இந்தியாவிலும் மடகாசுகரிலும் காணப்படும் தொன்மாக்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது இந்தியத் துணைக் கண்டம் அல்லது மடகாசுகரில் இருந்து மீட்கப்பட்ட தொன்மாக்களின் பட்டியல் (List of Indian and Madagascan dinosaurs) ஆகும். இன்று புவியியல் ரீதியாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், இந்தியத் துணைக் கண்டமும் மடகாசுகரும் மீசோசூயிக் முழுவதிலும் இணைந்து காணப்பட்டது. இதனால் இவ்விரு பகுதிகளும் தொன்மா விலங்கினங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டன. இது மற்ற நவீன ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய நிலப்பரப்புகளில் காணப்பட்ட தொன்மாக்களிலிருந்து வேறுபட்டது.

தொன்மாக்களின் இந்திய புதைபடிவ பதிவு முழுமையாக உள்ளது. இவை மீசோசோயிக் காலத்திலிருந்து புதைபடிவங்கள் - ட்ரயாசிக் காலத்திலிருந்து தொடங்கி (251.9 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி 201.3 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை தொடர்ந்த புவியியல் காலம்), ஜுராசிக் காலம் வரை (201 மில்லியன் ஆண்டுகள்) முன்பு 145 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை) மற்றும் கிரெட்டேசியஸ் காலம் (145 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதல் 66 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை), உலகளவில் அனைத்து பறவை அல்லாத டைனோசர்களும், 65 சதவீத உயிர்களும் அழிந்துவிட்டன. [1] மடகாசுகர் சுராசிக் மற்றும் கிரெட்டேசியசிலிருந்து பல்வேறு தனித்துவமான தொன்மாக்களையும் பாதுகாக்கிறது.

சேர்ப்பதற்கான அளவுகோல்கள்தொகு

இந்திய மற்றும் மடகாசுகரின் தொன்மாக்களின் பட்டியல்தொகு

 
அல்வால்கேரியா
 
பரபாசரஸ்
 
லாம்ப்லுக்சவுரா
 
மஜுங்காசரசு
 
மாசியகாசரசு
 
ரஹோனாவிஸ்
 
ராபடோசொரசு
பெயர் டூபியம்
தவறானது
பெயர் nudum
பெயர் காலம் இடம் உணவு[2] குறிப்பு
அல்வால்கேரியா பிந்தைய டிரையாசிக் இந்தியா அனைத்துண்ணி மிகவும் பழமையான தொன்மா
ஆர்க்கியோதாந்தோசரசு மத்திய ஜுராசிக் மடகாசுகர் தாவர உண்ணி "புரோசரோபாட்" போன்ற பற்களைக் கொண்ட ஒரு சரோபாட்.
பரபாசரசு ஆரம்ப ஜுராசிக் இந்தியா தாவர உண்ணி முதல் பெரிய ச வுரோபாட்களில் ஒன்று.
பிராச்சிபோடோசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா தாவர உண்ணி அநேகமாக ஒரு அன்கிலோசர்.

.

புருத்கயோசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா தாவர உண்ணி இப்போது இழந்த சில எச்சங்களிலிருந்து அறியப்பட்ட மிகப்பெரிய தொன்மாக்களில் ஒன்றாக இருக்கலாம்
கோலூராய்டுகள் பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி ஒரு அபெலிசாராய்டு.
கோம்சோசூச்சசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி ஒரு அபெலிசாராய்டு.
தண்டகோசரஸசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி செரடோசர் அல்லது டெட்டானுரான்.
தகாலோக்லி பிந்தைய கிரெட்டேசியசு மடகாசுகர் ஊனுண்ணி அபெலிசாராய்டு
டிரிப்டோசவுராய்டுகள் பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி ஒரு அபேலிசவூர்.
திராவிடோசரஸ் பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா (தெரியவில்லை) ஒரு ஸ்டீகோசர் அல்லது ஒரு பிளேசியோசர்.
இந்தோசர் பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி பெரிய அபெலிசவுர்
இந்தோசுச்சசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி பெரிய அபெலிசவுர்
ஐசிசுரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா தாவர உண்ணி வழக்கத்திற்கு மாறாக தடிமனான கழுத்து கொண்ட தொன்மா
ஜெயினோசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா தாவர உண்ணி முதலில் அண்டார்ட்கோசரசுவாக அறியப்பட்டது
ஜக்லபள்ளிசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா தாவர உண்ணி உனாசவுரிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது
ஜுபுல்பூரியா பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி தேரோபாட். இந்த விலங்கு பற்றி கிட்டத்தட்ட எதுவும் தெரியவில்லை.
கோட்டாசரசு ஆரம்பகால ஜுராசிக் இந்தியா தாவர உண்ணி ஒரு சிறிய பாசல் சவுரோபாட்.
லாவிசுச்சசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி ஒரு நொசர்.
லாமெட்டாசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி ஒரு சந்தேகத்திற்குரிய அபெலிச ur ரிட். மாதிரியுடன் கவச தகடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
லாம்ப்லுக்சவுரா ஆரம்பகால ஜுராசிக் இந்தியா தாவர உண்ணி ஒரு அடித்தள ச u ரோபோடோமார்ப்.
லாபரெண்டோசரசு மத்திய ஜுராசிக் மடகாசுகர் தாவர உண்ணி முதலில் போத்ரியோஸ்பாண்டிலஸின் ஒரு இனமாகக் கருதப்படுகிறது.
மஜுங்காசரஸசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு மடகாசுகர் ஊனுண்ணி An abelisaur that may have been cannibalistic.நரமாமிசமாக இருந்திருக்கலாம்.
மாசியகாசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு மடகாசுகர் ஊனுண்ணி முன்னோக்கி சுட்டிக்காட்டும் பற்கள் கொண்ட ஒரு விசித்திரமான நொசர். அது ஒரு மீன் உண்பவராக இருந்திருக்கலாம்.
நம்பாலியா பிந்தைய ட்ரயாசிக் இந்தியா அனைத்துண்ணி ஒரு அடித்தள ச u ரோபோடோமார்ப்.
நரிந்தசரசு மத்திய ஜுராசிக் மடகாசுகர் தாவர உண்ணி ஒரு துரியாசர், அதன் புதைபடிவங்கள் முதலில் போத்ரியோஸ்பாண்டிலஸுக்கு சொந்தமானவை என்று கருதப்பட்டன.
ஆர்னிதோமிமாய்டுகள் பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி அபெலிசவுர்
ஆர்த்தோகோனியோசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி அபெலிசவுர்
பிரதானியா ஆரம்பகால ஜுராசிக் இந்தியா அனைத்துண்ணி அடித்தள சவுரோபோடோமார்ப்.
ரஹியோலிசாரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி அபெலிசவுர்
ரஹோனாவிசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு மடகாசுகர் ஊனுண்ணி பறக்கும் திறன் கொண்ட டுரோமியோசவுரிட் அல்லது ஒரு பழமையான பறவை
ராஜசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா ஊனுண்ணி அபெலிசவுர்
ராபடோசொரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு மடகாசுகர் தாவர உண்ணி ஒப்பீட்டளவில் முழுமையான எச்சங்களிலிருந்து அறியப்பட்ட தொன்மா
டைட்டனோசரசு பிந்தைய கிரெட்டேசியசு இந்தியா தாவர உண்ணி டைட்டனோச அவுரியா மற்றும் டைட்டனோசாரிஃபார்ம்களின் பெயர். தற்போது சந்தேகத்திற்குரியதாக கருதப்படுகிறது.
வாகினி பிந்தைய கிரெட்டேசியசு மடகாசுகர் தாவர உண்ணி டைட்டனோசர் தொன்மா

காலவரிசைதொகு

இது மேலே உள்ள பட்டியலிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டைனோசர்களின் காலவரிசை. எக்ஸ்-அச்சில் மா, மெகான்னத்தில் நேரம் அளவிடப்படுகிறது.

MesozoicTriassicJurassicCretaceousRapetosaurusRajasaurusRahonavisRahiolisaurusOrthogoniosaurusOrnithomimoidesMajungasaurusLaevisuchusJubbulpuriaJainosaurusIsisaurusIndosuchusIndosaurusDryptosauridesCompsosuchusCoeluroidesBrachypodosaurusBruhathkayosaurusMasiakasaurusDravidosaurusBothriospondylusLapparentosaurusDandakosaurusBarapasaurusKotasaurusArchaeodontosaurusLamplughsauraPradhaniaAlwalkeriaMesozoicTriassicJurassicCretaceous

மேலும் காண்கதொகு

  • இந்தியாவின் பறவைகளின் பட்டியல்
  • மடகாஸ்கரின் பறவைகளின் பட்டியல்

மேற்கோள்கள்தொகு

 

  1. "Science or sci-fi? The ignorance about dinosaurs in India".
  2. Diet is sometimes hard to determine for dinosaurs and should be considered a "best guess".