பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளின் பட்டியல் - ஊவா மாகாணம், இலங்கை - Other languages