தாய்ப்பால்

பாலூட்டிகள் குட்டியிட்ட உடன், அதன் பால் சுரப்பிகளில் இருந்து சுரக்கும் திரவம் தாய்ப்பால் ஆகும். பிறந்தக் குழந்தைக்கான ஊட்டம் நிறைந்திருக்கும்.வேர்வை சுரப்பிகளின் மாற்றுரு பால் சரப்பி ஆகும்.

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=தாய்ப்பால்&oldid=2377428" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது