சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர்கள்

சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்ற தமிழ் எழுத்தாளர்

தமிழுக்கான சாகித்திய அகாதமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர்களின் பட்டியல்:

ஆண்டு - படைப்பு (தன்மை) - படைப்பின் எழுத்தாளர்

2000 முதல்தொகு

மேற்கோள்கள்தொகு