கிராஃபோர்டு பரிசு


கிராஃபோர்டு பரிசு 1980இல் தொடங்கியஆண்டுதோறும் வழஙப்படும் பரிசாகும். இது சுவீடிய தொழிலதிபரான [[ஃஓகுலர் கிராஃபோர்டாலும் அவரது துணைவியாரான ஆன்னா கிரேட்டா கிராஃபோர்டாலும் உருவாக்கப்பட்ட பரிசாகும். இது சுவீடிய அரசு அறிவியல்புலங்கள் கல்விக்கழகம் பொறுப்பில் தரப்படுகிறது. இந்தப் பரிசு நான்கு வகையினங்களில் வழங்கப்படுகிறது: வானியலும் கணிதமும்; புவியியல்புலங்கள்; உயிரியல்புலங்கள் (குறிப்பாகச் சுற்றுச்சூழல்தொடர்புள்ள தலைப்புகள்); பன்முடக்கழற்சி . பன்முடக்கழற்சி நோயால் தன் இறுதிநாளில் ஃஓகுலர் மிகவும் அல்லலுற்றுள்ளார். "இப்பரிசு நோபெல் பரிசுகட்கு மிகைநிரப்பாக வழங்கப்படுவதாக்க் சுவீடியக் கல்விக்காகம் கூறுகிறது".[1] ஒவ்வோராண்டும் ஒரு பரிசு மட்டுமே தேர்வு செய்யும் வகையினத்துக்குப் பின்வரும் சுழல்வட்ட முறையில் தரப்படும். வானியலும் கணிதமும்; பிறகு புவியியல்புலங்கள்; அதன்பிறகு உயிரியல்புலங்கள்; பன்முடக்கழற்சி.[1] குறிப்பிட்ட வகையினத்தில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதென இதற்கென அமைக்கப்படும் சிறப்புக்குழு கருதினால் மட்டுமே இப்பரிசு வழங்கப்படும்.[1] கிராஃபோர்டு பரிசாளர்களின் பெயர்கள் ஒவ்வோராண்டும் ஜனவரி நடுவில் அறிவிக்கப்படும்; ஏப்பிரலில் நடக்கும் கிராஃபோர்டு நாளில் இப்பரிசு சுவீடன் அரசரால் வழங்கப்படும். இவரே திசம்பரில் நோபெல் பரிசையும் உரிய விழாவில் வழஙுவார்.[1][2] பரித்தொகை, 2015 நிலவரப்படி, வார்ப்புரு:SEK (அல்லது US$500,000) ஆகும். இம்மதிப்பு பரிசாளர் மேற்கொண்டு செய்யவிருக்கும் ஆய்வுகளுக்காக வழங்கப்படுகிறது.

கிராஃபோர்டு பரிசு
வழங்கியவர்சுவீடிய அரசு அறிவியல்புலங்கள் கல்விக்கழகம் வானியல், கணிதம், உயிரியல்புலங்கள், புவியியல்புலங்கள், பன்முடக்கழற்சி வழங்கும் பரிசு
நாடுசுவீடன்
வழங்கியவர்சுவீடிய அரசு அறிவியல்புலங்கள் கல்விக்கழகம்
முதலில் வழங்கப்பட்டதுவார்ப்புரு:தொடக்கம்
இணையதளம்www.crafoordprize.se

தொடக்கநிலைப் பரிசாளர்களான விளாதிமிர் ஆர்னோல்டு , உலூயிசு நைரன்பர்கு ஆகிய இருவருக்கும் அவர்கள் நேரிலா வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் கோட்பாட்டுக்கு ஆற்றிய பங்களிப்புகளுக்காக வழங்கப்பட்டதாக கல்விக்கழகம் கூறுகிறது. இப்பரிசு 2012இல் அவரது வானியல் பங்களிப்புகளுக்காக ஒரு பெண்மணிக்கு, அதாவது, ஆந்திரியா கேழ்சு அவர்கட்கு வழங்கப்பட்டது.

பரிசாளர்கள்தொகு

ஆண்டு வகைமை படிமம் Laureate நாட்டினம் பணி[3]
1982 கணிதம்   விளாதிமிர் ஆர்னோல்டு   நேரிலா வகைக்கெழுச் சமன்பாடுகளின் கோட்பாடு
  உலூயிசு நைரன்பர்கு   [A]
1983 புவியியல் புலங்கள் Edward Lorenz   புவிப்புற நீரியக்கவியல்
  ஃஎன்றி சுட்டம்மல்  
1984 உயிரியல்புலங்கள்   டானியல் எச்.ஜான்சென்   இணைப்படிமலர்ச்சி
1985 வானியல்   இலைமேன் சுபிட்சர்   உடுக்கணவெளி ஊடக ஆய்வுகள்
1986 புவியியல்புலங்கள்   கிளாடேஅல்லெகுரே   ஓரகத் தனிம புவிவேதி உறவுகள்
Gerald J. Wasserburg  
1987 உயிரியல்புலங்கள் யூகின் பி. ஓடம்   சூழலமைப்புச் சூழலியல்
ஃஓவார்டு ட்டி. ஓடம்  
1988 கணிதம்   பியேர் டிலைன்   இயற்கணித வடிவியல்
  அலெக்சாந்தர் கிரோதெண்டியெக்[B] None
1989 புவியியல்புலங்கள்   ஜேம்சு வான் ஆலன்   விண்வெளி ஆய்வு, வான் ஆலன் பட்டைகளின் கண்டுபிடிப்பு
1990 உயிரியல்புலங்கள்   பௌல் ஆர். எகிரிலிச்   துண்டாடபட்ட உயிர்த்திரள்களின் இயங்கியலும் மரபியலும்
  எட்வார்டு ஆசுபார்ன் வில்சன்   தீவு உயிர்ப் புவியியல் கோட்பாடு
1991 வானியல் ஆலன் இரெக்சு சாண்டேகு   பால்வெளிகளின் ஆய்வு
1992 புவியியல்புலங்கள் அடோல்ஃப் செய்லாச்செர்   உயிர்ப்படிமலர்ச்சி ஆய்வு
1993 உயிரியல்புலங்கள் டபுள்யு. டி. ஃஆமில்டன்   சுற்றத் தேர்வும் மரபியல் உறவுகளும் சார்ந்த கோட்பாடுகள்
  செய்மவர் பெஞ்செர்   பழ ஈக்களின் மரபியல், நரம்புடலியல் ஆய்வுகள்
1994 கணிதம்   சைம்ன் டொனால்ட்சன்   நாற்பருமான வடிவியல்
  சிங்-துங் யா  [C] வகைக்கெழு வடிவியலில் நேரிலா நுட்பங்கள்
1995 புவியியல்புலங்கள் வில்லி டான்சுகார்டு   ஓரகத்தனிமப் புவிப்பகுப்பாய்வு முறைகளை உருவாக்கல்
நிகோலசு சாக்கிள்டன்  
1996 உயிரியல்புலங்கள்   இராபர்ட் எம். மே   சூழலியல் ஆய்வு
1997 வானியல் ஃபிரெட் ஃஆயில்   விண்மீன்கள், உடுக்கணப்படிமலர்வில் அணுக்கரு வினைகள் ஆய்வு
எட்வின் சால்பீட்டர்  
1998 புவியியல்புலங்கள்   டாண் எல். ஆண்டர்சன்   புவியக்க் கட்டமைப்பும் நிகழ்வுகளும் பற்றிய ஆய்வு
ஆடம் எம். த்சீவன்சுகி  [D]
1999 உயிரியல்புலங்கள்   எர்னெசுட்டு மேயர்   படிமலர்ச்சி உயிரியல் கருத்தை உருவாக்கல்
  ஜான் மேநார்டு சுமித்  
ஜார்ஜ் சி. வில்லியம்சு  
2000 பன்முடக்கழற்சி (Polyarthritis) மார்க் ஃபெல்டுமேன்   TNF-ஆல்ஃபா வரையறை
  இரவிந்தர் என். மைனி  
2001 கணிதம்   அலைன் கான்னேசு   வினையி இயற்கணிதக் கோட்பாடு, non-commutative வடிவியலை உருவாக்கல்
2002 புவியியல்புலங்கள் டான் பி. மெக்கெஞ்சி   பாறைக்கோள இயங்கியல்
2003 உயிரியல்புலங்கள்   கார்ள் வூசு   உயிரின் மூன்றாம் களம்
2004 பன்மடக்கழற்சி யூகின் சி. பட்சர்   வெண்குருதி உயிர்க்கலங்களின் மூலக்கூற்று இயங்கமைவுகளை ஆய்தல்
  திமோத்தி ஏ. சுப்பிரிங்கர்  
2005 வானியல்   ஜேம்சு ஈ. கன்   புடவிப் பெருங்கட்டமைப்பு பற்றிய புரிதல்
  ஜேம்சு பீபுள்சு  
  மார்ட்டின் இரீசு  
2006 புவியியல்புலங்கள்   வால்லாசு சுமித் புரோக்கெர்   புவிக்கோள கரிம வட்டிப்பு
2007 உயிரியல்புலங்கள் [[இராபர்ட் டைவர்சு]   சமூகப் படிமலர்ச்சி பகுப்பய்வு
2008 வானியல்   Rashid Alievich Sunyaev   உயராற்றல் வானியற்பியல், அண்டவியல் பங்களிப்புகள்
Mathematics   மக்சீம் கொந்த்சேவிச்  [E] புதுமைக் கோட்பாட்டு இயற்பியல் சார்ந்த கணிதப் பங்களிப்புகள்
  எட்வார்டு விட்டன்  
2009 பன்முடக்கழற்சி   சார்ல்சு தினரெல்லோ   interleukinகளைத் தனிப்படுத்தலும் அழற்சி நோய்கள் தோன்றலில் அவற்றின் பாத்திரமும்
  தாதாமிட்சு கிழ்சிமோட்டோ  
  டோழ்சியோ ஃஇரானோ  
2010 புவியியல்புலங்கள்   வால்டேர் முன்க்   "கடல் நீரோட்டம், ஓதங்கள், அலைகள் பற்றிய முன்னோடிப் பங்களிப்புகளும் புவி இயங்கியலில் அவற்றின் பாத்திரமும்".
2011 உயிரியல்புலங்கள்   இல்க்கா ஃஆன்சுகிi   "விலங்கினத்திரள், தாவரத்திரள்களின்பாலும் அவற்றின் இயக்கத்தின்பாலும் இடவேறுபாடுகளின் தாக்கம் பற்றிய முன்னோடி ஆய்வுகள்".
2012 rowspan=வானியல்   இரீனார்டு கெஞ்சல்   "விண்மீன்கள் பால்வெளி மையத்தை வட்டணைகளில் சுற்றிவரும் நோக்கீடுகள், அதன்வழியாக மீப்பொருண்மை வாய்ந்த கருந்துளை இருப்பைக் கண்டறிதல்".
ஆந்திரியா எம். கேழ்சு  
கணிதம்   ழீன் பௌர்கெயின்   "for their brilliant and groundbreaking work in harmonic analysis, partial differential equations, ergodic theory, number theory, combinatorics, functional analysis and theoretical computer science".
  தெரென்சு தாவோ  
 
2013 பன்முடக்கழற்சி   பீட்டர் கே. கிரிகெர்சன்   "for their discoveries concerning the role of different genetic factors and their interactions with environmental factors in the pathogenesis, diagnosis and clinical management of rheumatoid arthritis".
  இலார்சு கிளெரெசுகொகு  
  இராபர்ட் ஜே. வின்செசுட்டர்  
2014 புவியியல்புலங்கள் பீட்டர் மோல்நார்   "for his ground-breaking contribution to the understanding of global tectonics, in particular the deformation of continents and the structure and evolution of mountain ranges, as well as the impact of tectonic processes on ocean-atmosphere circulation and climate".
2015 உயிரியல்புலங்கள் இரிச்சர்டு இலெவாண்டின்   "மரபியல் பல்லுருவாக்கம் பற்றிய புரிதல்".
டொமோக்கோ ஓக்தா  

குறிப்புகள்தொகு

a நைரன்பர்கு கனடாவில் பிறந்தார்.[4]

b கிரோத்தெண்டியெக் செருமனியில் பிறந்தாலும் வாழ்நாளின் பெரும்பகுதியை ஃபிரன்சில் கழித்தார். சட்டப்படி இவர் எந்நாட்டவரும் அல்ல. இவர் தான் பரிசுபெற மறுத்துவிட்டார்.[5]

c சிங்-துங் யா சீனாவில் பிறந்தார்.[6]

d த்சீவன்சுகிபோலந்தில் பிறந்தார்.[7]

e கொந்த்சேவிச் உருசியாவில் பிறந்தார்.[8]

மேற்கோள்கள்தொகு

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 "About the prize". The Royal Swedish Academy of Sciences. பார்த்த நாள் 3 July 2009.
  2. "King of Sweden awards Crafoord Prize to IC researchers". Imperial College of Science, Technology and Medicine (4 October 2000). பார்த்த நாள் 5 July 2009.
  3. "The Crafoord Prize 1982–2009" (PDF). The Royal Swedish Academy of Sciences. பார்த்த நாள் 4 July 2009.[தொடர்பிழந்த இணைப்பு]
  4. "Louis Nirenberg Receives National Medal of Science" (PDF). American Mathematical Society (October 1996). பார்த்த நாள் 4 July 2009.
  5. Matthews, Robert (20 August 2006). "Mathematics, where nothing is ever as simple as it seems". Daily Telegraph. பார்த்த நாள் 5 July 2009.
  6. Overbye, Dennis (17 October 2006). "The Emperor of Math". The New York Times. பார்த்த நாள் 5 July 2009.
  7. "Dziewonski Receives 2002 William Bowie Medal". American Geophysical Union. பார்த்த நாள் 5 July 2009.
  8. "Kontsevich and Witten Receive 2008 Crafoord Prize in Mathematics" (PDF). American Mathematical Society (May 2008). பார்த்த நாள் 5 July 2009.

வெளி இணைப்புகள்தொகு

[[

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=கிராஃபோர்டு_பரிசு&oldid=2756447" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது