செப்பல் வெண்பா

வெண்பா வகையினைக் கூறும் யாப்பருங்கல விருத்தி செப்பல் வெண்பா, வெண்கூ வெண்பா, அகவல் வெண்பா என்று வெண்பா மூன்று வகைப்படும் என்று கூறி விளக்கமும் எடுத்துக்காட்டும் தருகிறது. [1]

விளக்கம்

செப்பல் வெண்பா ஏழு சீர்கள் கொண்டிருக்கும். [2]

எடுத்துக்காட்டு

சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூங்(கு)

ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு

அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை

பொறுத்தானோ டூர்ந்தான் நிலை

மேற்கோள்

தொகு
  1. யாப்பருங்கலம் - பழைய விருத்தி உரை - வித்துவான் மே. வீ. வேணுகோபாலப் பிள்ளை பதிப்பு - சென்னை அரசு அச்சகம் - 1960 - 179
  2. செப்பல் வெண்பாச் சீர் ஏழ் ஆகித்
    தொடைநிலை பெறாது அடிநிலை பெறுமே
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=செப்பல்_வெண்பா&oldid=3451747" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது