பொருளாதார அமைப்புக்கள்

பொருளியல்
GDP PPP Per Capita IMF 2008.svg
பொது பகுப்புகள்
சிற்றினப்பொருளியல் · பருப்பொருளியல்
பொருளாதார எண்ணங்களின் வரலாறு
Methodology · Mainstream & heterodox
தொழில்நுட்ப வழிமுறைகள்
பொருளியல் கணிதம்
ஆட்டக் கோட்பாடு  · Optimization
Computational · Econometrics
Experimental · National accounting
|துறைகளும் துணைத் துறைகளும்

நடத்தை · பண்பாடு · படிவளர்ச்சிக் கொள்கை
வளர்ச்சி · உருவாக்கம் · வரலாறு
சர்வதேசம் · பொருளாதார அமைப்புக்கள்
பணவியல் கொள்கை மற்றும் நிதிப் பொருளியல்
பொது மற்றும் பொதுநலப் பொருளியல்
நலம் · கல்வி · பொதுநலம்
மக்கள்தொகைப் பொருளியல் · தொழிலாளர்கள்
மேலாண்மை · வியாபாரம் · தகவல்
தொழில்துறை நிறுவனங்கள் · சட்டம்
வேளாண்மை · இயற்கை வளம்
சுற்றுப்புறம் · சூழ்நிலையியல்
நகரம் · நாட்டுப்புறம் · வட்டாரம் · புவியியல்

பட்டியல்கள்

பத்திரிகைகள் · பதிப்புகள்
பகுப்புகள் · கட்டுரைகள் · பொருளாதார நிபுணர்கள்

வணிகமும் பொருளியலும் வலைவாசல்

பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளின் உற்பத்தி,பகிர்வு,மற்றும் நுகர்வு போன்றவை ஒர் குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் நிர்வகிக்கபடும் விதத்தினை பொருளாதார அமைப்புக்கள் (Economic systems) தீர்மானிக்கின்றன.

பொருளாதார அமைப்புக்களானது கிடைப்பருமையான வளங்களின் ஒதுக்கீடு, பாவனை தொடர்பில் மக்களையும் உற்பத்தி நிறுவனங்களையும் இணைக்கின்றது. ஒவ்வொரு சமூக அமைப்பும், நாடுகளும் சில அடிப்படை பொருளியல் பிரச்சனைகளான எதனை உற்பத்தி செய்தல்?,எவ்வாறு உற்பத்தி செய்தல்?, யாருக்காக உற்பத்தி செய்தல்?, எவ்வளவு உற்பத்தி செய்தல்? போன்றவற்றிக்கு விடையளித்தல் அவசியமாகின்றது. எல்லா சமூகங்களிலும்,நாடுகளிலும் இப்பிரச்சனை பொதுவானது எனினும் அந்தந்த நாடுகள்,சமூகங்களில் இவற்றிக்கு விடையளிப்பதற்காக கடைப்பிடிக்கும் வழிமுறைகள்,சட்டதிட்டங்கள் அதாவது பொருளாதார அமைப்புகள் வேறானவைகள் ஆகும்.

உலகில் பொதுவாக காணப்படுகின்ற பொருளியல் அமைப்புகளாவன: