அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு

ஒரு வணிகத்தின் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு என்பது அதன் நிதி சம்பந்தமான அறிக்கைகள் மற்றும் ஆரோக்கியம், அதன் மேலாண்மை மற்றும் போட்டிக்கு ஈடான நன்மைகள் மற்றும் அதன்போட்டியாளர்கள் மற்றும் சந்தைகள் சம்பந்தப்பட்டதாகும். எதிர்காலங்கள் மற்றும் ஃபாரெக்ஸுக்குப் பயன்படுத்தும்போது, இது ஒட்டுமொத்த பொருளாதார நிலை, வட்டி வீதங்கள், உற்பத்தி, சம்பாத்தியங்கள் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகியவற்றைக் கவனத்திலெடுக்கிறது. அடிப்படைப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தி ஒரு பங்கு, எதிர்காலத் தொடர்பு அல்லது நாணயத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்யும்போது ஒருவர் பயன்படுத்தக்கூடிய அடிப்படை முதல் மேல்மட்டம் வரையிலான பகுப்பாய்வு மற்றும் மேல்மட்டம் முதல் அடிப்படை வரையிலான பகுப்பாய்வு ஆகிய இரு அடிப்படை அணுகுமுறைகள் உள்ளன.[1] அளவுசார்ந்த பகுப்பாய்வு மற்றும் தொழில்நுட்பம்சார் பகுப்பாய்வு போன்ற பிற முதலீட்டு பகுப்பாய்வு வகைகளிலிருந்து இதுபோன்ற பகுப்பாய்வை வேறுபடுத்துவதற்காக இந்தச் சொல் பயன்படுத்தப்படும்.

அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்றுரீதியான மற்றும் நடப்பிலுள்ள தரவுகளில், ஆனால் நிதி சம்பந்தமான முன்னறிவித்தல்களை உருவாக்கும் நோக்கத்தில் செய்யப்படும். சாத்தியமான பல குறிக்கோள்கள் இருக்கின்றன:

 • நிறுவன பங்கு மதிப்பீட்டைச் செய்து, சாத்தியமாகக்கூடிய அதன் விலை பரிணாமத்தை எதிர்வுகூற,
 • அதன் வர்த்தக செயல்திறனில் ஒரு முனைப்பை ஏற்படுத்த,
 • அதன் நிர்வாகத்தை மதிப்பீடுசெய்து அக வர்த்தக தீர்மானங்களை எடுக்க,
 • அதன் கடன் அபாயத்தைக் கணிக்க.

இரு பகுப்பாய்வு மாதிரிகள்

தொகு

எந்தப் பங்கை, என்ன விலையில் வாங்குவது என்பதைத் தீர்மானிப்பதே பகுப்பாய்வின் நோக்கம் என்றால், இரு அடிப்படை செய்முறைகள் உள்ளன

 1. குறுகிய கால இயக்கத்தில் ஒரு பாதுகாப்பை சந்தைகள் தவறாக விலையிடக்கூடும், என்றாலும் இறுதியில் அது "சரியான" விலையை எட்டுவதை அடிப்படைப் பகுப்பாய்வு பேணுகிறது. தவறாக விலையிடப்பட்ட பாதுகாப்பை விற்பனை செய்வதன்மூலம் இலாபங்கள் கிடைக்கலாம், பின்னர் இதன் "தவறை" சந்தையானது கண்டுபிடிக்கும்வரை காத்திருந்து, பாதுகாப்புக்கு மறுவிலையிடலாம்.
 2. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வானது அனைத்துத் தகவலும் பங்கு விலையில் முன்பே பிரதிபலிக்க்கப்படுமாறு பேணும். போக்குகள் 'உங்கள் நண்பன்', உணர்வு மாற்றங்கள் போக்கு மாற்றங்களை முன் தேதியிட்டு எதிர்வுகூறுகின்றன. விலை நகர்வுகளுக்கு முதலீட்டாளர்கள் காட்டும் உணர்ச்சிரீதியான மறுமொழிகள் அங்கீகரிக்கக்கூடிய விலை விளக்கப்பட வடிவமைப்புக்கு வழிவகுக்கும். தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வானது ஒரு பங்கின் 'மதிப்பு' என்ன என்பது குறித்துக் கருத்திலெடுக்காது. அவற்றின் விலை எதிர்வுகூறல்கள் எனப்படுபவை வரலாற்றுரீதியான விலை வடிவமைப்புகளிலிருந்து பெறப்பட்ட வெளிக்கணிப்புகளே.

முதலீட்டாளர்கள் இந்த வேறுபாடுகளில் ஏதாவது ஒன்றை அல்லது அனைத்தையும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் பங்கு எடுத்தலுக்காக ஓரளவு ஈடுசெய்கின்ற செய்முறைகளாகும். எடுத்துக்காட்டாக, உள்நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைத் தீர்மானிப்பதற்காக பல அடிப்படை முதலீட்டாளர்கள் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துவர். 'நல்ல' நிறுவனங்களுக்கு சாத்தியமான பங்கின் தமது முழுமையைக் கட்டுப்படுத்த பல தொழில்நுட்ப முதலீட்டாளர்கள் அடிப்படைகளைப் பயன்படுத்துவர்.

பங்குப் பகுப்பாய்வுத் தேர்வானது "பங்குச் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது" என்பதற்கான வேறுபட்ட எடுத்துக்காட்டுகளில் முதலீட்டாளர்கள் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையினால் தீர்மானிக்கப்படும். திறனான-சந்தை எடுகோள், தோராயமான எடுகோள், மூலதனச் சொத்து விலையிடல் மாதிரி, தகைமை மதிப்பீட்டின் ஃபெட் மாதிரிக் கோட்பாடு, சந்தை அடிப்படையான மதிப்பீடு மற்றும் நடத்தைக்கேற்ற நிதி ஆகியவற்றிலுள்ள கலந்துரையாடல்களைப் பார்க்கவும்.

அடிப்படைப் பகுப்பாய்வானது பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கும்: 1.பொருளாதாரப் பகுப்பாய்வு 2.தொழிற்துறைப் பகுப்பாய்வு 3.நிறுவனப் பகுப்பாய்வு

இந்த மூன்று பகுப்பாய்வுகளினதும் அடிப்படையில் பங்குகளின் உள்ளார்ந்த மதிப்புகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. இதுவே பங்கின் உண்மையான மதிப்பாகக் கருதப்படும். உள்ளார்ந்த மதிப்பானது சந்தை விலையைவிடக் கூடுதலாக இருப்பின், பங்கை வாங்குவதற்குப் பரிந்துரைக்கப்படும். இது சந்தை விலைக்குச் சமமாக இருப்பின் பங்கை வைத்திருக்கவும், மேலும் இது சந்தை விலையைவிடக் குறைவாக இருந்தால் பங்குகளை விற்கவும்.

வேறுபட்ட உரிமை நடைகள் மூலம் பயன்பாடு

தொகு

முதலீட்டாளர்கள் வேறுபட்ட பிரிவு நிர்வாக நடைகளுக்குள் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தக்கூடும்.

 • நல்ல வர்த்தகங்களில் வில்பூட்டுவதானது அந்த வர்த்தகத்துடன் முதலீட்டாளரின் சொத்தை வளர்க்க உதவும் என வாங்கி வைக்கும் முதலீட்டாளர்கள் நம்புகிறார்கள். அடிப்படைப் பகுப்பாய்வானது அவர்கள் 'நல்ல' நிறுவனங்களைக் கண்டுபிடிக்க அனுமதிக்கும், ஆகவே அவர்கள் தமக்கு நஷ்டமேற்படுவதன் ஆபத்தையும், நிகழ்தகவையும் குறைக்கின்றன.
 • 'நல்ல' மற்றும் 'கெட்ட' நிறுவனங்களைச் சரியாக மதிப்பிட நிர்வாகிகள் அடிப்படைப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தக்கூடும். 'கெட்ட' நிறுவனங்களின் பங்குகூட ஏறி, இறங்கும், எனவே இலாபத்துக்கான சந்தர்ப்பங்களை உருவாக்குகின்றன.
 • அடிப்படையில் பொருத்தமான நிறுவனங்களை வாங்குவதற்கு நிலமைகள் 'சரியாக' உள்ளனவா, இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் நிர்வாகிகள் பொருளாதாரச் சுழற்சியையும் கருத்தில் எடுக்கக்கூடும்.
 • முரண்பாடுடைய முதலீட்டாளர்கள் "குறுகிய கால இயக்கத்தில் சந்தை என்பது ஒரு வாக்களிக்கும் எந்திரமே ஒழிய, எடை பார்க்கும் எந்திரமல்ல[2] என்பதை உணர்ந்தனர். அடிப்படைப் பகுப்பாய்வானது மதிப்பைப் பற்றி உங்கள் சொந்த முடிவை எடுக்க அனுமதிப்பதோடு, சந்தையைப் புறக்கணிக்கவும் உங்களை அனுமதிக்கும்.
 • மதிப்பு முதலீட்டாளர்கள் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் தமது கவனத்தைக் கட்டுப்படுத்துகின்றனர், "சாக்கடைக்குள் இருந்து வெளியேறுவது என்பது கடினமானது" என அவர்கள் நம்புகிறார்கள். மதிப்பானது அடிப்படைப் பகுப்பாய்விலிருந்து கிடைக்கிறது.
 • நிர்வாகிகள் உயர் விலையுள்ள வளர்ச்சிப் பங்குகளை வாங்குவதற்காக, எதிர்கால வளர்ச்சி வீதத்தைத் தீர்மானிக்க அடிப்படைப் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தக்கூடும்.
 • கணினி மாதிரிகளுக்குள் (அளவுசார்ந்த பகுப்பாய்வு) தொழில்நுட்ப காரணிகளுடன் சேர்த்து அடிப்படைக் காரணிகளையும் நிர்வாகிகள் உள்ளடக்கக்கூடும்.

மேல்மட்டம் முதல் அடிப்படை வரையிலான மற்றும் அடிப்படை முதல் மேல்மட்டம் வரையிலான அணுகுமுறை

தொகு

முதலீட்டாளர்கள் மேல்மட்டம் முதல் அடிப்படை வரையிலான அல்லது அடிப்படை முதல் மேல்மட்டம் வரையிலான அணுகுமுறையில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தலாம்.

 • மேல்மட்டம் முதல் அடிப்படை வரையிலான முதலீட்டாளர் GDP வளர்ச்சி வீதங்கள், பணவீக்கம், வட்டி வீதங்கள், பணப்பரிமாற்ற வீதங்கள், உற்பத்தித்திறன் மற்றும் எரிபொருள் விலைகள் ஆகியவை போன்ற சர்வதேச மற்றும் தேசிய பொருளாதாரச் சுட்டிகள் உள்ளடங்கலான உலகளாவிய பொருளாதாரத்துடன் தனது பகுப்பாய்வை ஆரம்பிக்கிறார். அவர் தனது தேடலை மொத்த விற்பனை, விலை மட்டங்கள், போட்டியிடும் தயாரிப்புகளால் ஏற்படும் விளைவுகள், வெளிநாட்டுப் போட்டி மற்றும் தொழிற்துறையில் நுழைதல் அல்லது அதிலிருந்து வெளியேறுதல் ஆகியவற்றின் பிராந்திய/தொழிற்துறை பகுப்பாய்வாக குறுகலாக்குகிறார். அதன் பிறகு மட்டுமே அவர் தனது தேடலை அந்தப் பகுதியிலுள்ள மிகச்சிறந்த வர்த்தகத்துக்கு குறுகலாக்குகிறார்.
 • அடிப்படை முதல் மேல்மட்டம் வரையிலான முதலீட்டாளர் குறிப்பிட்ட வர்த்தகங்களுடன், அவற்றின் தொழிற்துறை/பிராந்தியம் ஆகியவற்றைக் கருத்திலெடுக்காமல் தொடங்குகிறார்.

செயல்முறைகள்

தொகு

வர்த்தகத்தின் ஆரோக்கியத்தின் பகுப்பாய்வானது விகிதங்களை உள்ளடக்குகின்ற நிதி சம்பந்தமான அறிக்கை பகுப்பாய்வுடன் தொடங்குகிறது. இது செலுத்தப்பட்ட இலாபத்தொகைகள், இயக்கத்திலுள்ள பணப்பாய்வு, புதிய தகைமைச் சிக்கல்கள் மற்றும் மூலதன நிதிவழங்கல் ஆகியவற்றைக் கருத்திலெடுக்கிறது. தொம்சன் ரியூட்டர்ஸ் மற்றும் பிறர் வெளியிட்ட வருவாய் மதிப்பீடுகளையும், வளர்ச்சி வீத முனைப்புகளையும் அவற்றின் செல்லுபடித்தன்மை பற்றி உங்கள் எண்ணத்தினை அடிப்படையாகக்கொண்டு, 'அடிப்படை' (அவை உண்மையானவை) அல்லது 'தொழில்நுட்பம் சார்ந்தவை' (அவை முதலீட்டாளர் உணர்வு) எனக் கருதலாம்.

தீர்மானிக்கப்பட்ட (வருமானம் மற்றும் பணத்தின்) வளர்ச்சி வீதங்கள் மற்றும் (தள்ளுபடி வீதத்தைத் தீர்மானிப்பதற்குரிய) ஆபத்து மட்டங்கள் ஆகியவற்றை பல்வேறு மதிப்பீட்டு மாதிரிகளில் பயன்படுத்தலாம். இதில் மிக முக்கியமானது தள்ளுபடி பணப்பாய்வு மாதிரியாகும், இது எதிர்காலத்தில் செய்யப்படும் பின்வருவனவற்றின் நடப்பு மதிப்பைக் கணிக்கிறது,

நிறுவனத்தின் ஆரோக்கியத்தைத் தீர்மானிப்பதில் கடன் தொகையும் முக்கியமாகக் கருத்திலெடுக்கப்பட வேண்டியதாகும். இதை தகைமைக்கு கடன் விகிதம் மற்றும் நடப்பு விகிதம் (நடப்புச் சொத்துக்கள்/நடப்புப் பொறுப்புக்கள்) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி விரைவாக ஆராயலாம்.

பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் எளிமையான மாதிரி விலை/வருவாய்கள் விகிதமாகும். இந்த இடைவிடாத ஆண்டுத்தொகை மாதிரியில் (பணத்தின் நேரத்துக்கேற்ற மதிப்பு) வர்த்தகத்தின் ஆபத்துக்குப் பொருத்தமான தள்ளுபடி வீதமானது P/E இன் 'மறுபக்கமாக' தொக்கிநிற்கிறது. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெருக்கமானது எதிர்பார்க்கப்படும் வளர்ச்சிக்காக மாற்றம் செய்யப்படும் (அது மாதிரிக்குள் கட்டமைக்கப்படுவதில்லை).

வளர்ச்சி மதிப்பீடுகள் PEG விகிதத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றன, ஆனால் கணக்கானது பகுப்பாய்வுக்கு உள்ளாக்கப்படுவதில்லை.[neutrality is disputed] இதன் செல்லுபடித் தன்மையானது அதன் வளர்ச்சி தொடரும் என நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் நேரத்தில் தங்கியுள்ளது.

இப்போது, தொழிற்துறையிலுள்ள அடிப்படைத் தரவின் பெரும்பாலான தற்சார்புடைய விளக்கங்களை பங்கு விலைகளின் கணினி மாதிரியாக்கமானது பிரதியீடு செய்துள்ளது. கிட்டத்தட்ட 2000 ஆம் ஆண்டு முதல், பெருந்தொகையான தரவுகளைக் கையாளக்கூடியதாகவுள்ள கணினிகளின் ஆற்றலுடன், ஒரு புதிய தொழிலானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சில நிதிகளில் (குவாண்ட் ஃபண்ட்ஸ் என அழைக்கப்படும்) நிர்வாகியின் முடிவுகளை உடைமை உரிமையுள்ள கணிதரீதியான மாதிரிகள் மாற்றீடு செய்துள்ளன.[3]

விமர்சனங்கள்

தொகு

குறிப்புதவிகள்

தொகு
 1. "An Introduction to Fundamental Analysis and the US Economy". InformedTrades.com. 2008-02-14. Archived from the original on 2009-07-21. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-07-27.
 2. Graham, Benjamin; Dodd, David (December 10, 2004). Security Analysis. McGraw-Hill. பன்னாட்டுத் தரப்புத்தக எண் 978-0071448208.
 3. "Quant Fund". Investopedia.
 4. "Financial Concepts: Random Walk Theory". Investopedia.

வெளிப்புற இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=அடிப்படைப்_பகுப்பாய்வு&oldid=3540825" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது