பிளாட்டோனிய மெய்யியலாளர்கள் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

பிளாட்டோனியர்கள் பிளாட்டோனியத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள். பிளாட்டோவின் மெய்யியலே பிளாட்டோனியம் ஆகும். அண். கி.மு 385இல் பிளாட்டோ கல்விக்கழகத்தை நிறுவியதில் இருந்தே பிளாட்டோனியம் தொடங்கியது எனலாம். பண்டைய பிளாட்டோனியம் 641இல் எகிப்தை முசுலிம்கள் கைப்பற்றிய பிறகு அலெக்சாந்திரியாவில் கொண்டுவரப்பட்ட பேகன் பிளாட்டோனியப் பள்ளி நிலவிய வரை, அதாவது முதல் பிளாட்டோனியப் பள்ளி தொடங்கியதில் இருந்து. இது பண்டைய உலகின் அறிதிறன் வாழ்க்கையில் பெருந்தாக்கத்தைச் செலுத்தியது. மேலு பின்னைப் பழங்காலத்தில் ஓங்கலான அதிகாரம் செலுத்திய மெய்யியலாக விளங்கியது.

பிளாட்டோவின் சிலை
பெயர் வாழ்ந்தது பள்ளி
அயெடெசியா fl. 5ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அயெடேசியசு இறப்பு 355 புதுப்பிளாட்டோனியர்
காசாவின் அயெனீசு fl. 5ஆம் நூற்றாண்டு / இறப்பு அண். 518 புதுப்பிளாட்டோனியர்
நியாபோலிசுவின் அயேசுசைன்சு fl. அண். கி.மு 110 புதிய கல்விக்கழகம்
அகப்பியசு fl. 5ஆம் - 6ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அல்பினசு fl. அண். 150 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
அல்சினவுசு fl. அண். 2ஆம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
அம்புரோசியசு தியோடோசியசு மேக்ரோபியசு fl. 395 – 423 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அமீலியசு fl. அண். 250 - 300 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அம்மோனியசு கெர்மியே அண். 440 - அண். 520 புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஏதென்சின் அம்மோனியசு fl. முதல் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
அம்மோனியசு சாக்காசு fl. மூன்றாம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அசுகலானின் ஆண்டியோக்கசு அண். கி.மு 130 – கி.மு 68/67 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
அண்டோனியசு fl. நான்காம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அபுலியியசு அண். 125 – அண். 180 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
அர்செசிலௌசு அண். கி.மு 316 - அண். கி.மு 241 கல்விக்கழகம்#இடைநிலைக் கல்விக்கழகம் |இடைநிலைக் கல்விக்கழகம்
அரிசுடோனிமசு fl. கி.மு நான்காம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
அசுக்ளெபிகேனியா fl. 430 புதுப்பிளாட்டோனியர்
Asclepiodotus of Alexandria fl. அண். 550-600 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அட்டிகசு fl. அண். 175 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
பிலியசின் ஆக்சியோதியா fl. கி.மு நான்காம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
சிராக்குசுவின் காலிப்பசு இறப்பு கி.மு 351/0 கல்விக்கழகம்
கார்னியாவின் கார்னியாடெசு அண். கி.மு 214 – கி.மு 129/8 புதிய கல்விக்கழகம்
காசியசு இலாஞ்சினசு அண். 213–273 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
சார்மடாசு கி.மு 164 - அண். கி.மு 95 புதிய கல்விக்கழகம்
பெல்லெனேவின் கேரியோன் fl. கி.மு நான்காம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
சார்டிசுவின் கிறிசாந்தியசு fl. நான்காம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
கிளிட்டோமாக்கசு கி.மு 187 – கி.மு 109 புதிய கல்விக்கழகம்
சுசெப்சிசுவின் கோரிசுகசு fl. கி.மு நான்காம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
கிரேன்டர் பிறப்பு அண். கி.மு 350 கல்விக்கழகம்
ஏதென்சின் கிரேட்டெசு இறப்பு கி.மு 268-265 கல்விக்கழகம்
டமாசுகியசு பிறப்பு அண். 458, இறப்பு 538க்குப் பின் புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஆம்பிபோலிசுவின் டெமெட்ரியசு fl. கி.மு நான்காம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
டெக்சிப்பசு fl. 350 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அலெக்சாந்திரியாவின் டையோ fl. கி.மு முதல் நூற்றாண்டு புதிய கல்விக்கழகம்
நீடசுவின் டையோகிளெசு fl. கி.மு 3ஆம் அல்லது 2ஆம் நூற்றாண்டு?
அடிராமிட்டிய டையோடோரசு fl. கி.மு முதல் நூற்றாண்டு புதிய கல்விக்கழகம்
இலாரிசாவின் டோம்னினசு அண். 420 - அண். 480 புதுப்பிளாட்டோனியர்
செப்சிசுவின் எராசுடசு fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
இலாம்ப்சாகசுவின் யுவேயான் fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
நீடியோசின் யுடாக்சசு கி.மு 410/408 – கி.மு 355/347 கல்விக்கழகம்
மிண்டசுவின் யூசெபியசு fl. 4ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
