வலைவாசல்:சைவம்/சான்றோர் கூற்று/4

திரு நெறி ஒன்றே அதுதான் சமரச சன்மார்க்கச் சிவ நெறி என்று உணர்ந்து உலகீர் சேர்ந்திருமின் - திருவருட் பிரகாச வள்ளலார்