விக்கிப்பீடியா:நடைக் கையேடு (நிறுத்தக்குறிகள்)

குறுக்கு வழி:
WP:PN
விக்கிபீடியா: நன்னடை நெறிகள்
பொது: நடைக் கையேடு
Supplementary Manuals of Style
வாழ்க்கை வரலாறு
அறிவியற் கட்டுரைகள்
Dashes
Dates and numbers
Headings
எழுத்துப்பெயர்ப்பு
Links
Mathematics
Pronunciation
Sister projects
Titles
வணிகப்பெயர்கள்
கையேடுகளும் மற்ற உதவிகளும்
தொகுப்பது எப்படி?
பக்க வடிவமைப்பு(Layout)
Captions
அட்டவணைப்படுத்துதல்
Categories of people
அடிக்குறிப்பும் துணை நூற்பட்டியலும்
Explain jargon
Guide to writing better articles
பட்டியல்கள்
பெயரிடல் மரபு
Picture tutorial
Proper names
Section
Technical terms and definitions

பேச்சின் ஒலிப்பு வேறுபாடுகளை உரைநடையில் காட்டவும், செய்திப் பரிமாற்றத்தில் குழப்பம் ஏற்படாமல் தவிர்க்கவும், படிப்பவரின் அக்கறையை தேவைப்படும் இடங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லவும் பயன்படும் குறிகளை எழுத்துக்குறிகள் (punctuation marks) என்கிறோம்.

அவை பின்வருவன.

 1. கால்புள்ளி (,)
 2. அரைபுள்ளி (;)
 3. முக்கால்புள்ளி (:)
 4. முற்றுப்புள்ளி (.)
 5. புள்ளி (.)
 6. கேள்விக்குறி (?)
 7. உணர்ச்சிக்குறி (!)
 8. இரட்டை மேற்கோள்குறி (" ")
 9. ஒற்றை மேற்கோள்குறி (' ')
 10. தனி மேற்கோள்குறி ( ' )
 11. மேற்படிக்குறி ( " )
 12. பிறை அடைப்பு ( )
 13. சதுர அடைப்பு [ ]
 14. இணைப்புக்கோடு ( - )
 15. சாய்கோடு (/)
 16. அடிக்கோடு (_)
 17. உடுக்குறி (*)

இவற்றைப் பயன்படுத்துவது தொடர்பான நெறிமுறைகள் இக்கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.