கப்பாடோசியாவின் யூசுடதியசு அண். 400 புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஏவாண்டர் fl. அண். 215 - அண். 205 கல்விக்கழகம்#இடைநிலைக் கல்விக்கழகம் |இடைநிலைக் கல்விக்கழகம்
கையசு, பிளாட்டோனியர் fl. 2ஆம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
தார்ச்சுவின் ககுனோன் fl. கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு புதிய கல்விக்கழகம்
பெர்கமோனின் கெகசினசு fl. அண். கி.மு 160 கல்விக்கழகம்#இடைநிலைக் கல்விக்கழகம் |இடைநிலைக் கல்விக்கழகம்
கெகைசு fl. அண். 500 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அலெசாந்திரியாவின் ஃஈலியோடோரசு fl. 5ஆம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
அயேனசுவின் ஃஎராகிளிடெசு fl. 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
பொந்திகசுவின் ஃஎராகிளிடெசு கி.மு 387 - கி.மு 312 கல்விக்கழகம்
கெர்மியசு பிறப்பு அண். 410 - இறப்பு அண். 450 புதுப்பிளாட்டோனியர்t
சிராகுசுவின் கெர்மோடோரசு fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
பெரிந்தசுவின் கெசுடியாயசு fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
கியரியசு fl அண். 500 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அலெக்சாந்திரியாவின் ஃஇயரோகிளெசு fl. அண். 430 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அலெக்சாந்திரியாவின் கைப்பேசியா பிறப்பு 350-370 – 415 புதுப்பிளாட்டோனியர்
சால்சிடெசிசுவின் இலாம்பிலிக்கசு அண். 245-அண். 325 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அலெக்சாந்திரியாவின் இசிடோர் fl. அண். 475 புதுப்பிளாட்டோனியர்
சைரீனின் இலாசிடெசு 241க்கு முன் - அண். கி.மு 205 கல்விக்கழகம்#இடைநிலைக் கல்விக்கழகம் |இடைநிலைக் கல்விக்கழகம்
மாண்டினியாவின் இலாசுதினீயா fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
நியாபோலிசுவின் மாரினசு பிறப்பு அண். 450 புதுப்பிளாட்டோனியர்
எபேச்சுவின் மேக்சிமசு இறப்பு 372 புதுப்பிளாட்டோனியர்
டைரேவின் மேக்சிமசு fl. 2ஆம் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
பிராவின் மெனிடெமசு fl. அண். கி.மு 350 கல்விக்கழகம்
சுடிராட்டோனிசியாவின் மெட்ரோடோரசு fl. கி.மு 2ஆம் நூற்றாண்டு புதிய கல்விக்கழகம்
அபாமியாவின் நியூமேனியசு fl. அண். 275 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
சுமிர்னாவின் நிம்பிடையானசு fl. அண். 360 புதுப்பிளாட்டோனியர்
இளவல் ஒலிம்பியோடோரசு அண். 495-570 புதுப்பிளாட்டோனியர்
ஒனசாந்தர் fl. முதல் நூற்றாண்டு இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
பகானின் ஓரிகன் fl. அண். 250 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
ஓப்பசுவின் பிலிப்பு fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
அலெக்சாந்திரியாவின் பிலோ கி.மு 20 – கி.பி 50 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
இலாரிசாவின் பிலோ கி.மு 159/158C – கி.மு 84/83 புதிய கல்விக்கழகம்
பிளாட்டோ கி.மு 428/427 – கி.மு 348/347 கல்விக்கழகம்
பிளாடினசு அண். 204 – 270 புதுப்பிளாட்டோனியர்
புளூடார்க் அண். 46 – 120 இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
ஏதென்சின் புளூடார்க் அண். 350 – 430 புதுப்பிளாட்டோனியர்
பொலெமோன் கி.மு 314க்கு முன் – கி.மு 270/269 கல்விக்கழகம்
டைரேவின் போர்பிரி 234 – அண். 305 புதுப்பிளாட்டோனியர்
இலிடியாவின் பிரிசுசியான் fl. அண். 550 புதுப்பிளாட்டோனியர்
எபிரசுவின் பிரிசுகசு அண். 305-அண். 395 புதுப்பிளாட்டோனியர்
இலைசேயசுவின்புரோகிளியசு 412 – 485 புதுப்பிளாட்டோனியர்
போலி-டையோனிசியசு, அரியோபகைட் fl. 500 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அயேனசுவின் பைதோன் fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
சிலிசியாவின் சிம்பிலிசியசு அண். 490 - அண். 560 புதுப்பிளாட்டோனியர்
அபாமியாவின் சொபேட்டர் இறப்பு 337க்கு முன் புதுப்பிளாட்டோனியர்
எபேசசுவின் சொசிபத்ரா fl. அண். 325 புதுப்பிளாட்டோனியர்
சுபெயூசிப்பசு அண். கி.மு 407 – கி.மு 339 கல்விக்கழகம்
சினெசியசு அண். 373 - அண். 414 புதுப்பிளாட்டோனியர்
சிரியானசு இறப்பு அண். 437 புதுப்பிளாட்டோனியர்
போசிசுவின் டெலிக்கிளெசு இறப்பு கி.மு 167/166 கல்விக்கழகம்#இடைநிலைக் கல்விக்கழகம் |இடைநிலைக் கல்விக்கழகம்
அசினேவின் தியோடோரசு fl. மூன்றாம் நூற்றாண்டு புதுப்பிளாட்டோனியர்
திமேயசு, மதிநுட்பர் fl. முதல் நான்காம் நூற்றாண்டுகள் இடையில் இடைநிலைப் பிளாட்டோனியர்
சிசிக்கசுவின் திமோலவுசு fl. கி.மு 4ஆம் நூற்றாண்டு கல்விக்கழகம்
சால்சிடோனின் செனோகிரேட்டசு அண். கி.மு 396 – கி.மு 314 கல்விக்கழகம்
செனோடோட்டசு fl. அண். 475 புதுப்பிளாட்டோனியர்

மேலும் காண்க

தொகு