நேரிசை வெண்பா

நேரிசை வெண்பா என்பது தமிழிலுள்ள மரபுச் செய்யுள் வகைகளுள் ஒன்றான வெண்பாவின் துணைப் பா வகையாகும். நேரிசை வெண்பாவுக்கான இலக்கணப்படி இது பின்வரும் அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும்.

  • பொதுவான வெண்பாவுக்கு உரிய இலக்கணங்களைக் கொண்டிருத்தல்.
  • நான்கு அடிகளை உடையதாக இருத்தல்.
  • இரண்டாவது அடியில் தனிச்சொல் வருதல்.
  • நான்கு அடிகளும் ஒரே வகையான எதுகை உடையனவாகவோ அல்லது முதல் இரண்டு அடிகளும் ஒருவகை எதுகை உடையனவாக இருக்க, அடுத்த இரண்டும் வேறுவகை எதுகை உடையனவாகவோ இருத்தல்.

எடுத்துக்காட்டு தொகு

ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா தொகு

பின் வருவது நான்கு அடிகளிலும் ஒரே வகையான எதுகை வரும் ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா:

நெல்லுக் கிறைத்தநீர் வாய்க்கால் வழியோடிப்
புல்லுக்கு மாங்கே பொசியுமாம் - தொல்லுலகில்
நல்லா ரொருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு
எல்லோர்க்கும் பெய்யும் மழை.

"தொல்லுலகில்" என்ற தனிச்சொல்லும் நான்கு அடிகளின் எதுகைகளும் சீராக இருப்பதனை ஒட்டி இஃது ஒரு-விகற்ப நேரிசை வெண்பா ஆனது.

இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா தொகு

நளவெண்பாவில் உள்ள பின்வரும் செய்யுள் இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பாவுக்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

அஞ்சல் மடவனமே உன்ற னணிநடையும்
வஞ்சி யனையார் மணிநடையும் - விஞ்சியது
காணப் பிடித்ததுகா ணென்றான் களிவண்டு
மாணப் பிடித்ததார் மன்

இதன் இரண்டாவது அடியில் விஞ்சியது என்ற சொல் தனிச்சொல் ஆகும். முதல் இரண்டு அடிகளும் ஒருவகை எதுகையையும் (அஞ்சல் - வஞ்சி), மூன்றாம் நான்காம் அடிகள் இன்னொரு வகையான எதுகையையும் (காணப் - மாணப்) கொண்டு அமைந்துள்ளன. எனவே இஃது இரு-விகற்ப நேரிசை வெண்பா ஆனது.

இவற்றையும் பார்க்கவும் தொகு

"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=நேரிசை_வெண்பா&oldid=3201256" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது