ஆக்கிலூசோரஸ்

ஆக்கிலூசோரஸ்
புதைப்படிவ காலம்:Late Cretaceous
Achelousaurus dinosaur.png
உயிரியல் வகைப்பாடு
திணை: விலங்கு
தொகுதி: முதுகுநாணி
வகுப்பு: சோரோப்சிடா
பெருவரிசை: டயனோசோரியா
வரிசை: ஓர்னிதிஸ்ச்சியா
துணைவரிசை: மார்ஜினோசெஃபலியா
பெருங்குடும்பம்: செராடொப்சியா
குடும்பம்: செராடொப்சிடீ
துணைக்குடும்பம்: செண்ட்ரோசோரினீ
பேரினம்: ஆக்கிலூசோரஸ்
சாம்ப்சன், 1995
இனங்கள்
  • ஆ. ஹார்னெரி சாம்ப்சன், 1995 (வகை)

ஆக்கிலூசோரஸ் (typically உச்சரிப்பு /əˌkiːloʊˈsɔrəs/,எனினும், /ˌækɨˌloʊəˈsɔrəs/ என்ற கருத்தும் உள்ளது.) என்பது செண்ட்ரோசோரினீ செராடொப்சிட் தொன்மா எனும் பேரினத்தைச் சேர்ந்தது. இது இன்றைய வட அமெரிக்காவின் பிந்திய கிரேத்தேசியக் காலத்தைச் சேர்ந்தது. நாகுகாலியும், தாவர உண்ணியுமான இதற்கு கிளிக்கு உள்ளது போன்ற அலகு அமைந்துள்ளது. ஆறு மீட்டர்கள் வரை மொத்த நீளம் கொண்ட இது ஒரு நடுத்தர அளவுள்ள செராடொப்சிய விலங்கு ஆகும்.

இவற்றையும் பார்க்கவும்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஆக்கிலூசோரஸ்&oldid=2741915" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது