புதிய நகர்ப்புறவியம்

புதிய நகர்ப்புறவியம் (new urbanism) என்பது ஒரு நகர்ப்புற வடிவமைப்பு இயக்கம். பல்வேறு வகையான வீடமைப்புக்களையும், தொழில் வகைகளையும் உள்ளடக்கியதான நடந்தே பல வசதிகளையும் அணுகக்கூடிய அயல்களை (neighborhood) உருவாக்குவதை இந்த இயக்கம் முன்னெடுக்கின்றது. இது 1980களில் ஐக்கிய அமெரிக்காவில் உருவானது. படிப்படியாக இது நகரத்திட்டமிடல், நகர நிலப் பயன்பாட்டுக் கொள்கை என்பன தொடர்பான பல அம்சங்களை வெளிப்படுத்தியது.

புதிய நகர்ப்புறவியம், 20 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிக்கு முந்திய தானுந்துகள் புழக்கத்துக்கு வராத காலப்பகுதியின் வடிவமைப்புத் தரங்களின் செல்வாக்குக்கு உட்பட்டது. இது, மரபுவழி அயல் வடிவமைப்பு, போக்குவரத்து நோக்கு வடிவமைப்பு போன்ற கொள்கைகளை உட்படுத்துகிறது. பிரதேசவியம், சூழல்வாதம், சூட்டிகை வளர்ச்சி (smart growth) போன்ற கருத்துருக்களுடன் இதற்கு நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு.

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு