்கடுமை 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 6. கௌவுக்கொற்றா 153 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 7. கௌவுகொற்றா 153 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 8. கௌவுச்சிறிது 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 9. கௌவுச்சிறுமை 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 10. கௌவுஞாற்சி 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 11. கௌவுத்தீது 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 12. கௌவுத்தீமை 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 13. கௌவுப்பெரிது 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)
 14. கௌவுப்பெருமை 296 கௌவு+ (கௌவுதல் என்னும் வினை)

சா தொகு

 1. சாக்குத்தினான் 210 சா+ ஏவல் வினை
 2. சாஞான்றார் 210 சா+
 3. சாட்கோல் 148 சாண்+
 4. சாத்தங்குடி 351 சாத்தன்+
 5. சாத்தங்கொற்றன் 351 சாத்தன்+
 6. சாத்தந்தை 348 சாத்தன்+தந்தை
 7. சாத்தற்கு 115 சாத்தன்+
 8. சாத்தன் உண்டான் 109 சாத்தன்+
 9. சாத்தன் கை 109 சாத்தன்+
 10. சாத்தன்குறிது 156 சாத்தன்+ (எருதின் பெயர்)
 11. சாத்தன்குறியன் 156 சாத்தன்+
 12. சாத்தன்கை 156 சாத்தன்+
 13. சாத்தன்றந்தை 348 சாத்தன்+
 14. சாத்தனை 117 சாத்தன்+
 15. சாத்தனொடு 117 சாத்தன்+
 16. சார்க்கால் 365 சார்+ (மரப்பெயர்)
 17. சார்ங்கோடு 364 சார்+ (மரப்பெயர்)
 18. சார்ஞ்செதிள் 364 சார்+ (மரப்பெயர்)
 19. சார்ந்தோல் 364 சார்+ (மரப்பெயர்)
 20. சாரப்பட்டான் 157 சார் (வினை) சார்+ (மரப்பெயர்)
 21. சார்ம்பூ 364 சார்+ (மரப்பெயர்)
 22. சான்றீர்நும்மையும் 192சான்றீர்+

சி தொகு

 1. சிஃறாழிசை 216 சில+
 2. சித்திரைக்குக் கொண்டான் 128 சித்திரை (காலப்பெயர்)
 3. சித்திரைக்குக் கொண்டான் 287 சித்திரை (காலப்பெயர்)
 4. சித்திரைக்குச் சென்றான் 287 சித்திரை (காலப்பெயர்)
 5. சித்திரைக்குத் தந்தான் 287 சித்திரை (காலப்பெயர்)
 6. சித்திரைக்குப் போயினான் 287 சித்திரை (காலப்பெயர்)
 7. சில குதிரை 211 சில+
 8. சிலச்சில 216 சில+
 9. சிலசில 216 சில+
 10. சில்படை 215 சில+
 11. சில்லவற்றை 175 சில+
 12. சில்லவற்றொடு 175 சில+
 13. வசில்வேள்வி 215 சில+
 14. சிலாஅப் பொழுது 214 சில+
 15. சிற்சில வித்தி 215 சில+
 16. சின்னூல் 216 சில+

சூ தொகு

 1. சூர்க்கோட்பட்டான் 157 சூர்+ (அச்சம், பேய்)
 2. சூர்கோட்பட்டான் 157 சூர்+ (அச்சம், பேய்)

செ தொகு

 1. செத்துக்கிடந்தான் 428 செத்து+
 2. செந்நாய் 211 செம்மை+
 3. செம்பொன்பதின்றொடி 142 செம்பு+ஒன்பதின்+தொடி, செம்மை+பொன்+பத்து+தொடி
 4. செம்மு ஞாற்சி 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 5. செம்மு ஞான்றது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 6. செம்மு நீட்சி 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 7. செம்மு நீண்டது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 8. செம்மு மாட்சி 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 9. செம்மு மாண்டது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 10. செம்மு வலிது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 11. செம்மு வலிமை 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 12. செம்முக் கடிது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 13. செம்முக் கடுமை 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 14. செம்முச் சிறிது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 15. செம்முச் சிறுமை 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 16. செம்முத் தீது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 17. செம்முத் தீமை 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 18. செம்முப் பெரிது 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 19. செம்முப் பெருமை 328 செம்+ (மரப்பெயர்)
 20. செய்யவற்றை 179 செம்மை < செய்ய + வற்று + ஐ
 21. செருக்களம் 261 செரு+
 22. செருவ ஞாற்சி 261 செரு+
 23. செருவக்களம் 261 செரு+
 24. செருவச்சேனை 261 செரு+
 25. செருவத்தானை 261 செரு+
 26. செருவப்பறை 261 செரு+
 27. செருவின் கடுமை 261 செரு+
 28. செல்க குதிரை 211 வினைமுற்றுத்தொடர்
 29. செற்கடிது 372 செல் (நெல்லைத் தின்னும் செல்லுப்பூச்சி)
 30. செற்சிறிது 372 செல் (நெல்லைத் தின்னும் செல்லுப்பூச்சி)
 31. செற்தீது 372 செல் (நெல்லைத் தின்னும் செல்லுப்பூச்சி)
 32. செற்பெரிது 372 செல் (நெல்லைத் தின்னும் செல்லுப்பூச்சி)

சே தொகு

 • சே என்னும் சொல்லுக்கு எருது என்னும் பொருளும் உண்டு [2]
 1. சேக்கடிது 275 சே+ (மரப்பெயர்)
 2. சேங்கோடு 279 சே+ (மரப்பெயர்)
 3. சேச்சிறிது 275 சே+ (மரப்பெயர்)
 4. சேஞ்செதிள் 279 சே+ (மரப்பெயர்)
 5. சேத்தீது 275 சே+ (மரப்பெயர்)
 6. சேந்தோல் 279 சே+ (மரப்பெயர்)
 7. சேப்பெரிது 275 சே+ (மரப்பெயர்)
 8. சேம்பூ 279 சே+ (மரப்பெயர்)
 9. சேவின் கோடு 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 10. சேவின் செதிள் 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 11. சேவின் தோல் 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 12. சேவின் பூ 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 13. சேவின்கோடு 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 14. சேவின்செவி 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 15. சேவின்தலை 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 16. சேவின்புறம் 280 சே+ (மரப்பெயர்)
 17. சேவினை 174 சே+ (மரப்பெயர்)
 18. சேவினொடு 174 சே+ (மரப்பெயர்)

சொ, சோ தொகு

 • சொல் = நெல், வாய்ச்சொல்
 1. சொற்கடிது 372
 2. சொற்சிறிது 372
 3. சொற்தீது 372
 4. சொற்பெரிது 372
 5. சோணாடு 483 சோழன்+நாடு

ஞ வரிசை தொகு

 • ஞாற்சி 145 ஞான்றது 145 ஞால் = தொங்கு
 • ஞெமை (மரப்பெயர்)
 1. ஞெமைங்கோடு 283
 2. ஞெமைஞ்செதிள் 283
 3. ஞெமைந்தோல் 283
 4. ஞெமைம்பூ 283
 5. ஞெமையின் கோடு 286

தொகு

 1. தகர்த்தான் 210 தகர்+
 2. தங்கண் 115 189 தம்+
 3. தங்கைசெவி 311 தங்கை+ (முறைப்பெயர்)
 4. தங்கைதலை 311 தங்கை+ (முறைப்பெயர்)
 5. தங்கைபுறம் 311 தங்கை+ (முறைப்பெயர்)
 6. தடக்கை 204 தடம்+
 7. தடஞ்செவி 204 தடம்+
 8. தடந்தோள் 204 தடம்+
 9. தடவுத்திரை 483 தடம்+
 10. தடவுத்தோள் 483 தடம்+
 11. தடவுமுதல் 235 தடம்+
 12. தடுத்தீது 255 தடு+
 13. தமக்கு 162 தாம் > தம்+
 14. தமது 162 தாம் > தம்+
 15. தம்மை 161 189 தாம் > தம்+
 16. தம்மொடு 189 தாம் > தம்+
 17. தமிழக்கூத்து 129 386 தமிழ்+
 18. தமிழச்சேரி 386 தமிழ்+
 19. தமிழத்தோட்டம் 386 தமிழ்+
 20. தமிழப்பள்ளி 386 தமிழ்+
 21. தவக்கொண்டான் 204 தவ+
 22. தளாஅக்கோடு 231 தளா+ (மரப்பெயர்)
 23. தளாஅங்கோடு 230 தளா+ (மரப்பெயர்)
 24. தளாஅச்செதிள் 231 தளா+ (மரப்பெயர்)
 25. தளாஅஞ்செதிள் 230 தளா+ (மரப்பெயர்)
 26. தளாஅத்தோல் 231 தளா+ (மரப்பெயர்)
 27. தளாஅந்தோல் 230 தளா+ (மரப்பெயர்)
 28. தளாஅப்பூ 231 தளா+ (மரப்பெயர்)
 29. தளாஅம்பூ 230 தளா+ (மரப்பெயர்)
 30. தளாஅவின்கோடு 231 தளா+ (மரப்பெயர்)
 31. தற்பகை 354 தான் > தன்+
 32. தற்புகழ் 354 தான் > தன்+
 33. தன் ஆடை 353 தான் > தன்+
 34. தன்அடை 353 தான் > தன்+
 35. தன்கை 353 தான் > தன்+
 36. தன்செவி 353 தான் > தன்+
 37. தன்ஞாண் 353 தான் > தன்+
 38. தன்தலை 353 தான் > தன்+
 39. தனது 116 தான் > தன்+
 40. தன்நூல் 353 தான் > தன்+
 41. தன்புறம் 353 தான் > தன்+
 42. தன்மணி 353 தான் > தன்+
 43. தன்யாழ் 353 தான் > தன்+
 44. தன்வட்டு 353 தான் > தன்+
 45. தன்னை 193 தான் > தன்+
 46. தன்னொடு 193 தான் > தன்+

தா தொகு

 1. தாங்குறியர் 322 தாம்+
 2. தாங்குறியர் 322 தாம்+
 3. தாஞ் ஞான்றார் 322 தாம்+
 4. தாஞ்சிறியர் 322 தாம்+
 5. தாஞ்சிறியர் 322 தாம்+
 6. தாஞ்ஞான்றார் 322 தாம்+
 7. தாந் நீண்டார் 322 தாம்+
 8. தாந் நீண்டார் 322 தாம்+
 9. தாந்தீயர் 322 தாம்+
 10. தாந்தீயர் 322 தாம்+
 11. தாம்பெரியர் 322 தாம்+
 12. தாம்பெரியர் 322 தாம்+
 13. தாய் கை 359 (முறைப்பெயர்)
 14. தாய் செவி 359 (முறைப்பெயர்)
 15. தாய் தலை 359 (முறைப்பெயர்)
 16. தாய் புறம் 359 (முறைப்பெயர்)
 17. தாய்க் கொண்டான் 362 (முறைப்பெயர்)
 18. தாய்க்கொலை 158 (முறைப்பெயர்)
 19. தாய்ச் சென்றான் 362 (முறைப்பெயர்)
 20. தாய்த் தந்தான் 362 (முறைப்பெயர்)
 21. தாய்ப் போயினான் 362 (முறைப்பெயர்)
 22. தாராக் கடிது 222 தாரா+ (பறவை)
 23. தாராக் கடிது 222 தாரா+ (பறவை)
 24. தாராக்கால் 226 தாரா+ (பறவை)
 25. தாராக்கால் 226 தாரா+ (பறவை)
 26. தாராச் சிறிது 222 தாரா+ (பறவை)
 27. தாராச் சிறிது 222 தாரா+ (பறவை)
 28. தாராச்சிறகு 226 தாரா+ (பறவை)
 29. தாராச்சிறகு 226 தாரா+ (பறவை)
 30. தாராத் தீது 222 தாரா+ (பறவை)
 31. தாராத் தீது 222 தாரா+ (பறவை)
 32. தாராத்தலை 226 தாரா+ (பறவை)
 33. தாராத்தலை 226 தாரா+ (பறவை)
 34. தாராப் பெரிது 222 தாரா+ (பறவை)
 35. தாராப் பெரிது 222 தாரா+ (பறவை)
 36. தாராப்புறம் 226 தாரா+ (பறவை)
 37. தாராப்புறம் 226 தாரா+ (பறவை)
 38. தாழக்கோல் 385 தாழ்+
 39. தாழக்கோல் 385 தாழ்+
 40. தாழினை 203 தாழ்+
 41. தாழினை 203 தாழ்+
 42. தாழை 203 தாழ்+
 43. தான்குறியன் 354 தான்+
 44. தான்கொற்றன் 352 தான்+
 45. தான்சிறியன் 354 தான்+
 46. தான்ஞான்றான் 354 தான்+
 47. தான்தீயன் 354 தான்+
 48. தான்நீண்டான் 354 தான்+
 49. தான்பெரியன் 354 தான்+
 50. தான்மாடனான் 354 தான்+
 51. தான்றந்தை 352 தான்+

தி தொகு

 1. திருமுக்கொற்றா 153 திருமு+ (திரும்பு)
 2. திருமுகொற்றா 153 திருமு+ (திரும்பு)
 3. தில்லங்காய் 284 தில்லை+ (மரப்பெயர்)
 4. தில்லைச் சொல்லே 159 (தில்லை இடைச்சொல்)
 5. தினக்கொண்டான் 205 தின்+
 6. தின்கொற்றா 152 தின்+
 7. தினைக்குறிது 159 தினை+ (பயிர்ப் பெயர்)
 8. தினைகுறிது 159 தினை+ (பயிர்ப் பெயர்)
 9. தினைப்புரவு 155 தினை+ (பயிர்ப் பெயர்)
 10. தினைப்பூ 155 தினை+ (பயிர்ப் பெயர்)

தீ தொகு

 • தீ+ (ஒரெழுத்தொருமொழி)
 1. தீக்கடிது 250
 2. தீச்சிறிது 250
 3. தீத்தீண்டப்பட்டான் 157
 4. தீத்தீது 250
 5. தீது 144
 6. தீது 204
 7. தீப்பெரிது 250
 8. தீயினை 203
 9. தீயை 203

து தொகு

 1. துவர்ங்கோடு 364 துவர்+ (துவரஞ்செடி)
 2. துவர்ஞ்செதிள் 364 துவர்+ (துவரஞ்செடி)
 3. துவர்ந்தோல் 364 துவர்+ (துவரஞ்செடி)
 4. துவர்ம்பூ 364 துவர்+ (துவரஞ்செடி)
 5. துள்ளுக்கடிது 402 துள்+ (துள்ளல்)
 6. துள்ளுக்கடுமை 402 துள்+ (துள்ளல்)
 7. துள்ளுச்சிறிது 402 துள்+ (துள்ளல்)
 8. துள்ளுச்சிறுமை 402 துள்+ (துள்ளல்)
 9. துள்ளுஞாற்சி 402 துள்+ (துள்ளல்)
 10. துள்ளுஞான்றது 402 துள்+ (துள்ளல்)
 11. துள்ளுத்தீமை 402 துள்+ (துள்ளல்)
 12. துள்ளுநீட்சி 402 துள்+ (துள்ளல்)
 13. துள்ளுப்பெரிது 402 துள்+ (துள்ளல்)
 14. துள்ளுப்பெருமை 402 துள்+ (துள்ளல்)
 15. துள்ளுமாட்சி 402 துள்+ (துள்ளல்)
 16. துள்ளுமாண்டது 402 துள்+ (துள்ளல்)
 17. துள்ளுவலிது 402 துள்+ (துள்ளல்)
 18. துள்ளுவலிமை 402 துள்+ (துள்ளல்)
 19. துளியத்துக்கொண்டான் 247 துளி+
 20. துன்னல்கடிது 377 துன்னல்+
 21. துன்னற்கடுமை 377 துன்னல்+

தூ தொகு

 1. தூஉக்குறை 268 தூ+ (தூதை)
 2. தூஉச்செய்கை 268 தூ+ (தூதை)
 3. தூஉத்தலை 268 தூ+ (தூதை)
 4. தூஉப்புறம் 268 தூ+ (தூதை)
 5. தூணிக்குத் தூணி தூணி+ (நிறைப்பெயர்)
 6. தூணிக்கொள் 240 தூணி+ (நிறைப்பெயர்)
 7. தூணிச்சாமை 240 தூணி+ (நிறைப்பெயர்)
 8. தூணித்தூணி 240 தூணி+ (நிறைப்பெயர்)
 9. தூணிப்பதக்கு 240 தூணி+ (நிறைப்பெயர்)
 10. தூதுணங்காய் 284 தூதுணை+ (கத்தரிக்காய்)
 11. தூதுணையின்காய் 286 தூதுணை+ (கத்தரிக்காய்)
 12. தூதை 171 277 (குழந்தைகளின் விளையாட்டுப் பொருள்கள்)

தெ தொகு

 1. தெங்கங்காய் 418 தேங்கு+காய்
 2. தெவ்வினை 185 தெவ்+ (பகை)
 3. தெவ்வினொடு 185 தெவ்+ (பகை)
 4. தெவ்வு ஞாற்சி 383 தெவ்+ (பகை)
 5. தெவ்வு ஞான்றது 383 தெவ்+ (பகை)
 6. தெவ்வு நீட்சி 383 தெவ்+ (பகை)
 7. தெவ்வு நீண்டது 383 தெவ்+ (பகை)
 8. தெவ்வு மாட்சி 383 தெவ்+ (பகை)
 9. தெவ்வு மாண்டது 383 தெவ்+ (பகை)
 10. தெவ்வு வலிது 383 தெவ்+ (பகை)
 11. தெவ்வுக்கடிது 383 தெவ்+ (பகை)
 12. தெவ்வுக்கடுமை 383 தெவ்+ (பகை)
 13. தெவ்வுக்கொற்றா 153 தெவ்+ (பகை)
 14. தெவ்வுகொற்றா 153 தெவ்+ (பகை)
 15. தெவ்வுச்சிறிது 383 தெவ்+ (பகை)
 16. தெவ்வுச்சிறுமை 383 தெவ்+ (பகை)
 17. தெவ்வுத்தீது 383 தெவ்+ (பகை)
 18. தெவ்வுத்தீமை 383 தெவ்+ (பகை)
 19. தெவ்வுப்பெரிது 383 தெவ்+ (பகை)
 20. தெவ்வுப்பெருமை 383 தெவ்+ (பகை)
 21. தெவ்வுவலிமை 383 தெவ்+ (பகை)
 22. தெள்கியாது 411 தெள்கு+ (தெள்ளுப் பூச்சி, பயறு வகைகளில் தோன்றும் உளுவான் பூச்சி
 23. தெள்கு கடிது 426 தெள்கு+
 24. தெள்கு சிறிது 426 தெள்கு+
 25. தெள்கு தீது 426 தெள்கு+
 26. தெள்கு பெரிது 426 தெள்கு+
 27. தெள்குகால் 414 தெள்கு+
 28. தெள்குசிறை 414 தெள்கு+
 29. தெள்குதலை 414 தெள்கு+
 30. தெள்குபுறம் 414 தெள்கு+
 31. தெற்கண் 202 தெற்கு+
 32. தெற்கின்கண் 202 தெற்கு+
 33. தென்கிழக்கு 433 தெற்கு+
 34. தென்சார்க்கூரை 406 தெற்கு+
 35. தென்மேற்கு 433 தெற்கு+

தே தொகு

 1. தேக்கங்கோடு 416 தேக்கு+
 2. தேக்கஞ்செதிள் 416 தேக்கு+
 3. தேக்கந்தோல் 416 தேக்கு+
 4. தேக்கம்பூ 416 தேக்கு+
 5. தேக்குடம் 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 6. தேங்குடம் 342 தேன்+ (தேன் > தே)
 7. தேஞ்சாடி 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 8. தேஞ்ஞெரி 343 தேன்+ (தேன் > தே)
 9. தேடிக்கொண்டான் 237 தேடி+
 10. தேடிச்சென்றான் 237 தேடி+
 11. தேடித்தந்தான் 237 தேடி+
 12. தேடிப்போயினான் 237 தேடி+
 13. தேத்தடை 345 தேன்+ (தேன் > தே)
 14. தேத்திறால் 345 தேன்+ (தேன் > தே)
 15. தேத்தீ 345 தேன்+ (தேன் > தே) தேன்+ஈ
 16. தேந்தூதை 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 17. தேநுனி 343 தேன்+ (தேன் > தே)
 18. தேம்பானை 341, 342 தேன்+ (தேன் > தே)
 19. தேமுரி 343 தேன்+ (தேன் > தே)
 20. தேர்க்கால் 363 தேர்+
 21. தேர்ச்செய்கை 363 தேர்+
 22. தேர்த்தலை 363 தேர்+
 23. தேர்ப்புறம் 363 தேர்+
 24. தேவா 152, 211 தேவன் என்பதன் விளி
 25. தேற்குடம் 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 26. தேற்சாடி 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 27. தேற்தூதை 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 28. தேற்பானை 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 29. தேன்குடம் 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 30. தேன்சாடி 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 31. தேன்ஞெரி 343 தேன்+ (தேன் > தே)
 32. தேனடை 345 தேன்+ (தேன் > தே)
 33. தேன்தூதை 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 34. தேன்நுனி 343 தேன்+ (தேன் > தே)
 35. தேன்பானை 341 தேன்+ (தேன் > தே)
 36. தேன்முரி 343 தேன்+ (தேன் > தே)
 37. தேனிறால் 344 தேன்+ (தேன் > தே)
 38. தேனீ 345 தேன்+ஈ (தேன் > தே)

தொ தொகு

 1. தொடி 171 (நிறைப்பெயர்)
 2. தொடிக்குறை 167 தொடி+
 3. தொடியரை 166 தொடி+
 4. தொடியே கஃசு 165 தொடி+
 5. தொண்ணூறு 445 ஒன்பது+பத்து (தொண்டு+நூறு, தொளைபட்ட நூறு, அடுக்கில் குறைபட்ட நூறு – ஆய்வாளர்கள் குறிப்பு)
 6. தொள்ளாயிரம் 463 ஒன்பது+நூறு (தொண்டு+ஆயிரம், தொளைபட்ட ஆயிரம், அடுக்கில் குறைபட்ட ஆயிரம் – ஆய்வாளர்கள் குறிப்பு)

தோ தொகு

 1. தோட்கடிது 401 தோள்+
 2. தோட்சிறிது 401 தோள்+
 3. தோட்டீது 401 தோள்+தீது
 4. தோட்பெரிது 401 தோள்+

தொகு

 1. நங்கண் 189 நாம் < நம்+
 2. நங்கைசெவி 311 நங்கை+ (முறைப்பெயர்)
 3. நங்கைதலை 311 நங்கை+ (முறைப்பெயர்)
 4. நங்கைபுறம் 311 நங்கை+ (முறைப்பெயர்)
 5. நடக்கொற்றா 152 (நட+ ஏவல் வினைமுற்று)
 6. நடகொற்றா 152 (நட+ ஏவல் வினைமுற்று)
 7. நமக்கு 162 நாம் < நம்+
 8. நமது 116 நாம் < நம்+
 9. நமது 162 நாம் < நம்+
 10. நம்பி அடைந்தான் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 11. நம்பி அடைபு 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 12. நம்பி ஔவிந்ததான் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 13. நம்பி ஔவியம் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 14. நம்பி குறியன் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 15. நம்பி குறியென் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 16. நம்பி கை 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 17. நம்பி சிறியன் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 18. நம்பி சிறியென் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 19. நம்பி செவி 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 20. நம்பி ஞாற்சி 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 21. நம்பி ஞான்றான் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 22. நம்பி தலை 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 23. நம்பி தீயன் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 24. நம்பி நீட்சி 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 25. நம்பி நீண்டான் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 26. நம்பி புறம் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 27. நம்பி பெரியன் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 28. நம்பி மாட்சி 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 29. நம்பி மாண்டான் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 30. நம்பி யாப்பு 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 31. நம்பி யாவன் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 32. நம்பி வலிமை 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 33. நம்பி வலியன் 154 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 34. நம்பிப்பூ 155 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 35. நம்பிப்பேறு 155 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 36. நம்பியைக் கொணர்ந்தான் 158 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 37. நம்பியைக் கொணர்ந்தான் 203 நம்பி+ (முறைப்பெயர்)
 38. நம்மை 161 நாம் < நம்+
 39. நம்மை 189 நாம் < நம்+
 40. நம்மொடு 189 நாம் < நம்+
 41. நமைங்கோடு 283 நமை+ (மரப்பெயர்)
 42. நமைஞ்செதிள் 283 நமை+ (மரப்பெயர்)
 43. நமைந்தோல் 283 நமை+ (மரப்பெயர்)
 44. நமைம்பூ 283 நமை+ (மரப்பெயர்)
 45. நமையின் கோடு 286 நமை+ (மரப்பெயர்)
 46. நல்ல குதிரை 211 நல்ல+ (குறிப்புப் பெயரெச்சம்)
 47. நறவங்கண்ணி 483 நறவம்+ (பூப்பெயர்)
 48. நன்றோ தீதோவன்று 291 நன்றோ+தீதோ+அன்று

நா தொகு

நாகு+ (குற்றியலுகரம்)

 1. நாகரிது 139
 2. நாகியாது 411
 3. நாகின்கால் 413
 4. நாகினை 196
 5. நாகினொடு 196
 6. நாகு கடிது 409
 7. நாகு கடிது 426
 8. நாகு கடுமை 409
 9. நாகு சிறிது 426
 10. நாகு தீது 426
 11. நாகு பெரிது 426
 12. நாகுகால் 413
 13. நாகுசினை 413
 14. நாகுதலை 413
 15. நாகுபுறம் 413

நாம்+

 1. நாங்குறியம் 322
 2. நாஞ் சிறியம் 322
 3. நாஞ் ஞான்றாம் 322

நாள்+

 1. நாட்கடிது 401
 2. நாட்சிறிது 401
 3. நாட்பலம் 447
 4. நாடுரி 241 நாழி+உரி (உரி = அரை நாழி. ஒருநாழியும் அரை நாழியும்)

நாம்+

 1. நாந் தீயம் 322
 2. நாந் நீண்டாம் 322
 3. நாம் பெரியம் 322

நாய்+

 1. நாய்க்கால் 358
 2. நாய்கோட்பட்டான் 157
 3. நாய்ச்செவி 358
 4. நாய்த்தலை 358
 5. நாய்ப்புறம் 358

நார்

 1. நாரினை 203
 2. நாரை 203

நான்கு+

 1. நாலகல் 456
 2. நால்வட்டி 453
 3. நாலாஅத்துத் தந்தான் 229
 4. நாலாயிரம் 467
 5. நாலுழக்கு 456

நாழி+ (கொள்ளல் இளவை) - நாழி 171

 1. நாழிக்காயம் 241
 2. நாழிக்கூறு 167

நான்கு+

 1. நாற்கழஞ்சு 447
 2. நாற்றொடி 447
 3. நாற்பஃது 442
 4. நான்கு நூறாயிரம் 471
 5. நான்குமா 480
 6. நான்மா 480
 7. நானாழி 165
 8. நானூறாயிரம் 471
 9. நானூறாயிரம் 471
 10. நானூறு 462

நி தொகு

நிலம்

 1. நிலத்துக் கிடந்தான் 313
 2. நிலநீர் 315
 3. நிலம் வலிது 331

நிலா+

 1. நிலாஅத்துக் கொண்டான் 229
 2. நிலாஅத்துச் சென்றான் 229
 3. நிலாஅத்துப் போயினான் 229
 4. நிலாத்துக் கொண்டவன் 133
 5. நிலாத்துக் கொண்டான் 133
 6. நிலாத்தை 175

நீ < உன் < நின்+

 1. நின்கை 254
 2. நின்செவி 254
 3. நின்தலை 254
 4. நினது 116
 5. நின்புறம் 254
 6. நின்னை 180
 7. நின்னொடு 180

நீ தொகு

நீ+ (முன்னிலை)

 1. நீ குறியை 251
 2. நீ சிறியை 251
 3. நீ தீயை 251
 4. நீ பெரியை 251
 5. நீஇர் குறியீர் 327
 6. நீஇர் சிறியீர் 327
 7. நீஇர் ஞான்றீர் 327
 8. நீஇர் தீயீர் 327
 9. நீஇர் நீண்டீர் 327
 10. நீஇர் பெரியீர் 327
 11. நீஇர் மாண்டீர் 327

நீள்+

 1. நீட்சி 145
 2. நீட்டினார் 146
 3. நீண்டது 145

நீ+

 1. நீயிர் குறியிர் 110
 2. நீயே கொண்டாய் 276
 3. நீயே சென்றாய் 276
 4. நீயே தந்தாய் 276
 5. நீயே போயினாய் 276
 6. நீயேஎ கொண்டாய் 274
 7. நீயோகொண்டாய் 291

நீர்+

 1. நீர் குறிது 406
 2. நீர் சிறிது 406
 3. நீர் பெரிது 406
 4. நீர்க்கண் 115
 5. நீர்க்கு 115
 1. நீலக்கண் 315 நீலம்+

நு தொகு

நீ < நும்+

 1. நுங்கண் 115
 2. நுங்கை செவி 311
 3. நுங்கை செவி 326
 4. நுங்கை தலை 326
 5. நுங்கை புறம் 326
 6. நுங்கைதலை 311
 7. நுங்கைபுறம் 311
 8. நுஞ்ஞாண் 326
 9. நுந்தை 145
 10. நுந்தையது 145
 11. நுந்நூல் 326
 12. நுமக்கு 163
 13. நுமது 163
 14. நும்மை 188
 15. நும்மொடு 188

நூ தொகு

நூறு+ (எண்ணுப்பெயர்)

 1. நூற்றகல் 474
 2. நூற்றடுக்கு 472
 3. நூற்றறுபஃது 473
 4. நூற்றாறு 472
 5. நூற்றிரண்டு 472
 6. நூற்றிருபஃது 473
 7. நூற்றுக்கலம் 474
 8. நூற்றுக்கழஞ்சு 474
 9. நூற்றுக்குறை 472
 10. நூற்றுக்கோடி 472
 11. நூற்றுச்சாடி 474
 12. நூற்றுத்தூதை 474
 13. நூற்றுத்தொடி 474
 14. நூற்றுநாழி 474
 15. நூற்றுநாற்பஃது 473
 16. நூற்றுநான்கு 472
 17. நூற்றுபத்தொண்ணூறு 472
 18. நூற்றுப்பத்து 472
 19. நூற்றுப்பலம் 474
 20. நூற்றுப்பானை 474
 21. நூற்றுமண்டை 474
 22. நூற்றுமுப்பஃது 473
 23. நூற்றுமூன்று 472
 24. நூற்றுவட்டி 474
 25. நூற்றுழக்கு 474
 26. நூற்றெட்டு 472
 27. நூற்றெண்பஃது 473
 28. நூற்றெழுபஃது 473
 29. நூற்றேழு 472
 30. நூற்றைந்து 472
 31. நூற்றைம்பஃது 473
 32. நூற்றொருபஃது 473
 33. நூற்றொன்பது 472
 34. நூற்றொன்று 472

நெ தொகு

நெல்+

 1. நெற்கடிது 372
 2. நெற்சிறிது 372
 3. நெற்தீது 372
 4. நெற்பெரிது 372

தொகு

பல+

 1. பஃறானை 216

பகடு+

 1. பகட்டை 197

பகட்டொடு 197 பண்+

 1. பட்கடிது 404
 2. பட்கடுமை 404

பண்டு+

 1. பண்டு கொண்டான் 430
 2. பண்டைச் சான்றார் 426

பணை+ பணைத்தோள் 159 பத்து+

 1. பத்தோ பதினோன்றோ 291
 2. பதிற்றகல் 122
 3. பதிற்றிதழ் 437
 4. பதிற்றுமுழம் 437
 5. பதிற்றுவேலி 437
 6. பதிற்றுழக்கு 122
 7. பதிற்றேழு 122
 8. பதிற்றொன்று 122
 9. பதின்அகல் 437
 10. பதின்உழக்கு 437
 11. பதின்கழஞ்சு 437
 12. பதின்சாடி 437
 13. பதின்தூதை 437
 14. பதின்தொடி 437
 15. பதின்நாழி 437
 16. பதின்பலம் 437
 17. பதின்பானை 437
 18. பதின்மண்டை 437
 19. பதின்மூன்று 434
 20. பதின்வட்டி 437
 21. பதின்றிங்கள் 437
 22. பதினாயித்தொருபஃது 111
 23. பதினாயிரத்திரண்டு 319
 24. பதினாயிரத்தொன்று 111
 25. பதினாயிரத்தொன்று 319
 26. பதினாயிரம் 436
 27. பதினாறு 434
 28. பதினான்கு 434
 29. பதினெட்டு 434
 30. பதினேழ் 434
 31. பதினைந்து 434
 32. பதினொன்று 434

பயிறு+

 1. பயிற்றங்காய்418

பரணி+

 1. பரணியாற் கொண்டான் 248
 2. பரணியாற் சென்றான் 248
 3. பரணியாற் தந்தான் 248
 4. பரணியாற் போயினான் 248
 5. பரணியாற்கொண்டான் 125

பருத்தி+

 1. பருத்தி குறிது 159
 2. பருத்தி சிறிது 159
 3. பருத்தி தீது 159
 4. பருத்தி பெரிது 159
 5. பருத்திக்குச் சென்றான் 247

பல+

 1. பல குதிரை 211
 2. பல்சான்றார் 154
 3. பல்படை 215
 4. பலப்பல 216
 5. பலபல 216
 6. பல்யானை 215
 7. பல்லரசர் 154
 8. பல்லவற்றை 175
 9. பல்லவற்றொடு 175
 10. பலவற்றுக்கோடு 119
 11. பலவற்றுக்கோடு 221
 12. பலவற்றுச்செவி 221
 13. பலவற்றுத்தலை 221
 14. பலவற்றுப்புறம் 221
 15. பலவற்றொடு 133

பலா+

 1. பலாஅக்கோடு 227
 2. பலாஅச்செதிள் 227
 3. பலாஅத்தோல் 227
 4. பலாஅப்பூ 227
 5. பலாக்குறைத்தான் 158
 6. பலாவத்துக்கண் 182
 7. பலாவின் 132
 8. பலாவினை 174
 9. பலாவினொடு 174

பவளம்+

 1. பவளவாய் 315

பழம்+

 1. பழத்துக்குறை 113

பழூ+ (ஏணி)

 1. பழூஉப்பல் 262

பள்+ (உழவு)

 1. பள்ளுக்கடிது 404
 2. பள்ளுக்கடுமை 404

பற+

 1. பறக்கு நாரை 315

பல+

 1. பற்பல கொண்டான் 215

பறம்பு+

 1. பறம்பிற் பாரி 125, 418

பனை+

 1. பனங்காய் 284
 2. பனஞ்செதிள் 284
 3. பனந்தோல் 284
 4. பனம்பூ 284

பன்+ (பல்அறுவாள்)

 1. பன்மரம் 216

பத்து+

 1. பன்னிரண்டு 435

பன்+

 1. பன்னு ஞான்றது 346
 2. பன்னு நீண்டது 346
 3. பன்னு மாண்டது 346
 4. பன்னு யாது 346
 5. பன்னு வலிது 346
 6. பன்னுக் கடிது 346
 7. பன்னுக்கடுமை 346
 8. பன்னுச் சிறிது 346
 9. பன்னுச்சிறுமை 346
 10. பன்னுஞாற்சி 346
 11. பன்னுத் தீது 346
 12. பன்னுத்தீமை 346
 13. பன்னுநீட்சி 346
 14. பன்னுப் பெரிது 346
 15. பன்னுப்பெருமை 346
 16. பன்னுமாட்சி 346
 17. பன்னுயாப்பு 346
 18. பன்னுவலிமை 346

பனை+அட்டு

 1. பனாஅட்டு 285

பனி+

 1. பனியத்துக் கொண்டான் 242
 2. பனியத்துச் சென்றான் 242
 3. பனியத்துத் தந்தான் 242
 4. பனியத்துப் போயினான் 242
 5. பனியிற் கொண்டான் 242
 6. பனியிற் சென்றான் 242
 7. பனியிற் தந்தான் 242
 8. பனியிற் போயினான் 242
 9. பனியிற்கொண்டான் 125

பனை+

 1. பனைக்குறை 170
 2. பனைக்கொடி 286
 3. பனைபிளந்தான் 158
 4. பனையின் காய் 286
 5. பனையின் குறை 113
 6. பனையின் குறை 170

பா தொகு

பாட்டு+

 1. பாட்டாராய்ந்தான் 196

பாம்பு+

 1. பாம்பினிற் கடிது தேள் 132

பாய்+

 1. பாயப்பட்டான் 157

கார்ப்பனன்+

 1. பார்ப்பனக்கன்னி 419
 2. பார்ப்பனச்சேரி 419

பால்+

 1. பால்கடிது 371
 2. பால்சிறிது 371
 3. பால்தீது 371
 4. பால்பெரிது 371

பாழ்+

 1. பாழ்க்கிணறு 388
 2. பாழ்ங்கிணறு 388
 3. பாழ்ச்சேரி 388
 4. பாழ்ஞ்சேரி 388
 5. பாழ்த்தோட்டம் 388
 6. பாழ்ந்தோட்டம் 388
 7. பாழ்ப்பாடி 388
 8. பாழ்ம்பாடி 388

பத்து > பான்+

 1. பானை 171, 277

பி தொகு

பிடா+ (மரப்பெயர்)

 1. பிடாஅக்கோடு 231
 2. பிடாஅங்கோடு 230
 3. பிடாஅச்செதிள் 231
 4. பிடாஅஞ்செதிள் 230
 5. பிடாஅத்தோல் 231
 6. பிடாஅந்தோல் 230
 7. பிடாஅப்பூ 231
 8. பிடாஅம்பூ 230
 9. பிடாஅவின்கோடு 231

பிணா+

 1. பிணவுநாய் 483

பிரமன்+

 1. பிரமக்கோட்டம் 154
 2. பிரமகோட்டம் 154

பின்+ (பின்னர்), (பின்பு, பின்நாள், பின்புறம் தொங்கும் சடைப்பின்னல்)

 1. பிற்கொண்டான் 334
 2. பிற்சென்றான் 334
 3. பிற்தந்தான் 334
 4. பிற்போயினான் 334
 5. பின் கொண்டான் 334
 6. பின்னல்கடிது 377
 7. பின்னற்கடுமை 377
 8. பின்னன் ஞாற்சி 377
 9. பின்னன் ஞான்றது 377
 10. பின்னு ஞான்றது 346
 11. பின்னு நீண்டது 346
 12. பின்னு மாண்டது 346
 13. பின்னு யாது 346
 14. பின்னு வலிது 346
 15. பின்னுக் கடிது 346
 16. பின்னுக்கடுமை 346
 17. பின்னுச் சிறிது 346
 18. பின்னுச்சிறுமை 346
 19. பின்னுஞாற்சி 346
 20. பின்னுத் தீது 346
 21. பின்னுத்தீமை 346
 22. பின்னுநீட்சி 346
 23. பின்னுப் பெரிது 346
 24. பின்னுப்பெருமை 346
 25. பின்னுமாட்சி 346
 26. பின்னுயாப்பு 346
 27. பின்னுவலிமை 346

பீ தொகு

பீ+

 1. பீ குறிது 251
 2. பீ சிறிது 251
 3. பீ தீது 251
 4. பீ பெரிது 251

பீர்+ (கொடி)

 1. பீர்ங்கோடு 364, 366
 2. பீர்ஞ்செதிள் 364, 366
 3. பீர்ந்தோல் 364, 366
 4. பீர்ம்பூ 364, 366

பு தொகு

புள்+

 1. புட்கடிது 404
 2. புட்கடுமை 404
 3. புட்சிறிது 404
 4. புட்சிறுமை 404
 5. புட்ஞான்றத் 404
 6. புட்டீமை 404
 7. புட்பெரிது 404
 8. புட்பெருமை 404

புலி+

 1. புலிக்கொற்றன் 159
 2. புலிகோட்பட்டான் 157
 3. புலிபோலக் கொணறான் 205

புலை+

 1. புலைக்கொற்றன் 159

புழன்+ (புழன் = பிணம்) (அழன் = புழன் எரிக்கும் ஈமத்தீ)

 1. புழத்தை 194
 2. புழத்தொடு 194
 3. புழனினை 194
 4. புழனினொடு 194
 5. புழாந்தை 349 புழன்+தந்தை

புள்+

 1. புள்நீண்டது 404
 2. புள்மாண்டது 404
 3. புள்ளு ஞாற்சி 404
 4. புள்ளு நீட்சி 404
 5. புள்ளு மாட்சி 404
 6. புள்ளு வலிமை 404
 7. புள்ளுக் கடுமை 404
 8. புள்ளுக்கடிது 404
 9. புள்ளுச் சிறுமை 404
 10. புள்ளுச்சிறிது 404
 11. புள்ளுஞான்றது 404
 12. புள்ளுத் தீமை 404
 13. புள்ளுத்தீது 404
 14. புள்ளுநீண்டது 404
 15. புள்ளுப் பெருமை 404
 16. புள்ளுப்பெரிது 404
 17. புள்ளுமாண்டது 404
 18. புள்ளுவலிது 404

புளி+

 1. புளி குறைத்தான் 158
 2. புளிக்குறைத்தான் 158
 3. புளிக்கூழ் 247
 4. புளிங்காய் 247
 5. புளிங்கூழ் 246
 6. புளிச்சோறு 247
 7. புளிஞ்சோறு 246
 8. புளித்தயிர் 247
 9. புளிந்தயிர் 246
 10. புளிப்பாளிதம் 247
 11. புளிம்பாளிதம் 246
 12. புளியங்கோடு 130
 13. புளியங்கோடு 141
 14. புளியங்கோடு 245
 15. புளியஞ்செதிள் 130
 16. புளியஞ்செதிள் 245
 17. புளியஞெரி 131
 18. புளியந்தோல் 130
 19. புளியந்தோல் 245
 20. புளியநுனி 131
 21. புளியம்பூ 245
 22. புளியமுறி 131
 23. புளிய்யாழ் 131
 24. புளியவட்டு 131

புன்கு+ (மரம்)

 1. புன்கங்கோடு 417
 2. புன்கஞ்செதிள் 417
 3. புன்கந்தோல் 417
 4. புன்கம்பூ 417

புன்னை+ (மரம்)

 1. புன்னையங்கானல் 483

பூ தொகு

பூ+

 1. பூக்கேழூரன் 481
 2. பூக்கொடி 269
 3. பூங்கொடி 269
 4. பூச்செய்கை 269
 5. பூஞ்செய்கை 269
 6. பூஞ்ஞெரி 146
 7. பூஞெரி 146

பூதன்+

 1. பூத்தாமம் 269
 2. பூதந்தை 349
 3. பூதா 152, 211

பூ+

 1. பூந்தாமம் 269

பூதன்+தந்தை

 1. பூந்தை 349

பூ+

 1. பூப்பந்து 269
 2. பூம்பந்து 269

பூல்+ (மரம்)

 1. பூல்குறைத்தான் 158
 2. பூலங்கோடு 376
 3. பூலஞ்செதிள் 376
 4. பூலந்தோல் 376
 5. பூலம்பூ 376

பூழ்+ (குறும்பூழ்ப் பறவை)

 1. பூழ்க்கால் 384
 2. பூழ்ச்சிறகு 384
 3. பூழ்த்தலை 384
 4. பூழ்ப்புறம் 384
 5. பூழனை 195
 6. பூழனொடு 195

பெ தொகு

பெண்+

 1. பெண்கை 304
 2. பெண்செவி 304
 3. பெண்டன்கை 422
 4. பெண்டின்கால் 421
 5. பெண்தலை 304
 6. பெண்புறம் 304

பெருங்கொற்றன்+தந்தை

 1. பெருங்கொற்றன்றந்தை 350

பெருஞ்சாத்தன்+தந்தை

 1. பெருஞ்சாத்தன்றந்தை 350

பே தொகு

 1. பேன்கொற்றன் 352 பேன்+
 2. பேன்றந்தை 352 பேன்+தந்தை

பொ தொகு

பொய்+

 1. பொய்ச்சொல் 362

பொருந்+ (கருத்தைப் பொருத்தி உடல் ஆடிக்காட்டும் நடனம், நடனம் ஆடுபவன் பொருநன், இசைக்கருவிகளை முழக்குபவன் பொருநன் ஆதலின் இசைக்கருவி முழக்குதலும் பொருந்.

 1. பொருந் அனந்தா 164
 2. பொருந் ஆதா 164
 3. பொருந ஞாற்சி 300
 4. பொருந நீட்சி 300
 5. பொருந மாட்சி 300
 6. பொருந் யானா 164
 7. பொருந வலிமை 300
 8. பொருநக் கடுமை 300
 9. பொருநச் சிறுமை 300
 10. பொருநத் தீமை 300
 11. பொருநப் பெருமை 300
 12. பொருநின் குறை 300
 13. பொருநினை 183
 14. பொருநினொடு 183
 15. பொருநு ஞான்றது 299
 16. பொருநு நீண்டது 299
 17. பொருநு மாண்டது 299
 18. பொருநு வலிது 299
 19. பொருநுக் கடிது 299
 20. பொருநுக்கொற்றா 153
 21. பொருநுகொற்றா 153
 22. பொருநுச் சிறிது 299
 23. பொருநுத் தீது 299
 24. பொருநுப் பெரிது 299

பொன்+

 1. பொலங்கலம் 357
 2. பொலஞ்சுடர் 357
 3. பொலந்தேர் 357
 4. பொலம்படை 357
 5. பொலமலர் 357
 6. பொற்கண் 115
 7. பொற்கு 115
 8. பொற்குடம் 110
 9. பொற்குடம் 333
 10. பொற்சாடி 333
 11. பொற்தூதை 333
 12. பொற்பானை 333
 13. பொன் அன்ன குதிரை 211
 14. பொன்கடிது 148
 15. பொன்கடிது 148
 16. பொன்சிறிது 148
 17. பொன்ஞாத்த 147
 18. பொன்ஞாற்சி 149
 19. பொன்தீது 148
 20. பொன்நீட்சி 149
 21. பொன்பெரிது 148
 22. பொன்யாத்த 147
 23. பொன்றீது 150
 24. பொன்னகல் 161
 25. பொன்னந்திகிரி 483
 26. பொன்னப்பத்தம் 406
 27. பொன்னன்று 150
 28. பொன்னினை 203
 29. பொன்னை 203

போ தொகு

 1. போயினான் 160, 205
 2. போன்ம் 481 போலும் > போன்ம்

தொகு

மக்கள்+

 1. மக்கட்கை 405
 2. மக்கட்செவி 405
 3. மக்கட்டலை 405
 4. மக்கட்புறம் 405

மக+

 1. மகக்குறிது 204

மகள்+

 1. மகட்பெற்றான் 158
 2. மகடூஉ 118
 3. மகடூஉக்கை 268
 4. மகடூஉச்செவி 268
 5. மகடூஉத்தலை 268
 6. மகடூஉப்புறம் 268
 7. மகடூஉவின் கை 119
 8. மகடூஉவின்கை 272
 9. மகடூஉவின்செவி 272
 10. மகடூஉவின்தலை 272
 11. மகடூஉவின்புறம் 272

மகம்+

 1. மகத்தாற் கொண்டான் 110
 2. மகத்தாற் கொண்டான் 332
 3. மகத்தாற் சென்றான் 332
 4. மகத்தாற் போயினான் 332
 5. மகத்தாற் றந்தான் 332

மக+

 1. மகத்துக்கை 126
 2. மகத்துக்கை 220
 3. மகத்துச்செவி 220
 4. மகத்துத்தலை 220
 5. மகத்துப்புறம் 220
 6. மகத்தை 175
 7. மகவின் தலை 219
 8. மகவின்கை 113
 9. மகவின்கை 219
 10. மகவின்செவி 219
 11. மகவின்ஞாண் 219
 12. மகவின்புறம் 219

மகன்+

 1. மகற் பெற்றான் 158

மகன்+தாய்+

 1. மகன்றாய்க் கலாம் 360
 2. மகன்றாய்ச் செரு 360
 3. மகன்றாய்த் செரு 360
 4. மகன்றாய்த் தார் 360
 5. மகன்றாய்ப் படை 360

மகிழம்+ (மரப்பெயர்)

 1. மகிழ்ங்கோடு 387

மண்+ (நீராடலைக் குறிக்கும் வினைச்சொல்லுமாம்)

 1. மட்குடம் 303
 2. மட்சாடி 303
 3. மட்தூதை 303
 4. மட்பானை 303
 5. மண்கடிது 148
 6. மண்கொணர்ந்தான் 158
 7. மண்சிறிது 148
 8. மண்ஞாத்த 147
 9. மண்ஞாற்சி 149
 10. மண்டீது 151 +தீது
 11. மண்டை 171 (மண்ணால் செய்த உலைமூடி)
 12. மண்ணகல் 161
 13. மண்ணன்று 151
 14. மண்ணினை 203
 15. மண்ணினைக் கொணர்ந்தான் 203
 16. மண்ணு ஞாற்சி 307
 17. மண்ணு ஞான்றது 307
 18. மண்ணு வலிது 307
 19. மண்ணு வலிமை 307
 20. மண்ணுக்கடிது 307
 21. மண்ணுக்கடுமை 307
 22. மண்ணுச்சோறு 307
 23. மண்ணை 203
 24. மண்தீது 148
 25. மண்நீட்சி 149
 26. மண்பெரிது 148
 27. மண்யாத்த 147

மயிலாப்பூர்+

 1. மயிலாப்பிற் கொற்றன் 418

மரம்+

 1. மர வேர் 110
 2. மரஅடை 311
 3. மரஆடை 311
 4. மரக்கோடு 311
 5. மரங்குறிது 144
 6. மரங்குறிது 315
 7. மரங்குறைத்தான் 158
 8. மரச்செதிள் 311
 9. மரஞ்சிறிது 315
 10. மரஞாண் 311
 11. மரஞான்றது 315
 12. மரத்தாற் புடைத்தான் 203
 13. மரத்தின்புறம் 406
 14. மரத்துக்கண் கட்டினான் 203
 15. மரத்துக்குப் போனான் 203 (இயங்காமல் மரத்துப் போதல்)
 16. மரத்தை 186
 17. மரத்தொடு 186
 18. மரந்தீது 315
 19. மரந்தோல் 311
 20. மரநீண்டது 315
 21. மரநூல் 311
 22. மரமணி 311
 23. மரம்பூ 311
 24. மரம்பெரிது 315
 25. மரமாண்டது 315
 26. மரயாழ் 311
 27. மரவட்டு 311
 28. மரவடி 141, 312 மரம்+அடி
 29. மராஅடி 312 மரம்+அடி

மருந்து < மருத்துவம்

 1. மருத்துவமாணிக்கர் 154

மலை+நாடு

 1. மலாடு 483

மழை+ (மழைக்காலம்)

 1. மழையத்துக் கொண்டான் 288
 2. மழையத்துச் சென்றான் 288
 3. மழையிற் சென்றான் 288
 4. மழையத்துத் தந்தான் 288
 5. மழையத்துப் போயினான் 288
 6. மழையிற் கொண்டான் 288
 7. மழையிற் தந்தான் 288
 8. மழையிற் போயினான் 288

மற்று+

 1. மற்றை யானை 426

மன்று < மன்றம்+

 1. மன்றப் பெண்ணை 129, 419

மன்+

 1. மன்னைச் சொல்லே 159

மா தொகு

மா+ (விலங்கு, மாமரம், மாநிறம்)

 1. மா குறிது 225
 2. மா சிறிது 225
 3. மா தீது 225
 4. மா பெரிது 225
 5. மாஅங்கோடு 232
 6. மாஅஞ்செதிள் 232
 7. மாஅந்தோல் 232
 8. மாஅம்பூ 232

மாண்+

 1. மாட்சி 145
 2. மாண்டது 145

மால்+

 1. மால்யானை 203

மா+

 1. மாவின்கோடு 121
 2. மாவினை 121
 3. மான்கோடு 121
 4. மான்கோடு 232
 5. மான்செவி 232
 6. மான்தலை 232
 7. மான்புறம் 232
 8. மானை 121

மி தொகு

மின் < மின்னு+

 1. மின்னு ஞான்றது 346
 2. மின்னு நீண்டது 346
 3. மின்னு மாண்டது 346
 4. மின்னு யாது 346
 5. மின்னு வலிது 346
 6. மின்னுக் கடிது 346
 7. மின்னுக்கடுமை 346
 8. மின்னுச் சிறிது 346
 9. மின்னுச்சிறுமை 346
 10. மின்னுஞாற்சி 346
 11. மின்னுத் தீது 346
 12. மின்னுத்தீமை 346
 13. மின்னுநீட்சி 346
 14. மின்னுப் பெரிது 346
 15. மின்னுப்பெருமை 346
 16. மின்னுமாட்சி 346
 17. மின்னுயாப்பு 346
 18. மின்னுவலிமை 346

மீ தொகு

மீ+ (மேல்)

 1. மீக்கோல் 252
 2. மீகண் 112
 3. மீகண் 251
 4. மீசெவி 251
 5. மீதலை 251
 6. மீப்பல் 252
 7. மீபுறம் 251

மீன்+

 1. மீற்கண் 340
 2. மீற்சினை 340
 3. மீற்தலை 340
 4. மீற்புறம் 340
 5. மீன்கண் 340
 6. மீன்சினை 340
 7. மீன்தலை 340
 8. மீன்புறம் 340

மு தொகு

முள்+

 1. முஃடீது 151
 2. முஃடீது 400

மூன்று+

 1. முக்கலம் 447
 2. முச்சாடி 447

முள்+

 1. முட்கடிது 399
 2. முட்குறுமை 399
 3. முட்குறை 397
 4. முட்சிறிது 399
 5. முட்சிறை 397
 6. முட்டீது 399
 7. முட்டீது 400
 8. முட்டீமை 399
 9. முட்தலை 397
 10. முட்புறம் 397
 11. முட்பெரிது 399
 12. முட்பெருமை 399
 13. முண்ஞெரி 398
 14. முண்ஞெரிந்தது 398
 15. முண்ணன்று 151
 16. முண்நீண்டது 398
 17. முண்நுனி 398
 18. முண்மாண்டது 398
 19. முண்முரி 398

மூன்று+

 1. முத்தூதை 447

முன் < முந்து+

 1. முந்து கொண்டான் 430

மூன்று+

 1. முந்நாழி 451
 2. முந்நூறாயிரம் 471
 3. முந்நூறு 461
 4. முப்பஃது 441
 5. முப்பானை 447
 6. மும்மண்டை 451
 7. மும்மா 480

முயிறு+

 1. முயிற்றின்கால் 413
 2. முயிற்றினை 198
 3. முயிற்றினொடு 198 (ஒன்றனை 199)
 4. முயிற்று அடைவு 412
 5. முயிற்று ஆட்டம் 412
 6. முயிற்று ஞாற்சி 412
 7. முயிற்று நீட்சி 412
 8. முயிற்று மாட்சி 412
 9. முயிற்று யாப்பு 412
 10. முயிற்று வலிமை 412
 11. முயிற்றுக்கால் 412
 12. முயிற்றுச்சினை 412
 13. முயிற்றுத்தலை 412
 14. முயிற்றுப்புறம் 412
 15. முயிற்றை 197
 16. முயிற்றொடு 197

முரசு < முரசம்+

 1. முரசக்கடிப்பு 418

முரண்+

 1. முரட் கடுமை 310
 2. முரட் சேனை 310
 3. முரட் தானை 310
 4. முரட் பறை 310
 5. முரண்கடிது 310
 6. முரண்சிறிது 310
 7. முரண்தீது 310
 8. முரண்பெரிது 310

மூன்று+

 1. முவ்வகல் 456
 2. முவ்வட்டி 452
 3. முவ்வாயிரம் 466
 4. முவ்வுழக்கு 456

முள்+

 1. முள்கடிது 399
 2. முள்குறுமை 399
 3. முள்சிறிது 399
 4. முள்சிறுமை 399
 5. முள்தீது 399
 6. முள்தீமை 399
 7. முள்பெரிது 399
 8. முள்பெருமை 399

முளவு+

 1. முளவுமா 483

முள்+

 1. முள்ளினை 203
 2. முள்ளை 203

முன்+

 1. முற்கொண்டான் 334
 2. முற்சென்றான் 334
 3. முற்தந்தான் 334
 4. முற்போயினான் 334

முதுமை+

 1. முறித்தார் 146

ம்ன்+

 1. முன் கொண்டான் 334
 2. முன்சிறுமை 399

முன்று+இல்+ (வாய்முன் என்பதன் மரூஉ)

 1. முன்றில் 112, 356

மூ தொகு

மூங்கா+

 1. மூங்கா இல்லை 141

மூன்று+

 1. மூவகல் 457
 2. மூவுழக்கு 457
 3. மூன்று நூறாயிரம் 471
 4. மூன்றுமா 480

மெ தொகு

மெய்+

 1. மெய்ச்சொல் 362
 2. மெய்ஞ்ஞானம் 146
 3. மெய்ந்நூல் 146
 4. மெய்ம்மறந்தார் 146

மே தொகு

மேல்+

 1. மேல்கூரை 433
 2. மேற்கண் 202
 3. மேற்கின்கண் 202

மை தொகு

மை+

 1. மைக்கொணர்ந்தான் 158
 2. மைகொணர்ந்தான் 158

யா தொகு

யாவை+

 1. யா குறிய 225
 2. யா சிறிய 225
 3. யா தீய 225
 4. யா பெரிய 225

யா+ (மரப்பெயர்)

 1. யாஅக்கோடு 231
 2. யாஅங்கோடு 230
 3. யாஅச்செதிள் 231
 4. யாஅஞ்செதிள் 230
 5. யாஅத்தோல் 231
 6. யாஅந்தோல் 230
 7. யாஅப்பூ 231
 8. யாஅம்பூ 230
 9. யாஅவின்கோடு 231

யாம்+

 1. யாங் குறியேம் 322

யாங்கு+அவை+

 1. யாங்கவை கொண்டான் 160
 2. யாங்கவைக்கொண்டான் 160

யாங்கு+ (எவ்விடம், எந்த இடம்)

 1. யாங்கு கொண்டான் 429
 2. யாங்கு சென்றான் 429
 3. யாங்கு தந்தான் 429
 4. யாங்கு போயினான் 429
 5. யாங்குக்கொண்டான் 428
 6. யாங்குச்சென்றான் 428
 7. யாங்குத்தந்தான் 428
 8. யாங்குப்போயினான் 428

யாம்+

 1. யாஞ் சிறியேம் 322
 2. யாஞ்ஞான்றேம் 322

யாடு+

 1. யாட்டின்கால் 413
 2. யாட்டினை 198
 3. யாட்டினொடு 198
 4. யாட்டு அடைவு 412
 5. யாட்டு ஆட்டம் 412
 6. யாட்டு ஞாற்சி 412
 7. யாட்டு நீட்சி 412
 8. யாட்டு மாட்சி 412
 9. யாட்டு யாப்பு 412
 10. யாட்டு வலிமை 412
 11. யாட்டுக்கால் 412
 12. யாட்டுச்செவி 412
 13. யாட்டுத்தலை 412
 14. யாட்டுப்புறம் 412
 15. யாட்டை 197
 16. யாட்டொடு 197

யாண்டு+ (என்று, எவ்விடம்)

 1. யாண்டைக்கொண்டான் 160

யாது+

 1. யாதன்கோடு 423
 2. யாதனை 201
 3. யாதனொடு 201
 4. யாது 145

யாம்+

 1. யாந் தீயேம் 322
 2. யாந்நீண்டேம் 322

யா+ (கட்டு)

 1. யாப்பு 145
 2. யாம் பெரியேம் 322

யார்+

 1. யார்யார்க் கண்டே 173
 2. யாரவர் 173

யா+ (எவை)

 1. யாவத்து 173 யா+அத்து
 2. யாவற்றுக்கோடு 227 யா+அற்று
 3. யாவற்றை 176, 179
 4. யாவற்றொடு 176, 179

யாழ்+

 1. யாழ்குறிது 406
 2. யாழ்சிறிது 406
 3. யாழ்தீது 406
 4. யாழ்பெரிது 406
 5. யாழனை 195
 6. யாழனொடு 195

யாறு+

 1. யாற்றை 197
 2. யாற்றொடு 197

யான்+

 1. யான்குறியேன் 354
 2. யான்சிறியேன்354
 3. யான்ஞான்றேன் 354
 4. யான்தீயேன் 354
 5. யான்நீண்டேன் 354
 6. யான்பெரியேன் 354
 7. யான்மாண்டேன் 354
 8. யானே கொண்டேன் 276
 9. யானே சென்றேன் 276
 10. யானே தந்தேன் 276
 11. யானே போயினேன் 276
 12. யானேஎ கொண்டேன் 274

யானை+

 1. யானைக்கோடு 110
 2. யானைக்கோடு 281
 3. யானைச்செவி 281
 4. யானைத்தலை 281
 5. யானைப்புறம் 281
 6. யானோ தேறேன் 291
 7. யானோகொண்டேன் 291

தொகு

வங்கம்+

 1. வங்கத்து வாணிகம் 419

வடக்கு+

 1. வடக்கண் 202
 2. வடக்கின்கண் 202 கிழக்கின்கண் 202
 3. வடக்கே தெற்கு 432
 4. வடகடல் 433
 5. வட்கடிது 404
 6. வட்கடுமை 404
 7. வடகிழக்கு 433
 8. வடசார்க்கூரை 406

வள்+ (தோல்)

 1. வட்சிறிது 404
 2. வட்சிறுமை 404
 3. வட்ஞான்றது 404

வட்டம்+

 1. வட்டத் தலை 315
 2. வட்டப் பலகை 315
 3. வட்டம்போர்418

வள்+ (வளைவு, வளைந்த உண்கலம்)

 1. வட்டி 171

வள்+

 1. வட்டீமை 404
 2. வட்பெரிது 404
 3. வட்பெருமை 404

வடக்கு+

 1. வடமேற்கு 433
 2. வடவரை 433

வண்டு+

 1. வண்டின் கால் 125
 2. வண்டின்கால் 421
 3. வண்டினைக்கொணர்ந்தான் 158
 4. வண்டுகொணர்ந்தான் 158

வண்ணான்+

 1. வண்ணாரப்பெண்டிர் 154

வந்தான்+

 1. வந்தான் சாத்தன் 109
 2. வந்தான் போயினான் 109

வந்தானால்+

 1. வந்தானாற் கொற்றன் 369

வரகு+

 1. வரகியாது 411
 2. வரகின்கால் 413
 3. வரகினை 196
 4. வரகினொடு 196
 5. வரகு கடிது 409
 6. வரகு கடிது 426
 7. வரகு கடுமை 409
 8. வரகு சிறிது 426
 9. வரகு தீது 426
 10. வரகு பெரிது 426
 11. வரகுகதிர் 413
 12. வரகுசினை 413
 13. வரகுதலை 413
 14. வரகுபுறம் 413

வரின்+

 1. வரிற்கொள்ளும் 334
 2. வரிற்செல்லும் 334
 3. வரிற்தரும் 334
 4. வரிற்போம் 334

வரை+

 1. வரைபாய் வருடை 158

வல்+ (வல்லு என்னும் சூது விளையாட்டு)

 1. வல்லக்கடுமை 375
 2. வல்லச்சிறுமை 375
 3. வல்லத்தீமை 375
 4. வல்லநாய் 375
 5. வல்லப்பலகை 375
 6. வல்லப்பெருமை 375
 7. வல்லு ஞாற்சி 374
 8. வல்லு ஞான்றது 374
 9. வல்லு நீட்சி 374
 10. வல்லு நீண்டது 374
 11. வல்லு மாட்சி 374
 12. வல்லு மாண்டது 374
 13. வல்லு வலிது 374
 14. வல்லு வலிமை 374
 15. வல்லுக்கடிது 374
 16. வல்லுக்கடுமை 374
 17. வல்லுச்சிறிது 374
 18. வல்லுச்சிறுமை 374
 19. வல்லுத்தீது 374
 20. வல்லுத்தீமை 374
 21. வல்லுப்பெரிது 374
 22. வல்லுப்பெருமை 374

வன்மை+

 1. வலிது 145
 2. வலிமை 145

வழுதுணை+ (கத்தரி)

 1. வழுதுணங்காய் 284
 2. வழுதுணையின்காய் 286

வழை+ (மரப்பெயர்)

 1. வழைக்கோடு 287
 2. வழைங்கோடு 287
 3. வழையின் கோடு 286
 4. வழையின் பூ 286

வளம்+கேழ்+

 1. வளங்கேழ் திருநகர் 481

வள்+

 1. வள்நீண்டது 404
 2. வள்மாண்டது 404
 3. வள்ளு ஞாற்சி 404
 4. வள்ளு நீட்சி 404
 5. வள்ளு மாட்சி 404
 6. வள்ளு வலிமை 404
 7. வள்ளுக் கடுமை 404
 8. வள்ளுக்கடிது 404
 9. வள்ளுச் சிறுமை 404
 10. வள்ளுச்சிறிது 404
 11. வள்ளுஞான்றது 404
 12. வள்ளுத் தீமை 404
 13. வள்ளுத்தீது 404
 14. வள்ளுநீண்டது 404
 15. வள்ளுப் பெருமை 404
 16. வள்ளுப்பெரிது 404
 17. வள்ளுமாண்டது 404
 18. வள்ளுவலிது 404

வளி+ (காற்று)

 1. வளிக்கோட்பட்டான் 157
 2. வளிகோட்பட்டான் 157
 3. வளியத்துக் கொண்டான் 243
 4. வளியத்துச் சென்றான் 243
 5. வளியத்துத் தந்தான் 243
 6. வளியத்துப் போயினான் 243
 7. வளியிற் கொண்டான் 243
 8. வளியிற் சென்றான் 243
 9. வளியிற் தந்தான் 243
 10. வளியிற் போயினான் 243

வா தொகு

வாள்+

 1. வாட்கடிது 402
 2. வாட்கடுமை 402
 3. வாட்சிறிது 402
 4. வாட்சிறுமை 402
 5. வாட்டீது 401
 6. வாட்தீது 402
 7. வாட்தீமை 402
 8. வாட்பெரிது 401
 9. வாட்பெரிது 402
 10. வாட்பெருமை 402

வாராத+

 1. வாராத கொற்றன் 211

வாழி+

 1. வாழிகொற்றா 212
 2. வாழிஞெள்ளா 212

வாள்+

 1. வாள்கடிது 401
 2. வாள்கடிது 402
 3. வாள்கடுமை 402
 4. வாள்சிறிது 401
 5. வாள்சிறிது 402
 6. வாள்சிறுமை 402
 7. வாள்தீது 401
 8. வாள்தீது 402
 9. வாள்தீமை 402
 10. வாள்பெரிது 401
 11. வாள்பெரிது 402
 12. வாள்பெருமை 402

வி தொகு

விசை+ (மரப்பெயர்)

 1. விசைங்கோடு 283
 2. விசைஞ்செதிள் 283
 3. விசைந்தோல் 283
 4. விசைம்பூ 283
 5. விசையின் கோடு 286

விண்+

 1. விண்குத்து 306
 2. விண்ணத்துக் கொட்கும் 306
 3. விண்ணத்துக்கொட்கும் 134
 4. விண்விணைத்தது 482

வில்+

 1. வில்கோள் 158

விழன்+ (விழல் = வீண்)

 1. விழன்குளம் 406
 2. விழன்சேறு 406
 3. விழன்தரை 406
 4. விழன்பழனம் 406

விள+ (மரப்பெயர்)

 1. விளக்குறிது 113
 2. விளக்குறிது 204
 3. விளக்குறைத்தான் 158
 4. விளங்கோடு 113, 144, 218
 5. விளஞ்செதிள் 218
 6. விளஞான்றது 172
 7. விளவத்துக்கண் 182
 8. விளவத்துக்கொட்கும் 141
 9. விளவிற்கு 124, 174
 10. விளவின் 132, 174
 11. விளவின்கண் 174
 12. விளவினது 174
 13. விளவினை 174
 14. விளவினைக் குறைத்தவன் 133
 15. விளவினொடு 174

வில்+ (வில் = வில்லின் பெயர், வில் = விற்றல் வினை)

 1. விற்கோள் 158

வீ தொகு

வீழ்+ (விழுது)

 1. வீழ்க்குறிது 406
 2. வீழ்குறிது 406

வெ தொகு

வெண்மை+

 1. வெண்ணுக்கரை 307

வெதிர்+ (மூங்கிலைக் குறிக்கும் பெயர்)

 1. வெதிர்ங்கோடு 364
 2. வெதிர்ஞ்செதிள் 364
 3. வெதிர்ந்தோல் 364
 4. வெதிர்ம்பூ 364

வெயில்+

 1. வெயிலத்துக் கொண்டான் 378
 2. வெயிலத்துச் சென்றான் 134
 3. வெயிலத்துச் சென்றான் 378
 4. வெயிலத்துத் தந்தான் 378
 5. வெயிலத்துப் போயினான் 378
 6. வெயிலிற் கொண்டான் 378
 7. வெயிலிற் சென்றான் 378
 8. வெயிலிற் தந்தான் 378
 9. வெயிலிற் போயினான் 378

வெரிந்+ (முதுகு)

 1. வெரிக்குறை 302
 2. வெரிங் குறை 301
 3. வெரிச்செய்கை 302
 4. வெரிஞ் செய்கை 301
 5. வெரித்தலை 302
 6. வெரிந் தலை 301
 7. வெரிநுச் சென்ற 300
 8. வெரிப்புறம் 302
 9. வெரிம்புறம் 301

வே தொகு

வே+ (வேதல்)

 1. வேக்குடம் 277

வேண்டு+அவா

 1. வேணவா 289

வேம்பு+ (மரப்பெயர்)

 1. வேப்பங்கோடு 416
 2. வேப்பஞ்செதிள் 416
 3. வேப்பந்தோல் 416
 4. வேப்பம்பூ 416

வேய்+ (சிறுமூங்கில்)

 1. வேய் கடிது 362
 2. வேய்க்கடிது 362
 3. வேய்க்குறை 361
 4. வேய்ங்குறை 361
 5. வேய்ச்சிறிது 362
 6. வேய்ச்சிறை 361
 7. வேய்சிறிது 362
 8. வேய்ஞ்சிறை 361
 9. வேய்த்தலை 361
 10. வேய்த்தீது 362
 11. வேய்தீது 362
 12. வேய்ந்தலை 361
 13. வேய்ப்புறம் 361
 14. வேய்ப்பெரிது 362
 15. வேய்பெரிது 362
 16. வேய்ம்புறம் 361
 17. வேயினை 203
 18. வேயை 203

வேர்+

 1. வேர் குறிது 406
 2. வேர்க்குறிது 406
 3. வேர்பிணி 483

வேல்+ (மரப்பெயர்)

 1. வேலங்கோடு 376
 2. வேலஞ்செதிள் 376
 3. வேலந்தோல் 376
 4. வேலம்பூ 376

வேல்+ (போர்க்கருவி)

 1. வேற்றீது 370
 2. வேறீது 370

வௌ தொகு

வௌ+ (பிடுங்கிக்கொள் என்னும் வினை)

 1. வௌவினை 174
 2. வௌவினொடு 174

அடிக்குறிப்பு தொகு

 1. தொல்காப்பியம், (எழுத்து, சொல் பொருள்), மூலமும் உரையும், உரையாசிரியர் இளம்பூரணர், சாரதா பதிப்பகம், முதல் பதிப்பு 2010, பக்கம் 45 முதல் 202
 2. கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு - அகம் 36/7
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=புணர்ச்சி_மேற்கோள்&oldid=3390346" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது