விரவல் கட்டுப்பாடு அமைப்பு

தொழில்துறை
கட்டுரைத் தொடரின் ஒரு பகுதி
Mill
உற்பத்தி முறைகள்

Batch productionவேலை உருவாக்கம்

தொடர் உற்பத்தி

மேம்பாட்டு முறைகள்

LMTPMQRM

TOCசிக்ஸ் சிக்மாRCM

தகவலும் தொடர்பும்

ISA-88ISA-95ERP

SAPIEC 62264B2MML

வழிமுறைக் கட்டுப்பாடு

PLCDCS

விரவல் கட்டுப்பாடு அமைப்பு (DCS) என்பது பொதுவாக உருவாக்க அமைப்பு, செயல்முறை அமைப்பு அல்லது இயக்கவாற்றல் அமைப்புகளின் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை குறிப்பதாகும். இவற்றில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு மூலங்கள் அவை இருக்கும் இருப்பிடத்திற்கு மையமாக இருக்காது (மூளையைப் போல) மையமாக இருந்து அமைப்பு முழுவதும் விரவப்பட்டு இருக்கும் துணை-அமைப்புகள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்டுப்பாடு கருவிகள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படும். தொடர்பு மற்றும் நெறிசெய்படுத்துதல் வலையமைப்பின் மூலம் முழு அமைப்புகளின் கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.

விரவல் கருவிகளை நெறிபடுத்த மற்றும் கட்டுப்படுத்த பல நிறுவனங்களில் உபயோகிக்கப்படும் பொதுவான சொல் DCS ஆகும்.

 • மின் சக்தி கட்டமைப்புகள் மற்றும் மின் உற்பத்தி இயந்திரத் தொகுதி
 • சூழ்நிலைக் கட்டுப்பாடு அமைப்புகள்
 • போக்குவரத்து வழிகாட்டி (டிராபிக் சிக்னல்)
 • ரேடியோ குறிகள்
 • நீர் மேலாண்மை அமைப்புகள்
 • எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு இயந்திரத் தொகுதிகள்
 • இரசாயன இயந்திரத் தொகுதிகள்
 • மருந்து தயாரித்தல்
 • உணர்கருவி வலையமைப்புகள்
 • உலர் சரக்கு மற்றும் பேரளவு எண்ணெய் கடத்தும் கப்பல்கள்

உறுப்புகள்தொகு

பொதுவாக திட்டமிடப்பட்ட செயல்படுத்திகளை கட்டுப்படுத்தும் கருவிகளாகவும் தனியுடைமையுடைய இடை இணைப்புகள் மற்றும் பரிமாற்ற நெறிமுறைகளின் பரிமாற்றத்திற்கும் DCS அமைப்புகள் பொதுவாக உபயோகிக்கப்படுகின்றன. உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு தொகுதிகள் DCS அமைப்புகளின் பாகங்களை உருவாக்குகின்றன. செயல்படுத்திகள் உள்ளீடு பகுதிகளிலிருந்து தகவலைப் பெற்று வெளியீடு பகுதிகளுக்கு அனுப்புகிறது. செயலில் உள்ள உள்ளீட்டு கருவிகள் மூலம் உள்ளீட்டு பகுதிகள் (தரவிடம் என்றும் கருதப்படும்) தகவலைப் பெற்று தரவுதளத்தில் உள்ள வெளியீட்டு கருவிகளுக்கு கட்டளைகளை அனுப்புகிறது. பல் சேர்ப்பி அல்லது பல் சேர்ப்பு நீக்கி மூலம் கணினி பாட்டைகள் அல்லது மின்சார பாட்டைகள் செயல்படுத்தி அல்லது தொகுதிகளுடன் இணைக்கிறது. பாட்டைகள் விரவல் கட்டுபடுத்திகளை மைய கட்டுப்படுத்திகளுடன் இணைக்கிறது மேலும் இறுதியாக மனித-இயந்திர இடைமுகப்பு (HMI) அல்லது கட்டுபாட்டு முனையங்களுடன் இணைக்கிறது. செய்முறை தன்னியக்கமாக்கல் அமைப்புப் பகுதியைப் பார்க்க

விரவல் கட்டுப்பாடு அமைப்பின் பகுதிகள் ஆனவை இணைப்பு மாற்றிகள், பம்புகள் மற்றும் வால்வுகள் போன்ற பொருள் சார்ந்த கருவிகளுடன் நேரடியாக இணைத்து அல்லது SCADA அமைப்பு போன்ற இடைநிலை அமைப்புகள் மூலம் வேலை செய்கின்றன.

பயன்பாடுகள்தொகு

எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு, பெட்ரோலிய வேதிப் பொருட்கள், மைய நிலைய மின்சார உருவாக்கம், மருந்துப் பொருட்கள், உணவு மற்றும் குடிபானங்கள் தயாரிப்பு, சிமெண்ட் உற்பத்தி, எஃகு பொருள் உருவாக்கம் மற்றும் காகித உருவாக்கம் போன்ற தொடர் அல்லது பிரிவு-ஆற்றுப்படுத்தும் திட்டங்களில் உற்பத்தி செய்முறைகளை கட்டுப்படுத்த அர்பணிக்கப்பட்ட அமைப்புகள் விரவல் கட்டுப்பாடு அமைப்புகள் ஆகும். உணர்கருவி மற்றும் செயற்படுத்திகளுடன் இணைக்கப்பட்ட DCSகள் மற்றும் குறிஅளவு கட்டுப்பாடு மூலம் மூலப்பொருளானது இயந்திரத் தொகுதி முழுவதும் செல்கிறது. குறிஅளவுகளுக்கான பொதுவான எடுத்துக்காட்டு அழுத்த உணர்கருவி, கட்டுப்பாடு கருவிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு வால்வுகள் உள்ளடக்கிய கட்டுப்பாட்டுத் தடம் ஆகும். உள்ளீடு/வெளியீடு (I/O) கருவிகளுக்கு குறிப்பலை மூலம் அழுத்தம் அல்லது செயல்அளவீடுகளை கட்டுப்பாட்டுக் கருவிக்கு அனுப்புகிறது. அளவீட்டு மதிப்பு ஒரு குறிபிட்ட நிலைக்கு வந்தவுடன் கட்டுப்பாட்டுக் கருவி வால்வு அல்லது செயல்படுத்தும் கருவியின் மூலம் தேவைப்படும் குறிஅளவு வரும் வரை பாய்ம செயல்முறையை திறக்க அல்லது மூடுமாறு பணிக்கிறது. பெரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் ஆயிரகணக்கான I/O குறிகள் மற்றும் பெரிய DCS அமைப்புகளை உபயோகிக்கின்றன. குழாய்களின் வழியாக செல்லும் பாய்ம வழியாக்கத்தின் வரம்புக்கு செயல்முறைகள் உட்பட்டவை இல்லை, காகித இயந்திரங்களைச் சார்ந்துள்ள வேக கருவிகள் மற்றும் விசைப்பொறி கட்டுப்பாடு மையங்கள், சிமெண்ட் சூளைகள், சுரங்க செயல்கள், கனிமம் செயல்முறை வசதிகள் மற்றும் பல முறைகளை உள்ளடக்கியது.

மாதிரி DCS அமைப்பானது நடைமுறைச் சார்ந்த அல்லது/மேலும் புவியியலுக்குரிய விரவல் டிஜிட்டல் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளுடன் ஒரு கட்டுப்பாட்டுப் பெட்டியில் 1 முதல் 256 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்டுப்பாட்டு தடங்களை கொணடதாகும். உள்ளீடு/வெளியீடு கருவிகள் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளுடன் இணைக்கப்பட்டு அல்லது தரவுதட வலையமைப்பில் தூரமாக அமைக்கப்பட்டு இருக்கலாம். இன்றைய கட்டுப்பாட்டு கருவிகள் அதிகபடியான கணக்கீட்டு திறனுடன் விகிதசமமான, முழுமை வாய்ந்த, வழிப்பொருள் (PID) கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றின் மூலம் அறிவுப்பூர்வமான அல்லது தொடர் கட்டுப்பாடுகளை செயல்படுத்துகின்றன.

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வேலை நிலையங்களை பணியில் அமர்த்தி அல்லது வேலை நிலையங்களை உருவாக்கி அல்லது இணைப்பில்லாத தனியாள் கணினி மூலம் DCS அமைப்புகள் வேலை செய்கின்றன. கட்டுப்பாடு வலையமைப்பில் உள் தொடர்பு கையாளப்பட்டு முறுக்கப்பட்ட இணை, இணையச்சு வடம், கண்ணாடி இழைக் கம்பி மூலம் தகவல் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. மிகையான கணக்கீடு, தகவல் சேமிப்பு மற்றும் அறிவிப்பு வசதிகளுக்காக சர்வர் அல்லது பயன்பாட்டு செயல்படுத்திகள் இந்த அமைப்புகளுடன் இணைக்கப்படலாம்.

வரலாறுதொகு

1960 களின் ஆரம்பத்திலிருந்து தொழிலக செயல்முறைகளை கட்டுப்படுத்த சிறு கணினிகள் உபயோகிக்கப்பட்டன. எடுத்துக்காட்டாக IBM 1800 என்ற கணினியின் உள்ளீடு/வெளியீடு வன்பொருள் அமைப்பு தரவிடத் தொடர்பு நிலை (டிஜிட்டல் வழிகளுக்காக) மற்றும் அனலாக் குறியலைகளாக டிஜிட்டல் களத்திற்கு மாற்ற இயந்திரத் தொகுதியிலிருந்து குறியலைகளை ஒன்றாகக் கூட்டுகின்றன.

முதலாவது தொழிலகக் கட்டுப்பாடு கணினி அமைப்பானது 1959 ஆம் ஆண்டில் டெக்சாஸ், டெக்சாக்கோ ஃபோர்ட் ஆர்தூரில் ரமோ-வூல்ட்ரிட் நிறுவனத்தின் RW-300 சுத்திகரிப்புடன் நிறுவப்பட்டது [1].

1975 ஆம் ஆண்டு DCS அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. TDC 2000 மற்றும் CENTUM[2] அமைப்புகளுடன் முறையே ஹனிவெல் மற்றும் ஜப்பானிய மின்பொறியியல் நிறுவனமான யோகோகாவா தாங்கள் தனித்தனியாக உருவாக்கிய DCS அமைப்புகளை ஒரே நேரத்தில் அறிமுகப்படுத்தின. 1975 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ப்ரிஷ்டோல் UCS 3000 என்ற உலகளாவிய கட்டுப்பாட்டுக் கருவியை அறிமுகப்படுத்தியது. 1980 ஆம் ஆண்டில் பெய்லி (தற்போது ABBயின்[3] பகுதி) NETWORK 90 அமைப்புகளை அறிமுகப்படுத்தியது. 1980 ஆம் ஆண்டில் ஃபிச்சர் & போர்டெர் (தற்போது ABBயின்[4] பகுதி) நிறுவனம் DCI-4000 (DCI என்பது விரவல் கட்டுப்பாட்டு கருவி மயமாக்கல்) அமைப்பை அறிமுகப்படுத்தியது.

நுண்கணினிகள் அதிகமாக கிடைத்ததினாலும் மற்றும் நுண் செயல்படுத்திகளின் பெருக்கத்தினாலும் DCS செயல்முறைக் கட்டுப்பாட்டு உலகில் பெரிதாக வளர்ந்தது. நேரடி டிஜிட்டல் கட்டுப்பாடு மற்றும் குறிஅளவு கட்டுப்பாடு அமைப்புகளில் கணினிகள் ஏற்கனவே செயல்முறை தன்னியக்கமாக்களில் உபயோகப்படுத்தப்பட்டன. 1970களின் ஆரம்பங்களில் டெய்லர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நிறுவனம் (தற்போது ABBயின் ஒரு பகுதி) 1010 அமைப்புகள், ஃபாக்ஸ்போரோ FOX1 அமைப்புகள் மற்றும் பெய்லி கண்ட்ரோல்ஸ் 1055 அமைப்புகளை உருவாக்கின. அனைத்து அமைப்புகளும் சிறு கணினிகளில் உள்ள DDC பயன்பாடுகள் (DEC PDP 11, வாரியன் டேட்டா மெசின்ஸ், MODCOMP போன்ற) மூலம் செயற்படுத்தப்பட்டு தனியுடைமை உள்ளீடு/வெளியீடு வன்பொருளுடன் இணைக்கப்பட்டது. அதிநவீன தொடர்பு மற்றும் தொகுதி கட்டுப்பாடு இந்த முறையில் செயல்படுத்தப்பட்டது. தனித்து நிற்கும் அணுகுமுறை குறிஅளவு கட்டுப்பாடு, அனலாக் செயலாக்க கட்டுப்படுத்திகளின் தொகுப்புகளை செயலாக்கக் கணினிகள் மேற்பார்வையிடுகிறது. CRT-சார்ந்த வேலைநிலையம் செயலாக்கத்திற்கு எழுத்து மற்றும் தெளிவற்ற வரியுரு கிராபிக்ஸ் பார்வையை அளிக்கிறது. முழுமையாக்கப்பட்ட கிராபிக்கல் பயனாளர் இடைமுகத்தின் கிடைக்கும் தன்மை இந்த முறையில் கிடைக்காமல் இருந்தது.

கட்டுப்பாட்டுச் செயல்பாட்டு தொகுதிகள் DCS மாதிரியை உள்ளடக்கிய மையமாக இருந்தது. பழமையான DDC கருத்துகளின் "டேபிள் ட்ரிவன்" மென்பொருள் செயல்பாடு தொகுதிகள் முதலில் தோற்றுவித்தன. செயல்பாட்டு தொகுதிகள் நெறிமுறைகளின் "தொகுதிகளை" கொண்டு அனலாக் வன்பொருள் கட்டுப்பாடு பகுதிகள் மற்றும் செயலாக்க கட்டுபாட்டின் முக்கிய வேலைகளுக்கு தேவையான PID நெறிமுறைகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய முதல் பொருளாக இலக்குப்-பொருள் மென்பொருளில் இருந்தது. DCS வழங்கிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மேம்பட்ட முறைகளைக் கொண்டும், இன்றைய தொழில்நுட்பமாக அனைத்து தொழில்நுட்பங்களிலும் உபயோகிக்கப்படும் பவுண்டேசன் பீல்ட்பஸ் [5] போன்ற முறைகளையும் செயல்பாடு தொகுதிகள் தொடர்ச்சியாக சகித்துக் கொண்டன.

விரவல் கட்டுப்படுத்திகளுக்கு இடையே டிஜிட்டல் தொடர்பு, வேலைநிலையங்கள் மற்றும் பல கணக்கீட்டு கூறுகள் DCS இன் முதன்மை பயன்களாகும். முடிவுக்கொள்கை மற்றும் மிகைப்படுத்தல் போன்ற குறிப்பிட்ட செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய செயலாக்க செயலிகள், தொடர்பிற்கான அனைத்து முக்கியமான வழிகளை வழங்கும் வலையமைப்புகள் மீது கவனம் இருந்தது. இதன் விளைவாக அமைப்புகளை வழங்குவோர் IEEE 802.4 வலையமைப்பு தரங்களை ஏற்றுக் கொண்டனர். LAN கட்டுப்பாட்டில் IEEE 802.3 பதிலாக IEEE 802.4 தரங்களை மேலோங்கச் செய்யவும் தகவல் தொழில்நுட்பச் செயல்முறை தன்னியக்கப்படுத்தலுக்கு மாற்றவும் இந்த முடிவானது முக்கியமான நிலைகளை அமைத்தது.

வலையமைப்பை மையமாக கொண்ட 1980 களின் காலங்கள்தொகு

விரவல் அறிவாற்றலை, இயந்திரத் தொகுதிகளிலும் கணினி மற்றும் நுண் செயல்படுத்திகளை, செயலாக்க கட்டுபாட்டிலும் DCS கொண்டு வந்தது. ஆனால் இன்றும் இயந்திரத் தொகுதிகளின் மூலக்கூறு தேவைகளை ஒன்றாக்கும் நிலைக்கு வர இயலவில்லை. அனலாக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் மற்றும் பேனல்போர்ட் காட்சிகள் மூலம் வழங்கப்பட்ட நடைமுறைச் சார்ந்த முறைகளை டிஜிட்டல் முறைக்கு DCS பல வழக்குகளில் மாற்றியுள்ளது. தயாரிப்பு செயல்பாடுகள் மேலாண்மை தொடர்புகளுக்காக உருவாக்கப்பட்ட த ப்ருடியூ ரெப்ரன்ஸ் மாடலில் இந்த முறைகள் உள்ளடக்கமாக இருந்தன. இன்று பயன்படுத்தப்படும் ISA95 தர செயல்களுக்கு PRM அடித்தளமாக அமைந்தது.

1980களில் பயனாளிகள் DCS ஐ அடிப்படைச் செயலாக்கக் கட்டுப்பாட்டிற்கு மேல் காணத் தொடங்கினர். ஆஸ்திரேலியாவில் வடிவமைக்கப்பட்ட வன்பொருளான R-Tec உதவியுடன் 1981-1982 ஆண்டுகளில் ஆஸ்திரேலிய வியாபாரமான மிடாக்கில் நேரடி டிஜிட்டல் கட்டுப்பாடு DCSயின் முதல் பயன்பாடு முடிக்கப்பட்டது. தொடர் பரிமாற்ற வலையமைப்பு உதவியுடன் மெல்பேர்ன் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள கட்டிடங்களை கட்டுப்பாட்டு அறையின் முதல் பகுதியுடன் இணைக்க இந்த அமைப்பானது நிறுவப்பட்டது. ஒவ்வொரு தூர பரிவும் இரண்டு Z80 நுண்செயற்படுத்திகளுடனும் முன்பகுதியில் 11 பொதுப் பக்க நினைவகத்துடன் இணை செயலாக்க அமைவடிவத்துடன் பணிகளை பரிமாறவும் மேலும் 20,000 உடன்நிகழ்வு கட்டுப்பாடு பொருள்களை இயக்கவும் நிறுவப்பட்டது.

இந்த முறையின் மூலம் நிறுவனம் முழுவதும் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் அதிக அளவான தகவலை பரிமாற்றம் செய்து சிறந்த பொருட்களை அடைய முடியும் என நம்பப்பட்டது. DCS யின் வெளிப்படைத்தன்மையை அதிகரிக்கும் விதமாக எடுக்கப்பட்ட முதல் முயற்சியினாது அன்றைய நாட்களில் மேம்பட்டு இருந்த யுனிக்ஸ் (UNIX) இயக்க அமைப்புகளை தத்து எடுக்கும் விளைவில் முடிந்தது. செயலாக்க தொழிலகங்கள் துல்லியமாக தீர்க்க பார்த்துக் கொண்டிருந்த செயல்களை யுனிக்ஸ் மற்றும் அதனுடன் வந்த வலையமைப்பு தொழில்நுட்பம் TCP-IP பாதுகாப்பு துறையின் மேம்பாட்டிற்காக உருவாக்கப்பட்டது.

இதன் விளைவாக வழங்கிகள் ஈதர்நெட்-சார்ந்த வலையமைப்புகளை தங்களது தனியுடைமை நெறிமுறை அடுக்கில் பின்பற்ற ஆரம்பித்தனர். TCP/IP தரங்கள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படவில்லை. எனினும் ஈதர்நெட்டின் உபயோகம் பொருள் மேலாண்மை மற்றும் முழுமையான தகவல் செயலாக்க தொழில்நுட்பத்தை நிறைவேற்ற முதல் காரணமாக அமைந்தது. PLC யின் முதல் அமைப்பு DCS கட்டமைப்பில் ஒருங்கிணைத்தலுக்கு 1980 ஆம் ஆண்டில் சான்றாக அமைந்தது. தன்னியக்கமாக்கல் அமைப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள இயந்திரத் தொகுதிகளின் இயக்கங்களை வரலாற்று ஆசிரியர்கள் வெளிப்படுத்தினர். யுனிக்ஸ் மற்றும் ஈதர்நெட் வலையமைப்பு தொழிநுட்பங்களின் மூலம் DCSயை வழங்கிய முதல் நிறுவனம் பாக்ஸ்ப்ரோ ஆகும். இந்த நிறுவனம் தான் 1987 ஆம் ஆண்டில் I/A வரிசை அமைப்புகளை அறிமுகம் செய்தது.

பயன்பாடுகளை மையமாக கொண்ட 1990களின் காலம்தொகு

IT தரங்கள் மற்றும் கமர்சியல் ஆப்-த-செல்ப் (COTS) கூறுகளை ஏற்றுக் கொள்ளுதல் அதிகமான காரணத்தினால் 1980களில் தொடங்கிய வெளிப்படைத்தன்மை 1990 ஆம் ஆண்டில் விறுவிறுப்பானது. யுனிக்ஸ் இயக்க அமைப்பிலிருந்து விண்டோஸ் சூழ்நிலைக்கு மாறியது இந்த நேரத்தில் எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான நிலைமாற்றத்திற்கு இது முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். செயலிகளை கட்டுப்படுத்தும் நிகழ்கால இயக்க அமைப்பு RTOS யுனிக்ஸின் நிகழ்கால வணிகரீதியான மாற்றுருவம் மற்றும் தனியுடைமை இயக்க அமைப்புகளினால் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டது. நிகழ்கால கட்டுபாட்டைத் தாண்டி உள்ள அனைத்தும் விண்டோஸ் இயக்க அமைப்பிற்கு நிலைமாற்றம் செய்யக் காரணமானது.

மைக்ரோசாப்டின் டெக்ஸ்டாப் மற்றும் சர்வர் அடுக்குகளின் அறிமுகம் OLE கான செயலாக்க கட்டுப்பாடு (OPC) தொழில்நுட்பத்திற்கு காரணமாக அமைந்தது. இந்த தொழில்நுட்பங்கள் தற்போது தொழிலக இணைப்பு தர நடைமுறையில் உள்ளன. இணையத் தொடர்பை ஆதரிக்கும் DCS HMI உடன் இணையத் தொழில்நுட்பம் தன்னியமாக்கல் மற்றும் DCS உலகில் இந்த அமைப்பு நுழைய ஆரம்பித்தது. 4-20 மில்லிஆம்ப் அனலாக் தொடர்பிற்கு பதிலாக டிஜிட்டல் தொடர்பின் IEC பீல்ட்பஸ் தரத்தை வரையறுக்க போட்டி நிறுவனங்கள் போட்டியிட்டன இதனால் 90கள் "பீல்ட்பஸ் வார்ஸ்" என்று கருதப்பட்டது. முதல் பீல்ட்பஸ் நிறுவம் 1990 ஆம் ஆண்டில் நிகழ்ந்தது. செயலாக்கத் தன்னியமாக்கல் செயலிகளுக்கான பவுண்டேசன் பீல்ட்பஸ் மற்றும் ப்ரோஃபிபஸ் போன்ற சந்தை ஒருங்கிணைவுகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க புதிய தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவது இந்த பத்தாண்டுக் காலம் முடியும் வரை தொடர்ந்தது. எக்ஸ்பெரியன் & ப்ளாண்ட்ஸ்கேப் SCADA அமைப்புகளுடன் ஹனிவெல்லும், 800xA[6] அமைப்புகளுடன் ABBயும், DeltaV கட்டுபாட்டு அமைப்புகளுடன் எமர்சன் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டும்[7], சிமாடிக் PCS7[8] உடன் சிம்மென்சும்[9], யாமாடேக்லிருந்து ஆஸ்பில் [10] ஹார்மோனஸ்-DEO அமைப்புடனும் பீல்ட்பஸுன் செயல்திறனை அதிகப்படுத்த சில புதிய அமைப்புகளை உருவாக்கினர்.

வன்பொருள் அடுக்கில் COTS இன் தாக்கம் அதிகமாக உச்சரிக்கப்பட்டது. அதிக அளவு வன்பொருள் குறிப்பாக I/O மற்றும் கட்டுப்பாட்டு கருவிகளை பல வருடங்களாக DCS வழங்கு நிறுவனங்கள் முக்கிய தொழிலாக கொண்டிருந்தன. முதல் DCS அமைப்புகளை பெருக்கம் செய்ய அதிக அளவிலான இந்த வன்பொருள்கள் தேவைப்பட்டன. இவைகளின் பெரும்பாலனவை DCS வழங்கு நிறுவனம் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டவை. இண்டெல் மற்றும் மோட்டோரோலா போன்ற தரமான கணினி பாகம் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், DCS வழங்கு நிறுவனங்கள் தயாரித்த தங்களது சொந்தப் பாகங்கள், வேலைநிலையங்கள் மற்றும் வலையமைப்பு வன்பொருள்களை DCS வழங்கு நிறுவனங்களின் உருவாக்க விலைக்கு தடையாக இருந்தது.

COTS பாகங்களுகளை தயாரிக்க வழங்கு நிறுவனங்கள் நிலைமாறிய போது வன்பொருள் சந்தை வேகமாக சுருங்குவதாகக் கண்டறிந்தனர். COTS பாகங்கள் தயாரிப்புகள் வழங்கு நிறுவனங்களின் உற்பத்தி செலவுகளை மட்டும் குறைக்க வில்லை, அதிகப்படியான வன்பொருள் விலைகளினாலும் அதிக செலவுகளினாலும் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த பயனாளர்களின் செலவுகளையும் மெதுவாக குறைத்தது. ராக்வெல் ஆட்டோமேசன், சிமென்ஸ் போன்ற PLC வணிகத்தில் வலிமையாக இருந்த வழங்கு நிறுவனங்கள், கட்டுப்பாடு மென்பொருள் தயாரிப்பிலிருந்து DCS வணிகச் சந்தையில் விலைப் பயனுடைய அமைப்புகளை உருவாக்க ஆற்றல் பெற்றதால், நிலைத்தன்மை/வரையறை அளவு/நம்பத்தக்கத் தன்மை மற்றும் இயக்கத் தன்மைகளைக் கொண்ட இந்த அமைப்புகள் மேலும் மேம்பட காரணமாக உள்ளது. DCS வழங்கு நிறுவனங்கள் தற்போதைய தொடர்பு மற்றும் IEC தரங்களை இணைத்து DCS அமைப்புகளை சார்ந்த புதிய தலைமுறை அமைப்புகளை அறிமுகம் செய்தன. PLC யின் இயக்க அமைப்பு/கோட்பாடுகள் மற்றும் DCS யை ஒருங்கிணைத்து அனைத்து சிக்கல்களுக்கும் ஒரே தீர்வாக அமையும் "செயல்முறை தன்னியக்கமாக்கல் அமைப்பு" என்று பெயரிடப்பட்ட அமைப்புகளை வழங்கியது. தரவுதள ஒருமைப்பாடு, பொறியியல் சார்ந்த இயக்கங்கள், அமைப்பு முதிர்ச்சி, தொடர்பு மறைப்பின்மை மற்றும் நம்பகத் தன்மை இந்த நிலைகளிலிருந்த பல்வேறு அமைப்புகளின் இடைவெளியாகும். விலை விகிதம் பொதுவாக சமமாக இருப்பதாக கருதப்பட்டது (அதிக திறனுள்ள அமைப்புகள், அதிக விலையுடன் இருக்கும்), வியாபார தன்னியக்கமாக்கலின் உண்மை நிலவரம் பெரும்பாலும் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளின் வாயிலாக இயக்கப்பட்டது. விரிவாக்கத்தில் உள்ள தற்போதைய அடுத்த நிலை இணைந்துசெய்யும் செயல்முறை தன்னியக்கமாக்கல் அமைப்பு ஆகும்.

மேற்கூறிய நிலையை வெளிவிட, வன்பொருள் சந்தை நிறைவுற்ற நிலையில் இருப்பதாக வழங்கு நிறுவனங்கள் கருதுகின்றனர். I/O மற்றும் மின்கம்பிகள் போன்ற வன்பொருள்களின் வாழ்க்கைப் பருவமானது 15 முதல் 20 ஆண்டுகள் வரை இருப்பதால் சவாலான மாற்று வைப்பு சந்தையை உருவாக்குகின்றனர். 1970கள் மற்றும் 1980 களில் நிறுவப்பட்ட பழைய அமைப்புகள் தற்போதும் உபயோகத்தில் உள்ளன. சந்தையில் இவைகள் அடிப்படை அமைப்புகளாக கருதப்பட்டு அவற்றின் உபயோகமான வாழ்க்கை முடியும் நிலையில் உள்ளன. தொழிலகப் பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்த வடக்கு அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான DCS கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. பதிய இயந்திரத் தொகுதிகள் உருவாக்கப்பட்டால் சீனா, லத்தின் அமெரிக்கா மற்றும் கிழக்கு ஐரோப்பா போன்ற வேகமாக வளரும் நாடுகளுக்கு புதிய வன்பொருள் சந்தையானது அதிவேகமாக மாற்றப்படும்.

வன்பொருள் வியாபாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சுருக்கத்தின் காரணமாக, வன்பொருள்-சார்ந்த வியாபார மாதிரியிலிருந்து மென்பொருள் மற்றும் மதிப்பு கூட்டு சேவைகள் நிறைந்த வியாபரத்திற்கு நிலைமாற வழங்கு நிறுவனங்கள் தொடங்கியுள்ளன. இந்த நிலைமாற்றம் இன்றும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. 90களில் வழங்கு நிறுவனங்கள் வழங்கிய பயன்பாட்டு பிரிவுகளுடன் உற்பத்தி மேலாண்மை, மாதிரி-சார்ந்த கட்டுப்பாடு, நிகழ்நேர இயக்கம், இயந்திரத் தொகுதி மதிப்பு மேலாண்மை (PAM), நிகழ்நேர செயல்திறன் மேலாண்மை (RPM) கருவிகள், எச்சரிப்பு மேலாண்மை மற்றும் பல அமைப்புகளையும் விரிவாக்கியுள்ளனர். இந்த பயன்பாட்டு பிரிவுகளிலிருந்து உண்மையான மதிப்பைப் பெற, மிகுதியான சேவை உள்ளடக்கம் தேவைப்படுகிறது. வழங்கு நிறுவனங்களே இவற்றை வழங்குகின்றன. பல வழங்கு நிறுவனங்கள் பிரதான தன்னியக்கமாக்கல் ஒப்பந்தக்காரர்களாக (MACs) அனைத்து தன்னியக்கமாக்கல் திட்டங்களுக்கு ஒரு பகுதியை மட்டும் வழங்கும் பொறுப்பில் இருப்பதாக யமாடேக் என்று அறியப்படும் ஆஸ்பில் என்ற DCS வழங்கு நிறுவனம் விவரித்துள்ளது.

மேற்குறிப்புகள்தொகு

 1. Stout, T. M. and Williams, T. J. (1995). "Pioneering Work in the Field of Computer Process Control.". IEEE Annals of the History of Computing 17 (1). 
 2. [1] பரணிடப்பட்டது 2009-02-26 at the வந்தவழி இயந்திரம் செண்டும்
 3. [2] இன்ஃபி 90
 4. [3] DCI-4000
 5. [4] பரணிடப்பட்டது 2020-11-14 at the வந்தவழி இயந்திரம் பவுண்டேசன் ஃபீல்ட்பஸ்
 6. ABB சிஸ்டம் 800xA
 7. [5] எமர்சென் பிராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்
 8. [6] பரணிடப்பட்டது 2008-06-04 at the வந்தவழி இயந்திரம் சிமாடிக் PCS 7
 9. [7] சிமென்ஸ்
 10. [8] யமாடேக்ஸ் அஸ்பில்

11. ராக்வெல் ஆட்டோமேசன் பிளாண்ட்PAx www.rockwellautomation.com

12. இன்வன்சிஸ் ஆப்ரேசன் மேனேஜ்மெண்ட் www.iom.invensys.com

புற இணைப்புகள்தொகு