திசையன்களின் பெருக்கல்

கணிதத்தில் திசையன்களின் பெருக்கல் (multiplication of vectors) என்பது இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட திசையன்களை அவற்றுக்குள்ளாகப் பெருக்குவதில் உள்ள பல வெவ்வேறு முறைகளைக் குறிக்கும். திசையன்களின் பெருக்கலின் வெவ்வேறு வகைகள் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன: