நான்முக எண்

எண்கணிதத்தில் நான்முக எண் (tetrahedral number) அல்லது முக்கோண பிரமிடு எண் (triangular pyramidal number) என்பது அடி மற்றும் மூன்று பக்கங்களும் முக்கோணமாகக் கொண்ட பிரமிடைக் குறிக்கும் வடிவ எண்ணாகும். இந்தப் பிரமிடு ஒரு நான்முகி ஆகும். n -ஆம் நான்முக எண், முதல் n முக்கோண எண்களின் கூடுதலுக்குச் சமமாக இருக்கும்..

5 அலகு பக்க அளவு கொண்ட பிரமிடு. இதில் 35 கோளங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு அடுக்கும் முதல் ஐந்து முக்கோண எண்களில் ஒன்றைக் குறிக்கும்.

முதல் நான்முக எண்கள் சில (OEIS-இல் வரிசை A000292)

:
1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 120, 165, 220, 286, 364, 455, 560, 680, 816, 969, …
  • n-ஆம் நான்முக எண்ணின் வாய்ப்பாடு:

இங்கு : -மூன்றாம் கூடும் தொடர்பெருக்கம்.

குறிப்பிடத்தக்க விவரங்கள் தொகு

 
 
 
 
  • சதுர பிரமிடு எண்ணாக அமையும் நான்முக எண் 1 மட்டும்தான். (புயூக்கர்ஸ், 1988) முழு கனமாக அமையும் நான்முக எண்ணும் 1 மட்டுமே.
  • தலைகீழ் நான்முக எண்களின் முடிவிலா கூட்டுத்தொகை:
 
  • ஒற்றை-இரட்டை-இரட்டை-இரட்டை என்ற அமைப்பில் நான்முக எண்கள் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம்.
  • : 
  • முக்கோண எண்ணாகவும் நான்முக எண்ணாகவும் அமையும் எண்கள் கீழ்க்காணும் ஈருறுப்புக் கெழுச் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும்:
 
முதல் நான்முக எண் = முதல் முக்கோண எண் = 1
3-ஆம் நான்முக எண் = 4-ஆம் முக்கோண எண் = 10
8-ஆம் நான்முக எண் = 15-ஆம் முக்கோண எண் = 120
20 -ஆம் நான்முக எண் = 55 -ஆம் முக்கோண எண் = 1540
34-ஆம் நான்முக எண் = 119-ஆம் முக்கோண எண் = 7140

வெளி இணைப்புகள் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நான்முக_எண்&oldid=3001668" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது