முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
மூதாதையர் வகைப்பாடு
ஆட்களம்: மெய்க்கருவுயிரி  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Unikonta  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Opisthokonta  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Holozoa  [Taxonomy; edit]
(தரப்படுத்தப்படாதது): Filozoa  [Taxonomy; edit]
இராச்சியம்: விலங்கு  [Taxonomy; edit]
து.இராச்சியம்: Eumetazoa  [Taxonomy; edit]
கிளை: Bilateria  [Taxonomy; edit]
கிளை: Nephrozoa  [Taxonomy; edit]
பெருந்தொகுதி: டியூட்டெரோஸ்டோம்  [Taxonomy; edit]
தொகுதி: முதுகுநாணி  [Taxonomy; edit]
கிளை: Craniata  [Taxonomy; edit]
து.தொகுதி: முள்ளந்தண்டுளி  [Taxonomy; edit]
பின்தொகுதி: Gnathostomata  [Taxonomy; edit]
கிளை: Eugnathostomata  [Taxonomy; edit]
கிளை: Teleostomi  [Taxonomy; edit]
வகுப்பு (உயிரியல்): வகுப்பு  [Taxonomy; edit]

Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

பெற்றோர்: Teleostomi [வகைப்பாடு; தொகு]
வகைப்பாட்டியல் தரவரிசை: வகுப்பு (உயிரியல்) (displays as வகுப்பு (உயிரியல்))
இணைப்பு: நாற்காலி (உயிரியல்)|வகுப்பு(links to நாற்காலி (உயிரியல்))
அற்றுவிட்ட இனம்: இல்லை
Always displayed: no
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: