முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

தீவிரவாதியாய் இருந்த சீமோன் - Other languages