திருத்தந்தை அனஸ்தாசியுஸ்

கத்தோலிக்க திருச்சபையை இதுவரை 4 திருத்தந்தையர்கள் அனஸ்தாசியுஸ் என்ற பெயரில் ஆட்சி செய்துள்ளனர்:

அனஸ்தாசியுஸ் என்ற பெயரில் இருந்த எதிர்-திருத்தந்தையர்கள்:

  • எதிர்-திருத்தந்தை அனஸ்தாசியுஸ்