சார்ல்ஸ் அலெக்சான்டர் (துடுப்பாட்டக்காரர், பிறப்பு 1847) - Other languages