இலங்கையர்

இலங்கையர் என்பது பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்:

இவற்றையும் பார்க்கEdit