முழு-நேர சமானம்

முழு-நேர சமானம் (FTE) என்பது ஒரு செயல்திட்டத்தில் பணியாளரின் ஈடுபாட்டை அல்லது ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் மாணவரின் பதிவை அளவிடும் வழியாகும். 1.0 உடைய FTE என்பது நபர் முழு-நேர பணியாளருக்கு சமமானவர் ஆவார். மேலும் 0.5 உடைய FTE என்பது பகுதி நேர பணியாளர் என்பதை மட்டுமே குறிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக கல்வி நிறுவனத்தின் வகை (பள்ளிகள், தொழில் துறை, ஆராய்ச்சி) மற்றும் அறிக்கையின் நோக்கத்தைப் (பணியாளர் விலை, உற்பத்தித்திறன்) பொறுத்து இந்த எண்ணை வரையறுப்பதற்கு மாறுபட்ட அளவுகோல்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

U.S. பெடரல் அரசாங்கம்

தொகு

U.S. பெடரல் அரசாங்கத்தில் கவர்மென்ட் அக்கவுண்டபிலிட்டி ஆபீஸ் (GAO) மூலமாக FTE வரையறுக்கப்படுகிறது. சட்டம் மூலமாக வரையறுக்கப்பெற்ற பணி ஆண்டின் பணம் செலுத்தப்படும் நேரங்களின் உச்சநிலையான எண்ணின் மூலமாக மொத்த பணி நேரங்கள் வகுக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக 2,080 மணிநேரங்களாக பணி ஆண்டு வரையறுக்கப்பட்டால் பின்னர் ஒரு பணியாளர் முழு ஆண்டும் வேலையில் முழு நேரத்திற்கு ஆக்கிரமிப்பதற்கு ஊதியம் அளிக்கப்படுகிறார். இது ஒரு FTE ஐப் பயன்படுத்துகிறது. இரண்டு பணியாளர்கள் 1,040 மணிநேரங்களுக்கு பணி புரிந்தால் ஒவ்வொருவரும் இருவருக்கும் இடையில் ஒரு FTE ஐ பயன்படுத்துகின்றனர்.

ஜனாதிபதியின் வரவுசெலவு அலுவலகமான நிர்வாகம் மற்றும் வரவுசெலவுத்திட்டத்தின் அமெரிக்க அலுவலகம் அல்லது OMB அடிக்கடி FTE இன் மொத்த எண்ணில் உயர்ந்த எல்லையை நிறுவுவர், அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆதாயமடையும். கடந்த காலத்தில் பணியமர்த்தப்பட்ட பணியாளர்களின் உச்ச வரம்பை அலுவலகங்கள் கொடுத்தால் அது அந்த ஆண்டின் கொடுக்கப்பட்ட நாளில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த ஆண்டில் அலுவலகம் அந்த எண்ணைக் காட்டிலும் அதிகமான பணியாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தலாம். பின்பு தெரிவிப்பு கால எல்லை அடையப்பட்டதாக அறிக்கை நாளில் உச்ச வரம்புக்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட மொத்த எண்ணிக்கைக்கு குறைவாக பணியாளர்கள் அமர்த்தப்பட்டிருக்கலாம். FTE உச்ச வரம்புடன் வழங்கப்பட்ட அலுவலகங்கள் அந்த ஆண்டு முழுவதும் அனைத்து பணியாளர்கள் மூலமாக பணியாற்றப்பட்ட நேரத்தின் மொத்த எண்ணை சார்ந்து கணக்கிடும். அதைப் போன்ற நடவடிக்கையைப் பயன்படுத்துவதில் இருந்து அலுவலகங்களைத் தடுப்பதற்கு அந்த நேரத்தில் எந்தப் புள்ளியிலும் பணியாற்றப்பட்ட மொத்த எண் நீக்கப்படுகிறது.

எனினும் பொதுவாக FTE இல் "E"க்கான அர்த்தமான ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மனித-வளங்கள் என்பது "சமானம்" ஆகும். இந்த சொல் பெரும்பாலும் பேச்சுவழக்கில் உள்ள பயன்பாட்டில் அளவுக்கு மீறி உள்ளது. "வழிகாட்டியை முழு-நேர பணியாளருக்கு எதிராக ஒப்பந்தமிடுவதற்கு எதிராக" இது குறிக்கப்படுகிறது. இதில் "ஜேன் ஒரு FTE ஆக இருந்தால், மாறாய் ரால்ஃப் ஒரு ஒப்பந்தக்காரராக இருப்பார்". அதனால் ஜேன் ஒரு வழக்கமான பணியாளர் ஆவார். மேலும் ஒழுங்குமுறையின்மை காரணமாக ரால்ஃப் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மட்டுமே பணியாற்றுவார்.

கல்வியில் FTEகள்

தொகு

FTEகளானது மூன்றாம் நிலைக் கல்வியில் கல்வி நிறுவனங்கள் சார்ந்த பங்களிப்பை அளவிடுவதற்கான அடிப்படை அளவுமுறைகளில் ஒன்றாகும். சில பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி சார்ந்தவைகளில் வழக்கமாக ஏதாவது ஒரு ஆண்டில் 20FTEகளை பங்களிப்பாக எதிர்பார்ப்பர். இது எடுத்துக்காட்டாக கற்பித்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சி மேற்பார்வையிடலின் இணைதல் மூலமாகவே நிறைவேற்றப்படும்.

கல்வி சார்ந்தவைகள் பல நடவடிக்கைகளில் மேற்கொள்வதன் மூலமாக பங்களிப்பை உயர்த்தலாம்: (a) வகுப்பு அளவை உயர்த்துதல்; (b) புதிய வகுப்புகளைக் கற்பித்தல்; (c) பெருமளவு செயல்திட்டங்களை மேற்பார்வையிடல்; (d) பெருமளவு ஆராய்ச்சியாளர்களை மேற்பார்வையிடல். பின்னர் கூறப்பட்ட நடவடிக்கையானது புதிய அறிவை உருவாக்குதல் மற்றும் உயர்வாக தரமிடப்பட்ட கல்வி சார்ந்த பத்திரிகைகளில் குறிப்பிட்ட வெளியிடப்படும் ஆவணங்களில் பல்கலைக்கழகங்களில் மற்றொரு அடிப்படை அளவைப் பங்களிக்கும் அனுகூலத்தைப் பெற்றுள்ளது. மேலும் இது ஆராய்ச்சி நிதியுதவி என்ற மற்றொரு அடிப்படை அளவுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது - இது பெரும்பாலும் ஆராய்ச்சியாளர்களை ஈர்ப்பதற்கு தேவைப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு

ஒரு பேராசிரியர் இரண்டு இளங்கலை பயிற்சி வகுப்புகளைப் பயிற்றுவிக்கிறார். இரண்டு இளங்கலை செயல்திட்டங்களை மேற்பார்வையிடுகிறார். மேலும் ஆய்வேடு மட்டுமே உள்ள நான்கு ஆராய்ச்சியாளர்களை மேற்பார்வையிடுகிறார் (அதாவது ஆராய்ச்சியாளர்கள் எந்த பயிற்சி வகுப்புகளையும் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள்). ஒவ்வொரு இளங்கலைப் பயிற்சி வகுப்பும் இளங்கலைத் திட்டத்திற்கான அனைத்து பதிவுகளுக்கும் 1/10கள் மதிப்புடையதாகும் (அதாவது 0.1 FTE). ஒரு இளங்கலை செயல்திட்டமானது இளங்கலை திட்டத்திற்கான அனைத்து நன்மைகளின் 2/10கள் மதிப்புடையதாகும் (அதாவது 0.2 FTE). ஒரு ஆராய்ச்சி ஆய்வேடானது பல்கலைக்கழத் திட்டத்திற்கான அனைத்து நன்மைகளுக்கும் மதிப்புடையதாகும் (அதாவது 1 FTE). பேராசிரியரின் பங்களிப்பு என்பது 29.4 FTEகள் ஆகும்:

பங்களிப்பு FTEகள் ஒதுக்கப்பட்டவை வகுப்பு அளவு மொத்தம்
பயிற்சி வகுப்பு 1 0.1 100 10
பயிற்சி வகுப்பு 2 0.1 150 15
U/G செயல்திட்டங்கள் 0.2 2 0.4
ஆராய்ச்சி ஆய்வேடு 1 4 4
மொத்த FTEகள் - - 29.4

பெருமளவு ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்கு சில பல்கலைக்கழகங்களானது ஒவ்வொரு முழுநேர ஆராய்ச்சியாளருக்காகவும் 2 FTEகள் அல்லது 3 FTEகளைக் கூட அளிக்கிறது.

ஆஸ்திரேலியாவில் மாணவர்களுக்கான FTE க்கு சமானம் EFTSU (ஈக்வெலன்ட் புல்-டைம் ஸ்டூடன்ட் யூனிட்) ஆகும்.

குறிப்புதவிகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=முழு-நேர_சமானம்&oldid=3641660" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது