2001-2002 இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லை பதற்றம் - Other languages