முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

குடுபள்ளி மண்டலம், ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 66 மண்டலங்களில் ஒன்று.[1]

ஆட்சிதொகு

ஊர்கள்தொகு

 1. பிசநத்தம்
 2. அத்திநத்தம்
 3. ஆவுலதிம்மனபள்ளி
 4. பொகுருபள்ளி
 5. லிங்காபுரம் தின்னை
 6. தாசிமானிபள்ளி
 7. அங்கமமலகொத்தூர்
 8. குப்பிகானிபள்ளி
 9. கொட்டசெம்பகிரி
 10. ஒண்டிபள்ளி
 11. பெத்தகொல்லபள்ளி
 12. சின்னகொல்லபள்ளி
 13. கோடிகானிபள்ளி
 14. புருகுலபள்ளி
 15. மாலவானிகொத்தூர்
 16. கூடுபள்ளி
 17. சிரிகிரிபள்ளி
 18. அகரம்
 19. யமகானிபள்ளி
 20. நலகம்பள்ளி
 21. பெக்கிலிபள்ளி
 22. கோகர்லபள்ளி
 23. செட்டிபள்ளி
 24. செட்டிபள்ளி. கே.பி.பள்ளி
 25. கணாமனபள்ளி
 26. பிஜிகானிபள்ளி
 27. சீக்கட்டிபள்ளி
 28. வெங்கேபள்ளி
 29. இரிசிகானிபள்ளி
 30. சங்கனபள்ளி
 31. சின்னபர்த்திகுண்டா
 32. போயனபள்ளி
 33. சொன்னர்சானபள்ளி
 34. அனகர்லபள்ளி
 35. காக்கிநாயனிசிகுர்லபள்ளி
 36. கோட்டபள்ளி
 37. குண்டலசகரம்
 38. நக்கனபள்ளி
 39. மல்தேபள்ளி
 40. தின்னைபள்ளி
 41. திம்மநாயனிபள்ளி
 42. சோதிகானிபள்ளி
 43. அலுகுமனிபள்ளி
 44. பெத்தபர்த்திகுண்டா
 45. ஜருகுகொண்டா
 46. ஒன்னபநாயனிகொத்தூர்
 47. கோட்டமக்கன்னேபள்ளி
 48. தாளை அக்ரஃகாரம்

சான்றுகள்தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=குடுபள்ளி&oldid=1740074" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது