விக்கிப்பீடியா:தொகுத்தல் சுருக்க குறி விளக்க பட்டியல்

குறுக்கு வழி:
WP:ESL

விக்கிப்பீடியர்கள் தொகுத்தல் சுருக்கம் எழுதும்போது பயன்படுத்தும் தொகுத்தல் சுருக்கங்களை கீழ்க்காணலாம்:

விக்கிப்பீடியர்கள் இயன்ற அளவு விரிவாகவும் துல்லியமாகவும் தொகுத்தல் சுருக்கம் எழுத ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். ஆதலால், இப்பக்கம் எப்படி தொகுத்தல் சுருக்கம் எழுதுவது அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டி கிடையாது.

இவற்றையும் பார்க்கவும்: தொகுத்தல் சுருக்க குறி விளக்க பட்டியல்:விரைவுக் கையேடு, Wikipedia:கலைச் சொல் கையேடு

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான விளக்கம்

தொகு

பகுப்பு சேர்ப்பு

தொகு
cat, பகுப்பு, பகு, or
[[Category:Whatever]] will put a link to the appropriate category page into the edit summary

கருத்து சேர்ப்பு

தொகு
cm, கருத்து followed by either the comment itself or the topic
A comment was added to this page, mostly used on talk pages.
Example: cm ambiguity

விக்கியிடை இணைப்பு

தொகு
Abbreviation: different for each language
Added a link to the wikipedia article's version in a different language.
Example: eo:
link to Esperanto

வெளி இணைப்பு சேர்ப்பு

தொகு
ext lk, ext lks, ext link, ext links, வெ.இ
Added external link(s) to the article.
It can sometimes be helpful to specify or describe the external link(s) in the summary - ext lk: official strategy guide
Example: ext lk: filipino strategy guide

இணைப்பு சேர்ப்பு

தொகு
lk, lks, link, links, ln, இணை, இணைப்பு
Added a link to the article; put link(s) between single apostrophes ('), or copy from the edit box, so that they are in double brackets.
This is especially useful if the link is to a new article, to draw people's attention to that, and for people who keep track of pages on their watchlist but not systematically of all new pages.
Examples:
link: 'Train'
[[train]]
lks: 'Article Name 1', 'Article Name 2'
link: 'Article Name'
links: 'Article Name 1', 'Article Name 2'

Addition or rephrasing of a short text

தொகு
ft followed by the full text that has been added (perhaps with a little context), or the new version of what was changed
Thus the edit summary fully informs about the edit, there is no need to open the article unless you want to see the text in context or want to make another edit.
Example: ft: Judge Melville turned down a media's request for publication of 82 pages of documents and related tape recordings because that would violate the parties' privacy rights.
Of course you can use a copying feature of your operating system, you do not have to type everything again.
You can also use double quotes.

உரை சேர்ப்பு

தொகு
+, add, addition
Addition of text to the article.
Examples:
+official links
add: official links
addition: official links

Alphabetization

தொகு
alpha, abc, or similar
Alphabetization, typically of a list or of a series of links.

See horizontal rule

Capitalization

தொகு
cap, caps, capital, cpt, lc, lcase, uc, ucase
Wikipedia's article titles are case-sensitive, except for the first letter of the article. Also, according to Wikipedia:Manual of Style, only the first word in section headings should be capitalized. The above abbreviations indicate fixing of capitalization mistakes, or lowercasing or uppercasing specific words. cap, capital, cpt indicate general fixing of capitalization. caps is for those instances when every letter of a word is capitalized, when the word is to be made ALL CAPS. lc and lcase mean lowercasing the first letter of some word, and uc and ucase mean uppercasing the first letter of some word.

மூலம் அறிவிப்பு

தொகு
ack (acknowledge), மூலம்
cite

துப்புரவு

தொகு
cl, cleanup, துப்புரவு
Used to indicate general "tidying-up" edits; may include reformatting, spelling and grammar fixes, markup fixes, and other such minor edits. Useful if you make many different kinds of small changes in a single edit.

உரை திருத்தம்

தொகு
copyedit, உரை திருத்தம்
Miscellaneous copy editing.
It is encouraged that you specify the changes.
Examples:
copyedit: major reorganization, left original text
copyedit: from 'hello, I like ice cream' to 'hello, I like pizza'
'hello, I like ice cream' -> 'hello, I like pizza'

புதுக் கட்டுரை உருவாக்கம்

தொகு
creation, new, கட்டுரை உருவாக்கம்
Newly created article.
Any remarks are added after 2 single dashes (-).
No other abbreviations should be used since the article is new.
Examples:
creation
new
creation -- NPOV check please
new -- NPOV check please

கருத்துக் குழப்ப நீக்கம்

தொகு

dab

See horizontal rule

பேச்சுப் பக்கத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட தொகுப்பு

தொகு
see talk, பேச்சுப் பக்கம் பார்
An explanation/discussion of this edit is on the article's talk page.
If possible, combine with other text, e.g rephrased, see Talk.

தட்டச்சுப் பிழை திருத்தம்

தொகு
tiop, tiops, tpyo, tpyos, tyop, tyops, typo, typos
Fixed typos.
தட்டச்சு பிழை திருத்தத்தை சுட்டிக்காட்டத் தேவையில்லை.

Formatting

தொகு
fm, fmt, formatting, MoS, mos, MOS
Applied formatting, e.g. to adhere to Wikipedia's Manual of Style, or to make the look consistent, etc.
There is no need to specify the formatted text.

இலக்கணம்

தொகு
gm, gr, இல
இலக்கணப் பிழை திருத்தம் செய்யும்போது

கிடைக்கோடு

தொகு
hr, கிடை
Added or removed a horizontal rule (----).
Examples:
+hr
-hr
+கிடை
-கிடை

ஒன்றிணை

தொகு
... merged in
Other articles have been merged into this article.
All the articles merged should be specified.
Example (for United States): USA and United States of America merged in

பலதரப்பட்ட

தொகு
misc, பலதர
Miscellaneous edits
Use only when a more specific and more useful edit summary is not practical.

நகர்த்தல்

தொகு
mv
The article or part of it has been moved.
The new location should be specified.
Or: this addition comes from another article.
Examples:
mv to 'United States' (merged)
mv from 'America'
'அமெரிக்காவுக்கு' நகர்த்தப்பட்டது

பகுப்பு மாற்றம்

தொகு
re-cat, recat, பகுப்பு மாற்றம்
Changed an existing category link or links.
If the change is specified, put the category link(s) between single apostrophes (') or double brackets (e.g., [[Category:Category name]]).
Examples:
re-cat
re-cat 'Old category' to 'New category'
re-cat [[Category:Old category]] to [[Category:New category]]

வழிமாற்று

தொகு
REDIRECT 'கட்டுரை பெயர்', rd 'கட்டுரை பெயர்', வழிமாற்று 'கட்டுரை பெயர்'
பக்கங்களை வழிமாற்றிவிடும் போது.
எந்தப் பக்கத்திற்கு வழிமாற்றப்படுகிறது எனக் குறிப்பிட வேண்டும்.

Removal of ambiguity

தொகு
disambiguation, disambig, disamb, disam, dab
Changing a wiki link to a Disambiguation page to point to the appropriate page.
There is no need to specify any disambiguation changes.

Removal of duplication

தொகு
dup, duplication
Removal of duplication.
Examples:
-dup
rm dup

உரை நீக்கம்

தொகு
-, rm, remove, del, நீக்கம்
கட்டுரையில் இருந்து உரை நீக்கம்.
எடுத்துக்காட்டுக்கள்:
-official link
rm: official link
remove: official link

Note that the hyphen is also put automatically in section editing, to separate the automatic text (the section title) from the typed text. Therefore it is ambiguous and not very suitable to indicate removal of text. Setting css class autocomment to be different helps, but either the distinction is not very clear for the small hyphen symbol, or the section title is excessively highlighted.

தொகுப்பை முன்னிலைப்படுத்துவது

தொகு
revert, rv, rev, முன்னிலை
ஒரு தொகுப்பை முன்னிலைப்படுத்தும்போது.
This short summary is insufficient on its own - you should always briefly explain the reason for reverting.
Examples:
rv: accident
rv: vandalism
revert blanking
rv unexpl del - revert unexplained deletion
rv changes by User:Second user to last version by User:First user
rvv or rv/v = revert vandalism
rvs or rv/s = revert spam

மணல் தொட்டி

தொகு
sandbox, Sandbox, மணல்தொட்டி, மதொ
மணல்தொட்டியில் செய்யப்படும் திருத்தங்களுக்கு.
அண்மைய மாற்றங்களை கவனிக்கும் பயனர்கள் இந்தத் தொகுப்புகளை நிராகரித்து நேரத்தை மிச்சப்படுத்த உதவும்.

Snap double redirect

தொகு
snap dbl rdr
Turned a double redirect into a single redirect

எழுத்துக்கூட்டல்

தொகு
sp, spelling, typo, எகூ, எழுத்துக்கூட்டல்
எழுத்துப் பிழை திருத்தம் செய்யும் போது.
திருத்திய சொல்லை காண்பிக்கத் தேவையில்லை. எனினும், பங்களிப்பாளர்கள் தங்கள் திருத்தங்களை இவ்வாறு காட்டுவதுண்டு:
எழுத்துகூட்டல் -> எழுத்துக்கூட்டல்

விக்கிப்படுத்தல்

தொகு
wikified, wikify, wfy, wiki, விக்கியாக்கம்
விக்கி உள் இணைப்புகளை ஏற்படுத்துவது, குறிப்பாக, புதிய கட்டுரைகளில்
விக்கியாக்கம் செய்யப்பட சொற்களை குறிப்பிடத் தேவையில்லை.